О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

гр.Г.Т., 02.09.2019г.

 

 

Росен Стоянов - Административен ръководител, председател на Районен съд - Г.Т., в закрито заседание на втори септември две хиляди и деветнадесета година, като разгледа гражданско дело № 00265 по описа на съда за 2019 година и за да се произнесе, съобрази следното:

 

Съдебното производство по делото е образувано по искова молба с правно основание чл.441,ал.І, пр.2  от ГПК, чл.49 от ЗЗД, чл.124 във вр. с чл.439,ал.1 от ГПК и чл.55 от ЗЗД   от Х.Н.Р. срещу Министерство на правосъдието на Република България и Кооперация – Взаимоспомагателна кредитна кооперация на частните земеделски стопани „К.-96“ със седалище и адрес на управление с.К., обл. С., ул. „Г. Токушев“ №10.

С писмения отговор на исковата молба първият ответник - Министерство на правосъдието на Република България  е поискал привличането на трети лица - помагачи държавните съдебни изпълнители при Районен съд – Т.,  В.Т.Н. и З.Г.Ж.. 

След последователно разпределяне на делото на принципа на случайния избор от неговото разглеждане са се отвели всички съдии от Районен съд - Г.Т..

С оглед изложеното производството по делото следва да бъде прекратено пред Районен съд - Г.Т., като същото следва да бъде изпратено на Окръжен съд - Д. за определяне на друг равен по степен съд.

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 23, ал.ІІІ от ГПК

 

 

 

ОПРЕДЕЛЯМ:

 

 

 

ПРЕКРАТЯВАМ производството по гражданско дело № 00265 по описа на Районен съд - Г.Т.за 2019 година и

 

ИЗПРАЩАМ гражданско дело № 00265 по описа на Районен съд - Г.Т.за 2019 година на Окръжен съд - Д. за определяне на друг равен по степен съд.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: