Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е                   

гр. Г.Т.,  24.04.2019г.

Районен съд Г.Т. в закрито заседание

на    двадесет и  четвърти  април   две хиляди и деветнадесета    година  в   състав: 

                                      Районен съдия:  Динко Минчев,

 Съдия –докладчик по  докладваното  гр.дело№ 190/2019г. по описа на съда и  за да се произнесе взе предвид следното :

 

  Постъпила са искова молба по чл.49 от СК от В.С.К. с адрес *** чрез пълномощник срещу А.К. с постоянен адрес Р. Р. с. К., окръг К., ул. „Прел макулуй „№2а.

Съгласно разпоредбата на чл.107, ал.1 и ал.2  от ГПК искът срещу лице, което не живее в пределите на Р. България, когато няма пълномощник или представител, се предявяват по постоянния адрес на ищеца.

В случая  адресът на ищцата, както  в исковата молба, така в приложенията към нея,   е посочен в  гр. Д..

Предвид посочената разпоредба местната подсъдност на делото е Районен съд Д., поради което съдебното производство по делото следва да се прекрати, а делото да се изпрати на РС Д..

Като съобрази изложеното съдът:

                                        

                                            РАЗПОРЕЖДА :

 

      Прекратява съдебното производство по гр.дело№190/2019г. по описа на РС Г.Т..

 Изпраща делото по подсъдност на РС Д..

 

Препис  от Разпореждането да се изпрати  на ищцата  по делото.

 

Разпореждането може да се обжалва с частна жалба пред Окръжен съд Д. в едноседмичен срок от съобщаването.

   

    Районен съдия :