Р Е Ш Е Н И Е

 

 № …………/ 16.04.2019 г., град Добрич

 

                             В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

                                                                                  

ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в публично заседание на двадесет и шести март, две хиляди и деветнадесета година, в касационен състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ТЕОДОРА МИЛЕВА

                                                          ЧЛЕНОВЕ:  СИЛВИЯ САНДЕВА

                                                                                          МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

                                           

При участието на секретаря ИРЕНА ДИМИТРОВА и прокурора при Окръжна прокуратура – Добрич МИЛЕНА ЛЮБЕНОВА разгледа докладваното от съдия Сандева к.а.н.х.д. № 96 по описа на съда за 2019 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на Глава ХІІ от АПК, във връзка с чл. 63, ал.1 от ЗАНН.

Образувано е по подадена чрез пълномощник касационна жалба от С.Л. *** срещу решение № 53 от 12.11.2018 г., постановено по нахд. № 161/2018 г., с което е потвърдено наказателно постановление № 28-0000-116/18.04.2018 г., издадено от началника на Областен отдел „Автомобилна администрация“ – Добрич, с което на касатора за нарушение на чл. 43, ал.1, т.1, б.”б”, във вр. чл.30, ал.1, т.4 от Наредба № Н-32 от 16.12.2011г. на МТИТС, е наложено административно наказание “глоба” в размер на 1500 лева на основание чл.178а, ал.7, т.1, пр.1 от ЗДвП.

В касационната жалба са изложени съображения за незаконосъобразност на постановеното решение поради допуснати съществени процесуални нарушения и неправилно приложение на материалния закон. Възразява се, че съдът не е анализирал в цялост събраните по делото доказателства, вследствие на което е извел погрешни правни изводи, поради което е приложил неправилно материалния закон. Иска се решението и наказателното постановление да бъдат отменени като незаконосъобразни.

Ответникът - Областен отдел „Автомобилна администрация“ - Добрич, оспорва жалбата в писмен отговор. Изразява становище за правилност и законосъобразност на съдебното решение и на потвърденото с него наказателно постановление и иска решението на районния съд да бъде оставено в сила.

Прокурорът при Окръжна прокуратура - Добрич дава заключение за неоснователност на касационната жалба по съображения, че е доказано по безспорен и категоричен начин, че жалбоподателят в качеството си на председател на комисията, извършваща периодичен технически преглед, е допуснал извършването на прегледа, без да е установено дали за автомобила има платен данък. Иска оспореното решение да бъде оставено в сила.

Добричкият административен съд, като взе предвид становищата на страните и събраните по делото доказателства, счита за установено следното от фактическа и правна страна следното :

Касационната жалба е подадена в законния срок, от лице, участвало във въззивното производство, решението по което е неблагоприятно за него, поради което е допустима.

Разгледана по същество, в рамките на предявените касационни основания, съобразно правилото на чл. 218, ал.1 от АПК, настоящият състав счита същата за неоснователна.

С оспореното решение РС – Г.Т.e потвърдил наказателното постановление, с което на касатора, в качеството му на председател на комисия за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС, е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 1 500 лв. на основание чл.178а, ал.7, т.1, пр.1 от Закона за движение по пътищата.

За да постанови този резултат, районният съд е приел от фактическа страна, че на 09.01.2018 г. около 10, 43 часа в гр.Генерал Тошево, ул.“Димитър Полянов“ № 17а, в пункт за извършване на технически прегледи на ППС, стопанисван от „Хамбо“ ЕООД, гр. Добрич, притежаващ разрешение № 1404, С.Л.Л., в качеството си на председател на комисията, извършваща прегледа, е допуснал извършването на преглед на МПС, марка "Нисан Алмера“, с рег. № СС5276АН, без документ за платен данък върху автомобила. Съдът е посочил, че изискването да не се допускат до преглед автомобили без платен данък към общината е регламентирано в чл.43, ал.1, т.1, б.“б“ от Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства във вр. с чл.30, ал.1, т.4 от същия нормативен акт. Установено е, че за нарушението е съставен акт за установяване на административно нарушение № 246946 от 30.03.2018 г. срещу председателя на комисията, извършваща прегледа, а на 18.04.2018 г. е издадено и оспореното пред съда наказателно постановление.

Решението е постановено след събиране на всички относими доказателства и в съответствие с материалния закон. Не са налице заявените касационни основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 и 2 от НПК. Правилен е изводът на районния съд, че при издаване на наказателното постановление не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да водят до неизясненост на фактическата обстановка и неправилно приложение на материалния закон. Съдът е събрал допълнителни писмени доказателства, от които е видно, че автомобилът е регистриран в община Силистра на 10.01.2017г., като пътният данък за него не е бил заплатен към момента на извършения преглед. Същевременно от приложената разпечатка от протокола за извършен периодичен преглед от сървъра на ИА “АА” е установено, че в протокола за преглед на МПС като община за регистрация на МПС е въведена община Главиница, която е невалидна община, като няма сканиран документ за платен пътен данък. Независимо от това автомобилът е минал годишен технически преглед за изправност в пункта в гр.Генерал Тошево, стопанисван от „Хамбо“ ЕООД, като в протокола от прегледа с № 15248554 е отбелязано, че е платен данъкът за ППС за този автомобил.

Съдът е установил също, че в процесния пункт информационната система за електронно отчитане на извършените прегледи по чл.11, ал.1 от Наредбата е свързана с електронната база на общините за отчитане на платени данъци на 18.01.2016 г., а възможността за проверка за платени данъци съществува от 18.07.2016 г. но само по отношение на общините, които са заявили готовност и са се включили с пълната функционалност на системата.  

При тази фактическа обстановка не са налице твърдяните в касационната жалба пороци на решението.

Неоснователно е възражението на касатора, че неправилно е наказан, понеже информационната система безпрепятствено е допуснала извършването на прегледа чрез разпечатването на протокола. Правилно е становището на съда, че въведената от жалбоподателя “невалидна община” означава, че при извършване на проверката автоматичната проверка за платен данък върху ППС няма как да получи потвърждение, че не се дължи данък. В този случай председателят на комисията е следвало да отрази несъответствието в протокола и да не извършва периодичен преглед, като поиска представянето на документ за платен данък.

Задълженията на председателя на комисията, извършваща прегледа, са ясно разписани в чл. 43, ал.1, т.1, б.“б“ във връзка с чл.30, ал.1, т.4  от Наредба № Н-32/16.12.2011 г. и те са да не се допуска извършване на технически преглед на ППС, без да са налице данни, че е платен данък за превозното средство върху него.

Съгласно чл.60, ал.6 от Закона за местните данъци и такси, заплащането на данъка е условие за редовност при периодичния технически преглед на превозното средство. Заплащането на данъка се удостоверява с: 1. проверка чрез автоматизиран обмен на информация между информационната система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи на пътни превозни средства, поддържана от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, и: а) системата за обмен на информация, поддържана от Министерството на финансите в изпълнение на чл. 5а, или б) съответната система за администриране на местни данъци и такси на общината, или 2. представяне на издаден или заверен от общината документ.

В процесния случай председателят на комисията е въвел в информационната система община Главиница като място на регистрация на ППС, която е невалидна община, поради което не е била възможна проверка за платен данък чрез информационната система, внедрена в пункта. Прегледът е извършен на 09.01.2018 г., а едва след 20.05.2018 г., автоматизираната система може да извършва изцяло автоматична проверка за наличието на платен данък и от гражданите да не се изисква представяне на документ за платен пътен данък.  

Касаторът е наказан на основание чл. 178а, ал. 7, т. 1, предл. 1 от ЗДвП, съгласно който се наказва с глоба в размер на 1 500 лева, председател на комисия, извършваща прегледи, или технически специалист, който допусне извършването на периодичен преглед за проверка на техническата изправност на пътно превозно средство в нарушение на изискванията, определени с наредбата по чл. 147, ал. 1, или със съоръжения или средства за измерване, които не отговарят на изискванията, определени с наредбата по чл. 147, ал. 1.

Конкретното изискване, което е нарушено, е посочено чрез визиране на нормата на чл.43, ал.1, т.1, б.“б“ от Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства, според която при извършването на периодичните прегледи на ППС председателят на комисията следи за качественото и пълнообемно провеждане на периодични прегледи на ППС от страна на техническите специалисти, като не допуска извършването на периодичен преглед на ППС в нарушение на изискванията за извършване на периодичните прегледи, определени в тази наредба.

Правилно е становището на районния съд, че не са налице основания за прилагане на по-благоприятния за дееца закон с оглед на отмяната на чл.30, ал.1, т.4 от Наредба № Н-32/16.12.2011г., тъй като с извършеното деяние са нарушени разпоредбите на чл.43, ал.1, т.1, б.”б” от Наредбата, във вр. чл.60, ал.6 от ЗМДТ, които регламентират реда и условията, при които извършването на периодичните технически прегледи са допустими, сред които е и наличието на платен данък за автомобила, какъвто безспорно не е бил налице към датата на процесната проверка. Действително с отмяната на чл.30, ал.1, т.4 и чл.11, ал.3, т.18 от Наредба № Н-32/16.12.2011г. на МТИТС (обн. ДВ бр.38 от 08.05.2018г., в сила от 20.05.2018г.) е отпаднало задължението за представяне на документ на хартиен носител, снабден със стикер от съответната община, удостоверяващ заплащане на данък върху ППС и съответно задължението на председателя на комисията да го сканира, но това не води до декриминализиране на процесното деяние. И след отпадане на задължението за представяне на документ за платен данък върху ПС остава нормативното правило по чл. 11, ал. 3, т. 17, б. "б. " от наредбата преди извършването на технически преглед да се извърши автоматична проверка дали данъкът върху превозното средство е платен. Вложеният разум в текста е, че не се допуска извършване на технически преглед, ако не е установен преди това фактът на заплащане на пътния данък. От фактическите установявания на районния съд е видно, че е извършена некоректна проверка, при която не е установен изискуемият се факт на плащане на данъка, тъй като председателят на комисията е въвел грешни данни - вместо община Силистра е въвел населено място Главиница, за което е генерирано съобщение "невалидна община". Т.е автоматична проверка с установен факт, касаещ платен или неплатен пътен данък, не е надлежно извършена. Отпадането на задължението за представяне на документ за платен данък върху превозното средство не дерогира забраната за извършване на технически преглед без положителен отговор за платен данък върху превозното средство, получен чрез автоматична проверка по чл. 11, ал. 3, т. 17, б. "б. " от Наредба № Н-32/16.12.2011г. на МТИТС, с оглед на което и извършването на такъв в противоречие с това изискване безспорно осъществява фактическия състав на нарушение на посочената в НП норма на чл.43, ал.1, т.1, б.“б“ от Наредба № Н-32/16.12.2011г. на МТИТС.

По тези съображения касационната инстанция намира, че решението на районния съд, с което е потвърдено наказателното постановление, е законосъобразно и следва да бъде оставено в сила.

Така мотивиран и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Добричкият административен съд

                                  Р   Е   Ш   И  :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 53 от 12.11.2018 г., постановено по нахд. № 161/2018 г. по описа на Районен съд – Генерал Тошево.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: