Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Г.Т., 16. 01. 2019г.

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

РАЙОНЕН СЪД Г.Т.,  в закрито заседание проведено на шестнадесети януари две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                                Районен съдия: Петър Петров

при секретаря ………………………….………………………………………

и в присъствието ………………………………………………………………..

като разгледа докладваното от съдията гр. д. № 00338/ 2017 год. по описа на съда,

   И  за да се произнесе взе предвид следното:

 Съдебното производство е по реда на чл. 247, ал.1 ГПК  за поправяне на очевидна фактическа грешка в диспозитива на поС.овеното съдебно решение по делото.

  Процедурата е образувана по писмена молба вх. № 3844/ 18. 12. 2018 год., депозирана от ищеца по делото „ С.-1 „ ЕООД с.В., общ. Г.Т.срещу ответника по делото С.С.С., с която се сочи, че в мотивите и диспозитива на постановеното по делото Решение № 101/ 27. 11. 2018 год., с което са отхвърлени предявените от ищеца срещу ответника искове по чл. 124 ГПК и чл. 537, ал.2 ГПК, има противоречие, като се иска диспозитива да бъде изменен и съдът да признае за установено, че не е налице прекратяване и разваляне на арендното правоотношение по процесния сключен между страните договор за аренда, както и съдът да отмени извършеното по патридата на двата процесни имота вписване на прекратяването на арендния договор.

  С отговора си на молбата ответникът оспорва искането за поправка на очевидна фактическа грешка и като твърди, че е налице искане за пререшаване на спора по делото, моли за отхвърляне на молбата.

  Съдът, като съобрази доказателствата по делото, намери за уС.овено следното :

  Производството по делото е било инициирано по искова молба на арендатора С.-1 ЕООД с.В., общ. Г.Т.срещу арендодателя С.С.С. с петитум признаване от съда, че не е налице прекратяване или разваляне на процесния аренден договор между страните и отмяна на извършеното по партидата на двата процесни имота вписване на заявлението за разваляне на арендния договор, сторено от арендодателя С.С.С..

  С определението си по чл. 140 ГПК и с доклада си по чл. 146 ГПК по делото съдът е приел, че се касае до спор за съществуване на едно оспорено от ответника правоотношение между страните, произтичащо от договор между страните за аренда на двата процесни имота. Искът по този спор произтича от нормата на чл. 124, ал.1 ГПК и съдът не споделя твърдението на ищеца, че се касае до спор между страните дали е налице прекратяване или разваляне на договора, какъвто петитум е заявил ищеца с исковата молба. Ищецът, видно от обстоятелствената част на исковата молба, се силае да докаже наличието на свои права като арендодател, които извлича и основава именно на наличието, на съществуването на арендно правоотношение между страните и няма правен интерес от простото установяване на факта с правно значение дали арендния договор е развален или прекратен.

  В тази връзка съдът намира, че в условията на чл. 235, ал.3 ГПК правилно е отчел и наличието на новонастъпили факти и обстоятелства по делото- междувременното изтичане срока на арендния договор, с което се прекратява и произтичащото от него арендно правотношение, поради което и е приел за доказано, че искът е с отпаднало основание и като такъв го е отхвърлил като неоснователен. Не е налице противоречие в мотивите и в диспозитива на решението и не е налице очевидна фактическа грешка.

  Искът по чл. 537, ал.2 ГПК е обвързан и предпоставен от изхода на главния иск по чл. 124, ал.1 ГПК и правилно съдът е отхвърлил същия като неоснователен с отчитане нормата на чл. 235, ал.3 ГПК.

  Отделно от това съдът намира, че с молбата си за изправяне на очевидна фактическа грешка по реда на чл. 247 ГПК ищецът всъщност иска и цели пререшаване на спора по делото, което е недопустима и следва да бъде отхвърлено.

   Предвид горното съдът

                  

                                                       Р   Е   Ш   И :                                                   

 

 

ОТХВЪРЛЯ като неоснователно и недопустимо искането на ищеца „ С.-1 „ ЕООД с.В., общ. Г.Т.за поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 101 от 27. 11. 2018 год. по гр. д. № 00338/ 2017 год. на РС Г.Т..

     Решението подлежи на обжалване пред ОС Добрич в двуседмичен срок от съобщаването на страните.

     Преписи от решението да се изпратят на страните.

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ :