П  Р  О  Т  О  К  О  Л

                            Гр.Г.Т. 24.06.2019г.

 

 

ГТРС в публично съдебно заседание проведено на двадесет и четвърти юни 2019г. в състав:

 

 

                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: ДИНКО МИНЧЕВ

 

 

при участието на секретар:  Марияна Димова    сложи за разглеждане Гр.дело № 00261 по описа на ГТРС за 2019г., докладвано от съдията.

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

МОЛИТЕЛИ:

А.М.П., действаща лично и в качеството си на майка на децата С.И.Т.и Р.И.Т.– редовно призована, явява се лично, представлява се от адвокат Е.Н., редовно упълномощена от преди;

И.Т.И., действащ лично и в качеството си на  баща на децата С.И.Т.и Р.И.Т.- редовно призован, явява се лично, представлява се от адвокат Е.Н., редовно упълномощена от преди;

Становище по хода на делото:

АДВОКАТ Н. - Не са налице процесуални пречки за даване ход на делото.

С оглед редовното призоваване на страните и становищата на процесуалния им представител съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

                                               О П Р Е Д Е Л И :

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Съдът запитва поддържа ли се представеното споразумение.

АДВОКАТ Н. – Поддържаме представеното споразумение, считам, че същото е в интерес на лицата, които представлявам и моля до го одобрите. Моля да допуснете постигнатото между страните споразумение в следния смисъл:

А.М.П., действаща лично и в качеството си на майка на децата С.И.Т.и Р.И.Т.и И.Т.И., действащ лично и в качеството си на баща на децата С.И.Т.и Р.И.Т.СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. ОТНОСНО УПРАЖНЯВАНЕТО НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА:

1.1. Родителските права по отношение на малолетните деца: С.И.Т., ЕГН **********, роден на ***г., и Р.И.Т.ЕГН **********, родена на  ***г. се предоставят за упражняване на майката А.М.П., ЕГН ********** ***, като за бащата И.Т.И., ЕГН ********** ***, се определя режим на лични контакти, както следва:

- всяка първа и трета събота от месеца за времето от 10.00 часа до 17.00 часа на деня, без преспиване, както и по всяко друго време по взаимно съгласие на майката и бащата, като личните контакти по отношение на детето Р. И.Т., бащата ще осъществява в присъствието на майката, а по отношение на детето С.И.Т., личните контакти ще се осъществяват като бащата взема и връща детето от и в дома на майката;

2. ОТНОСНО МЕСТОЖИВЕЕНЕТО НА ДЕТЕТО

2.1 Определя се следното местоживеене на децата С.И.Т., ЕГН **********, роден на ***г., и Р.И.Т.ЕГН **********, родена на ***г., на адреса, а именно: с.К., община Г.Т., обл.Д., където децата живеят по настоящем.

3. ОТНОСНО ДЪЛЖИМАТА ИЗДРЪЖКА

3.1. Бащата И.Т.И., ЕГН ********** ***, се задължава да заплаща на малолетните деца: С.И.Т., ЕГН **********, роден на ***г., и Р.И.Т.ЕГН **********, родена на ***г., чрез тяхната майка и законен представител А.М.П., ЕГН ********** ***, месечна издръжка, в размер на 140.00 (сто четиридесет)  лева за всяко дете, считано от датата на подписване на настоящото споразумение 24.06.2019г., при падеж пето число на месеца, за който се дължи издръжката, ведно със следващата се законова лихва за всяка закъсняла вноска, до настъпването на законно основание за нейното изменение или прекратяване.

 

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

 

А.М.П.     ……………...…………

 

 

 

И.Т.И.        ………….....…………..

        

        

         СЪДЪТ намира, че постигнатото по реда на чл.127, ал.1 СК споразумение не противоречи на закона и добрите нрави, поради което

 

                                                О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните: А.М.П., ЕГН ********** ***, и И.Т.И., ЕГН ********** ***, в качеството ми на родители на малолетните деца: С.И.Т., ЕГН **********, роден на ***г., и Р.И.Т.ЕГН **********, родена на ***г.

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. ОТНОСНО УПРАЖНЯВАНЕТО НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА:

1.1. Родителските права по отношение на малолетните деца: С.И.Т., ЕГН **********, роден на ***г., и Р.И.Т.ЕГН **********, родена на ***г., се предоставят за упражняване на майката А.М.П., ЕГН ********** ***, като за бащата И.Т.И., ЕГН ********** ***, се определя режим на лични контакти, както следва:

- всяка първа и трета събота от месеца за времето от 10.00 часа до 17.00 часа на деня, без преспиване, както и по всяко друго време по взаимно съгласие на майката и бащата, като личните контакти по отношение на детето Р. И.Т., родена на ***г., бащата ще осъществява в присъствието на майката, а по отношение на детето С.И.Т., личните контакти ще се осъществяват като бащата взема и връща детето от и в дома на майката;

 

2. ОТНОСНО МЕСТОЖИВЕЕНЕТО НА ДЕТЕТО

2.1 Определя се следното местоживеене на децата: С.И.Т., ЕГН **********, роден на ***г., и Р.И.Т.ЕГН **********, родена на  ***г., на адреса, а именно: с.К., община Г.Т., обл.Д., където децата живеят по настоящем.

 

3. ОТНОСНО ДЪЛЖИМАТА ИЗДРЪЖКА

3.1. Бащата И.Т.И., ЕГН ********** ***, се задължава да заплаща на малолетните си деца С.И.Т., ЕГН **********, роден на ***г., и Р.И.Т.ЕГН **********, родена на ***г., чрез тяхната майка и законен представител А.М.П., ЕГН ********** ***, месечна издръжка, в размер на 140.00 (сто и четиридесет) лева, за всяко дете считано от датата на подписване на настоящото споразумение 24.06.2019г., при падеж пето число на месеца, за който се дължи издръжката, ведно със следващата се законова лихва за всяка закъсняла вноска, до настъпването на законно основание за нейното изменение или прекратяване.

РАЗНОСКИТЕ остават дължими така както са извършени от страните до настоящия момент.

         ОСЪЖДА И.Т.И., ЕГН ********** ***, да заплати сумата от 201.60 (двеста и един лева и шестдесет стотинки) лева, представляваща ДТ върху тригодишните платежи за дължимата месечна издръжка, вносима по сметка на ГТРС.

С оглед постигнатата спогодба съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. №261/2019г. по описа на ГТРС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта за прекратяване на производство подлежи на обжалване с частна жалба в 1 седмичен срок от днес и за двете страни, а спогодбата може да бъде атакувана по исков ред пред ДОС.

                Заседанието приключи в 12.00 часа.       

Протоколът е изготвен на 24.06.2019г.   

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ: