О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

гр.Г.Т., 15.04.2019г.

 

 

Росен Стоянов - Административен ръководител, председател на Районен съд - Г.Т., в закрито заседание на петнадесети април две хиляди и деветнадесета година, като разгледа гражданско дело № 00171 по описа на съда за 2019 година и за да се произнесе, съобрази следното:

 

Съдебното производство по делото е образувано по искова молба с правно основание чл.2 от ЗОДОВ  от Р. Б. А. и Я. М. А. срещу Районен съд - Г.Т..

След последователно разпределяне на делото на принципа на случайния избор от неговото разглеждане са се отвели всички съдии от Районен съд - Г.Т..

С оглед изложеното производството по делото следва да бъде прекратено пред Районен съд - Г.Т., като същото следва да бъде изпратено на Окръжен съд - Д. за определяне на друг равен по степен съд.

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 23, ал.ІІІ от ГПК

 

ОПРЕДЕЛЯМ:

 

ПРЕКРАТЯВАМ производството по гражданско дело № 00171 по описа на Районен съд - Г.Т. за 2019 година и

 

ИЗПРАЩАМ гражданско дело № 00171 по описа на Районен съд - Г.Т. за 2019 година на Окръжен съд - Д. за определяне на друг равен по степен съд.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: