Р Е Ш Е Н И Е

189

 град Д.,03.05.2019 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Д.КИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД в открито съдебно заседание на шестнадесети април две хиляди и деветнадесета година в състав :

                                                

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ТЕОДОРА МИЛЕВА

                                                ЧЛЕНОВЕ:  НЕЛИ  КАМЕНСКА  

                                                                      МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

                    

при участието на прокурора ВЕСЕЛИН ВИЧЕВ и секретаря МАРИЯ МИХАЛЕВА изслуша докладваното от съдия Георгиева к.а.н.х.д. № 113/2019 год. по описа на съда и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК.

Образувано е по подадена чрез пълномощник касационна жалба от „ХАМБО“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Ген. Тошево, ул. „Тунджа“ №13, представлявано от управителя Петър Стоянов Атанасов, срещу решение № 57 от 22.10.2018 г., постановено по н.а.х.д. № 164/2018 г. по описа на Районен съд – Г.Т., с което е потвърдено наказателно постановление № 28-0000115/18.04.2018 г., издадено от началника на Областен отдел „Автомобилна администрация“ - Д.. В жалбата се излагат доводи  за незаконосъобразност на оспореното решение поради допуснати съществени процесуални нарушения и неправилно приложение на материалния закон. Твърди се, че съдът не е анализирал в цялост събраните по делото доказателства, в резултат на което е извел погрешни правни изводи, които са в противоречие с материалния закон. Иска се решението и наказателното постановление да бъдат отменени като незаконосъобразни.

Ответникът - Областен отдел „Автомобилна администрация“ - Д., оспорва основателността на жалбата в писмен отговор. Изразява становище за правилност на съдебното решение и иска то да бъде оставено в сила.

Прокурорът при Окръжна прокуратура - Д. дава заключение за неоснователност на касационната жалба. Счита, че от събраните по делото доказателства е доказано по безспорен и категоричен начин, че жалбоподателят е допуснал преглед за техническа изправност на МПС в нарушение на законовите изисквания – при липса на платен годишен данък за автомобила, с оглед на което правилно административнонаказващият орган е ангажирал отговорността му.

Д.кият административен съд, като взе предвид становищата на страните и събраните по делото доказателства, счита за установено следното от фактическа и правна страна следното :

Касационната жалба е подадена в законния срок, от легитимирано лице, участвало във въззивното производство, решението по което е неблагоприятно за него, поради което е допустима.

Разгледана по същество, в рамките на предявените касационни основания, съобразно правилото на чл. 218, ал.1 от АПК, тя е неоснователна по следните съображения:  

С оспореното решение РС – Г.Т. e потвърдил НП № 28-0000 115/18.04.2018г. на началника на Областен отдел „Автомобилна администрация“ - Д., с което дружеството – касатор е санкционирано за това, че в качеството си на юридическо лице, получило разрешение №1404 за извършване на периодични технически прегледи, не е контролирало извършването на преглед на МПС с протокол №15432759 така,че да е в съответствие с условията и реда, определени в Наредба №Н-32 на МТИТС. Прегледът е извършен без документ за платен данък върху ПС, дължим към деня на извършване на периодичния преглед, съгласно справка от МДТ - община В.. Деянието е квалифицирано като нарушение на чл.42, т.1, предл.второ от Наредба №Н-32 от 16.12.2011 г. на МТИТС, за което е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 2 000 лева на основание чл.178а, ал.6, предл. 2-ро от ЗДвП.

За да постанови този резултат, съдът е приел, че НП е издадено при спазване на административнопроизводствените правила, поради което не е налице съществено процесуално нарушение, налагащо отмяната му. Въз основа на събраните по делото доказателства е стигнал до извода, че нарушението е доказано по безспорен и категоричен начин.Дружеството, в качеството си на юридическо лице не е контролирало извършването на периодичния технически преглед, като е допуснало той да бъде извършен без документ за платен данък върху ПС, дължим към деня на извършване на периодичния преглед. Съдът е установил, че в процесния пункт информационната система за  електронно отчитане на извършените прегледи по чл.11, ал.1 от Наредбата е свързана с електронната база на общините за отчитане на платени данъци на 18.01.2016 г., а възможността за проверка за платени данъци съществува от 18.07.2016 г., когато информационната платформа е влязла в пълен работен режим. Като краен извод съдът е направил извод , че жалбоподателят не е осъществил необходимия контрол, като е допуснал  да се извърши техническият преглед на МПС, без да се изиска и сканира документ платен данък МПС в нарушение на разпоредбата на чл.60,ал.6 от ЗМДТ и е потвърдил атакуваното наказателно постановление.

             Касационният състав преценява,че решение е правилно.

Районен съд - Г.Т. е установил вярно и точно фактическата обстановка, анализирал е подробно всички събрани доказателства и относимите към спора правни норми, като е стигнал до правилен и обоснован извод за законосъобразност на наказателното постановление.Изводите на решаващия съд  изцяло се споделя от настоящия касационен състав.

            Неоснователно е възражението на касатора, че неправилно е наказан за визираното в постановлението нарушение,понеже информационната система безпрепятствено е допуснала извършването на  прегледа чрез разпечатването на протокола.От доказателствата по делото безспорно е установено,че към момента на извършване на  техническия преглед, процесният автомобил с варненски рег. номер не е бил регистриран в нито една община, а преди това е бил регистриран в община В., като пътният данък за него не е бил заплатен към датата на прегледа.За извършения технически преглед няма сканиран документ за платен данък.  Автомобилът е с варненска регистрация, но не е установена партида за новата му регистрация, след като през 2013г. е била закрита предходната партида. При това положение,  автоматичната проверка за платен данък върху ППС няма как да получи потвърждение, че не се дължи данък. В този случай председателят на комисията е следвало да отрази несъответствието в протокола и да не извършва периодичен преглед, като поиска представянето на документ за платен данък.

         Задълженията на председателя на комисията, извършваща прегледа, са ясно разписани в чл. 43, ал.1, т.1, б.“б“ от Наредба № Н-32/16.12.2011 г. и едно от тях е да не се допуска извършването на технически преглед на ППС, без да са налице данни, че е платен данък за превозното средство. Аргумент за това е и разпоредбата на чл.60, ал.6 от ЗМДТ, която предвижда, че заплащането на данъка е условие за редовност при периодичния технически преглед на превозното средство, като това се удостоверява със: 1. проверка чрез автоматизиран обмен на информация между информационната система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи на пътни превозни средства, поддържана от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, и: а) системата за обмен на информация, поддържана от Министерството на финансите в изпълнение на чл. 5а, или б) съответната система за администриране на местни данъци и такси на общината, или 2. представяне на издаден или заверен от общината документ.

 В случая прегледът е извършен на 06.02.2018 г., а едва след 20.05.2018 г., автоматизираната система може да извършва изцяло автоматична проверка за наличието на платен данък, без да се изисква от гражданите представянето на документ за платен пътен данък. Затова, като е допуснал извършването на въпросния преглед без документ за платен пътен данък, касаторът не е изпълнил контролните си задължения и с бездействието си е осъществил фактическия състав на нарушение на чл.42, т.1, пр. второ от Наредба № Н-32/16.12.2011г на МТИТС, както правилно е преценил и районният съд.

Решаващият съд не е коментирал налице ли са условия за прилагане на по- благоприятния за лицето закон, предвид което настоящият състав следва да отбележи,че в сила от 20.05.2018г.,нормата на чл.30, ал.1, т.4 от Наредба № Н-32/16.12. 2011г. е отменена. Това  обаче не изпълнява условието за наличието на по-благоприятна норма. С процесното деяние са нарушени разпоредбите на чл. 42, ал.1, пр.2 от Наредбата, които регламентират реда и условията, при които извършването на периодичните технически прегледи са допустими. Въпреки,  че е отпаднало задължението за представяне на документ на хартиен носител, снабден със стикер от съответната община, удостоверяващ заплащане на данък върху ППС и съответно задължението на председателя на комисията да го сканира, деянието не е  декриминализирано. А това е така, защото остава  нормативното правилото  по чл. 11, ал. 3, т. 17, б. "б. " от наредбата преди извършването на технически преглед да се извърши автоматична проверка дали данъкът върху превозното средство е платен. Вложеният разум в текста е, че не се допуска извършването на технически преглед, ако не е установен преди това фактът на заплащане на пътния данък. От фактическите установявания на районния съд е видно, че е извършена некоректна проверка, при която не е установен изискуемият се факт на плащане на данъка т.е. автоматична проверка с установен факт, касаещ платен или неплатен пътен данък, не е надлежно извършена. Отпадането на задължението за представяне на документ за платен данък върху превозното средство не дерогира забраната за извършване на технически преглед без положителен отговор за платен данък върху превозното средство, получен чрез автоматична проверка по чл. 11, ал. 3, т. 17, б. "б. " от Наредба № Н-32/16.12.2011г. на МТИТС, поради което и допускането на такъв преглед безспорно осъществява фактическия състав на нарушение на визираната в НП норма на чл.42, т.1, пр.2 от Наредба № Н-32/16.12.2011г. на МТИТС.

        По тези съображения касационната инстанция намира, че решението на районния съд, с което е потвърдено наказателното постановление, е законосъобразно и следва да бъде оставено в сила.

       Така мотивиран и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Д.кият административен съд

 

                                 Р   Е  Ш   И  :

 

       ОСТАВЯ В СИЛА решение № 57 от 22.10.2018 г., постановено по н.а.х.д. № 164/2018 г. по описа на Районен съд – Г.Т.. 

       РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

       

 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: