Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Н О  Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Г.Т., 19. 04. 2019 г.

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

РАЙОНЕН СЪД Г.Т.,  в закрито заседание проведено на деветнадесети април две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                                Районен съдия: ПЕТЪР ПЕТРОВ

при секретаря Д. И.……………………………………

и в присъствието на прокурора ………………………

като разгледа докладваното от районния съдия  гр. дело № 00523 по описа за 2017г и  за да се произнесе взе предвид следното:

   Съдът, по своя инициатива, за каквато липсва изрична забрана по чл. 250, ал.1 ГПК, като разгледа материалите по делото, констатира следното :

   По делото е постановил съдебно решение №  41 от 18. 04. 2017 година, с което е отхвърлил предявените от двете ищци искове срещу първите трима ответници по исковата молба.

   От мотивите на горецитираното съдебно решение е видно, че съдът е конституирал като ответници по делото и лицата А.А. К. ЕГН ********** и С.В.К. ЕГН **********,***, които са закупили от първите трима ответници описан в исковата молба недвижим имот в с. Л., община Г.Т.и представляващ   Дворно място с площ 1200 кв.м. в с. Л., общ. Г.Т., УПИ VI- 200, кв. 19 ведно с построените в него жилищна сграда с площ 50 кв.м.  и второстепенна постройка с площ 20 кв.м., и които се явяват собственици по отношение на имота, за който се иска делба по делото. Постановеното по отношение на иска за делба за този имот отхвърлително решение следва да се простре и спрямо тези двама ответници, което съдът е пропуснал да направи с диспозитива на решението си и който пропуск следва да бъде изправен по реда на чл. 250 ГПК с настоящото допълнително решение, като в отхвърлителната част на диспозитива на съдебното решение досежно исканата делба на имотите, след имената на първите  трима ответници следва да се четат и имената на А.А. К. ЕГН ********** и С.В.К. ЕГН **********,***.

  На двамата последноконституирани ответници се дължат на основание чл. 78, ал.3 ГПК и разноски по делото, които разноски в размер на общо 600 лева следва да им бъдат заплатени от двете ищци, като в диспозитива на съдебното решение след абзаца, отнасящ се до заплащане на разноски за първите трима ответници, следва да се чете и нов абзац, както следва :

  „ОСЪЖДА Я.А.Д. и И.А.И., двете с гореснета самоличност, да заплатят на А.А. К. и С.В.К., двамата с гореснета самоличност, общо разноски в размер на сумата от 600 лева. „ 

   Предвид горното и на основание чл. 250, ал.1 ГПК съдът

 

                                        Р   Е   Ш   И :

   ДОПЪЛВА съдебно решение № 41 от 18. 04. 2019 год. по гр. д. № 00523/2017 година по описа на РС Г.Т., както следва :

  1. В отхвърлителната част на диспозитива на съдебното решение досежно исканата делба на имотите, след имената на първите  трима ответници,  да се четат и имената на А.А. К. ЕГН ********** и С.В.К. ЕГН **********,***.

 2. В диспозитива на съдебното решение след абзаца, отнасящ се до заплащане на разноски за първите трима ответници, да се чете и нов абзац, както следва :

  „ОСЪЖДА Я.А.Д. и И.А.И., двете с гореснета самоличност, да заплатят на А.А. К. и С.В.К., двамата с гореснета самоличност, общо разноски в размер на сумата от 600 лева. „ 

   Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Д. окръжен съд .

   Преписи от решението да се изпратят на страните. 

                           

                                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ :