О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е                        

гр. Г.Т., 14. 06. 2019г.

Районен съд-Г.Т. в закрито заседание на четиринадесети юни две хиляди и деветнадесета година  в   състав: 

                                      Районен съдия: Петър Петров

като разгледа докладваното от районния съдия  гр.д.№ 00177 по описа за 2019г.

и за да се произнесе взе предвид следното:        

    Делото е било образувано по искова молба от Г.И.Г. *** срещу „ С.-1“ ЕООД с. В., община Г.Т. с предявени искове по чл. 232, ал.2 ЗЗД и чл. 59 ЗЗД, като в исковата молба се е съдържало и искане за налагане на обезпечителна мярка „ Запор „ върху банкови сметки на ответника.

  С Определение № 135 от 11. 04. 2019 год. и Заповед № 135 от 11. 04. 2019 год. по делото съдът е наложил запор върху банкови сметки на ответника като обезпечителна мярка.

  Преди първото по делото съдебно заседание от ищеца е постъпила писмена молба вх. № 1795/ 13. 06. 2019 год., с която същият е заявил, че междувременно е получил по банков път парично плащане от ответника на цялата си парична претенция по делото, ведно с разноските, че по този начин е удовлетворен, и че иска прекратяване производството по делото. Със същата молба се прави искане и за вдигане запора върху банковите сметки на ответника, приет като обезпечителна мярка по делото.

  Съдът, като взе предвид, че молбата е редовна от външна страна и че изхожда от упълномощен представител на ищеца, както и че е подадена преди първото по делото съдебно заседание и искането не зависи от волята на ответника, намери молбата за основателна, поради което поради десезиране на съда на основание чл. 232 ГПК производството по делото да бъде прекратено, а наложената обезпечителна мярка- запор върху банкови сметки на ответника, която е с отпаднала първопричина  следва да бъде отменена.

  Предвид изложеното, съдът

 

                                         О П Р Е Д Е Л И :

 ОТМЕНЯ допуснатото с Определение № 135/ 11. 04. 2019 год. и наложено със Заповед № 135/ 11. 04. 2019 год. по гр. д. № 00177/2019 год. по описа на РС Г.Т. обезпечение на иск Г.И.Г. *** срещу „ С.-1“ ЕООД, с. В., общ. Г.Т., чрез налагане на запор на банкови сметки на ответника „ С.-1“ ЕООД с. В., община Г.Т., ул. „ Втора „ № 2, ЕИК 124601811, със законен представител С.Р.С., а именно : -Експресбанк АД, IBAN : ***: BG13TTBB94001526037811, общо до размера на 8389. 39 лева.

   ПРЕКРАТЯВА производството по делото.

       Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ОС-Д. в седмодневен срок от получаването на съобщението.

     Преписи от определението да се изпратят на страните.

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ: