Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Г.Т.,, 16. 07. 2019г.

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

РАЙОНЕН СЪД Г.Т.,,  в закрито заседание проведено на  шестнадесети юли две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                                Районен съдия:Петър Петров

при секретаря  …………………………………………

и в присъствието на прокурора ………………………

като разгледа докладваното от районния съдия гр. дело №00620 по описа за 2018г. 

И  за да се произнесе взе предвид следното:

   Производството по делото е приключило с решение № 56/ 17. 05. 2019 год. като с диспозитива съдът е уважил иск по чл. 108 ЗС срещу посочените в исковата молба ответници по делото.

  С писмена молба вх. № 1906/ 26. 06. 2019 година процесуалният представител на ищците- адв. Х.Х., е поискал от името на ищците решението да бъде допълнено, като в него да бъдат посочени като ищци и имена на други лица, неучаствали като страни по делото.

  От ответниците не е постъпил отговор на искането в дадения им от съда законов срок.

  Съдът, като разгледа материалите по делото, констатира, че имената на лица, за които се иска да бъдат допълнени в съдебното решение, не са участвали като страни по делото по причина, че не са били конституирани като такива с исковата молба и съдебното решение не може да има сила и за тях . Съгласно чл. 298, ал.1  ГПК решението влиза в сила само между същите/участвалите в делото/ страни, за същото искане и на същото основание. Т.е. спрямо лица, неконституирани и неучаствали в делото, съдебното решение не може да има сила и такива лица не могат да бъдат вписвани допълнително в съдебното решение.

  С оглед горното молбата за допълване на съдебното решение е неоснователна и следва да бъде отхвърлена, поради което и съдът по аргумент от чл. 250 ГПК

                                                    Р   Е   Ш   И :

    ОТХВЪРЛЯ като неоснователна писмена молба вх. № 1906/ 26. 06. 2019 год. от адв. Х.Х.- процесуален представител на ищците по делото за допълване на съдебно решение № 56/17. 05. 2019 год. по гр. д. № 620/ 2018 год. на РС Г.Т.,.

    Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд Д. в двуседмичен срок от съобщаването му до страните.

    Преписи от решението да се изпратят на страните.    

 

                                                Районен съдия: