Р Е Ш Е Н И Е

 

          Районен съд Г.Т., 18. 02. 2019г., в закрито съдебно заседание на осемнадесети февруари две хиляди и деветнадесета година  в състав:

                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ : ПЕТЪР ПЕТРОВ

                                   При секретаря :         

 и в присъствието на прокурора :

като разгледа докладваното от районния съдия гр.д.№ 00457/2018 г.

И за да се произнесе взе предвид следното :

   Производството по делото пред първата инстанция е приключило с определение, с което съдът е оставил иска без разглеждане като процесуално недопустим.

  В срока за обжалване на определението от ответника е постъпила писмена молба вх. № 302/ 29. 01. 2019 год., с която се иска допълване на определението, като ищецът по делото да бъде осъден да заплати на ответника сторени от него разноски за платено адвокатско възнаграждение и за първи път по делото се представя към същата молба и договор за правна помощ, оказана на ответника от адвокат с платено адвокатско възнаграждение в размер на 482 лева, платена в брой на адвоката – пълномощник на ответника.

  С отговор на молбата ищецът оспорва същата като неоснователна еи недоказана и развива правни доводи за това.

  Съдът, като разгледа материалите по делото констатира следното :

  Производството по делото е било образувано по повод искова молба от Директора на Агенция „ Митници „ Митница гр. В. с предявени искове срещу ЕТ „ Г.К.- Г.“ гр. Г.Т., представляван от Г. И.К.и по същата искова молба от Г. И.К.в качеството й на ЕТ „ Г.К.Г.„ гр. Г.Т.е постъпил писмен отговор вх. № 3125/ 10. 20. 2018 година, подписан от Г. И.К., и без представен договор за правна помощ и адвокатско пълномощно. Отново от лицето Г. И.К.в качеството й на едноличен търговец  с вх. № 3457 от 13. 11. 2018 година е постъпил и отговор на допълнителна искова молба и отново без приложен договор за правна защита и адвокатско пълномощно.

  Едва по повод на определението, с което искът е оставен без разглеждане като процесуално недопустим, от ответника чрез адв. В.Г. *** се прави искане за присъждане на разноски за платено адвокатско възнаграждение, като се представя и договор за правна помощ  и адвокатско пълномощно в полза на адв. В.Г. и с посочена парична сума за платено в брой адвокатско възнаграждение.

  Съдът намира, че по делото липсват каквито и да било писмени доказателства за извършени от упълномощения адвокат В.Г. процесуални действия от името на ответника по делото и че такива има само и единствено за молбата за допълване, поради което и поради недоказаност на искането същото следва да бъде отхвърлено като недоказано, поради което и съдът

 

                                                    О П Р Е Д Е Л И :

     ОТХВЪРЛЯ като недоказана Молба вх. № 302 от 29. 01. 2019 год. от Г. И.К.в качеството й на ЕТ „ Г.К.Г.„ гр. Г.Т., чрез адв. В.Г. ***, с искане за допълване на Определение № 42 от 24. 01. 2019 год. по делото за присъждане на сторени от същата страна разноски по делото- платени 482.00 лева за адвокатско възнаграждение.

   Настоящото решение подлежи на обжалване пред Окръжен съд Д. в двуседмичен срок от съобщението му до страните.

   Преписи от решението да се изпратят на страните.

 

 

                                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ :