Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

гр. Добрич,  03.04.2019 год.

 

В  ИМЕТО  НА   НАРОДА

 

ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, І кас. състав, в публично заседание на дванадесети март две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                                                     ЧЛЕНОВЕ: ТЕОДОРА МИЛЕВА

                                                                                         СИЛВИЯ САНДЕВА

 

При участието на секретаря Ирена Димитрова и прокурор Веселин Вичев разгледа докладваното от съдия Теодора Милева к.адм.д. №93/2019 г. по описа на ДАС и за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството е по чл.63, ал.1, предл. второ от ЗАНН във връзка с чл.208 и сл. от АПК.

         Образувано е по касационна жалба от Г.К. ***  срещу Решение №55 от 28.11.2018 г. по нахд №245/2018 г. на Районен съд гр. Ген. Тошево. В жалбата се твърди, че решението е неправилно и незаконосъобразно. Релевират се доводи, че касаторът е управлявал автомобила инциденто и не е знаел, че същият няма сключена застраховка „Гражданска отговорност“. Счита, че съдът е следвало да приложи разпоредбата на чл.28 от ЗАНН, тъй като още същия ден е била представена на проверяващите органи валидна застраховка „Гражданска отговорност“. Моли да се отмени решението, както и потвърденото с него наказателно постановление.

          Ответникът по жалбата – РУ Ген. Тошево при ОД на МВР гр. Добрич   не изразява становище.

          Становището на окръжния прокурор е за неоснователност на жалбата, като се пледира, че решението на районния съд е правилно и законосъобразно. Не следва да се прилага разпоредбата на чл.28 от ЗАНН.

         След като обсъди оплакванията в жалбата, становищата на страните и събраните по делото доказателства и след касационна проверка, съгласно чл.218 АПК, Административният съд прие за установено следното:

          Касационната жалба е подадена в законния срок, от надлежна страна и производството е процесуално допустимо.

          Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

          Издадено е НП №18-0265-000203/06.08.2018 г. на Началник РУП  при ОД  на МВР гр. Добрич, РУ Ген. Тошево с което на Г.К. ***, на основание чл.638, ал.3 от КЗ е наложена “глоба” в размер на 400 лева.

   

 

            С обжалваното решение районният съд е приел, че на 24.07.2018 г. около 16,02 часа в община Ген. Тошево на път Втори клас №29, Г.Й. като водач на лек автомобил „Опел Зафира“ с рег. №ТХ 5059 ХР, управлява  автомобила, като при извършена проверка до кръстовището за с. Равнец е установено, че водача управлява МПС във връзка с чието притежаване и използване на МПС няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка „гражданска отговорност“ на автомобилистите.  Съдът е приел, че в административнонаказателното производство не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, приел е, че описаната фактическа обстановка се установява по безспорен начин от събраните писмени и гласни доказателства. По същество е приел, че е извършено нарушение от страна Й. на КЗ. Изложил е подробни мотиви относно приложението на чл.28 от ЗАНН. На тези основания е потвърдил наказателното постановление.

          Настоящият състав изцяло споделя направените изводи от въззивния съд.

РС е установил правилно фактическата обстановка по делото, обсъдил е всички оплаквания в жалбата, като при правилно установените факти е извел верен извод за съставомерност на санкционираното деяние. Като е приел, че извършеното от касатора деяние е административно нарушение по чл. 638, ал. 3  от КЗ, първоинстанционния съд е приложил правилно материалния закон. За осъществяването на административно наказателния състав, визиран в цитираната правна норма, е необходимо деецът да е управлявал МПС, във връзка с чието  използване да няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите. От събраните по делото доказателства се установява, че на посочените в наказателното постановление дата, час и място касаторът е управлявал лекия автомобил, както и че към този момент по отношение на този автомобил не е имало действаща застраховка "Гражданска отговорност.

          Следва да се има предвид, че управляването на МПС е правнорегламентирана дейност източник на повишена опасност. В тази връзка обект на застраховане по задължителна застраховка " Гражданска отговорност " на автомобилистите е гражданската отговорност, свързана с притежаването и/или използването на моторни превозни средства /МПС/, за които застрахованите отговарят съгласно българското законодателство или законодателството на държавата, в която е настъпила вредата. С договора за застраховка "Гражданска отговорност " застрахователят се задължава да покрие в границите на определената в договора застрахователна сума за причинените от него на трети лица имуществени и неимуществени вреди. При това положение няма как да са налице основания за приложение на чл. 28 от ЗАНН.

           Решението не страда от визираните в касационната жалбата пороци, представляващи касационни основания за отмяната му. Същото е правилно и законосъобразно постановено, поради което следва да бъде оставено в сила.

            Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН във вр. с 221, ал. 2 и 222, ал. 1 от АПК,  Административен съд Добрич, І състав

 

 

 

        РЕШИ:

 

         ОСТАВЯ В СИЛА Решение №55 от 28.11.2018 г. постановено по НАХД 245/2018  г. по описа на  Районен съд гр. Ген. Тошево.

         РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                                      2.