Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

 

Гр.Г.Т., 29.05.2019г.

 

Районен съд Г.Т.,  в закрито разпоредително  заседание проведено на  двадесет и девети май две хиляди и деветнадесета година  в състав:

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: Динко Минчев

 

Като разгледа докладваното Ч.Гр.дело №00235 по описа за 2019г.

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

     Постъпила е бланкетна молба по ЗЗДН от Т.И.И. ЕГН ********** ***.

Твърди се, че заявителката била заплашвана с нож от лицето Н.К.Н.на 26.05.2019г., с когото  преди време били в близки приятелски отношения.

 От тази молба се установява, че заявителката не е била нито във фактическо съжителство с посоченото лице, нито в каквато и да е родствена  връзка /кръвна или по сватовство/ с него, нито пък лицата съжителстват или са съжителствали в едно  домакинство.

Поради това молбата е срещу лице извън кръга на лицата, посочени в  разпоредбата на чл.3 от Закона за защита срещу домашно насилие и е процесуално недопустима за разглеждане по реда на посочения Закон.

Предвид това молбата следва да бъде оставена без разглеждане, а делото следва да се прекрати.

Доколкото в молбата се съдържат данни за противоправно  поведение на лице, извън кръга от лицата, изчерпателно изброени в ЗЗДН, следва да се укаже на органите на МВР за оказване на съдействие по Закона за МВР, евентуално за извършване на проверка  за евентуално осъществен състав на престъпление по  НК, като в последния случай извършената проверка се докладва на Районна прокуратура Г.Т..  

Предвид гореизложеното  съдът :

 

Р А З П О Р Е Ж Д А:

 

 Оставя без разглеждане като процесуално недопустима по ЗЗДН  молбата  от Т.И.И. ЕГН ********** *** срещу лицето Н.К.Н..

 

Прекратява съдебното производство по ч.гр.дело №235/2019г. по описа на Районен съд Г.Т..

 

Препис от Разпореждането да се изпрати на заявителката.

 

Препис от материалите по делото, ведно с Разпореждането,  да се изпратят на РУ Г.Т. за оказване на съдействие, съгласно указанията в обстоятелствената част от Разпореждането.

 

Препис  от Разпореждането да се изпрати на Районна прокуратура Г.Т. за сведение.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: