Р Е Ш Е Н И Е

 

                       / 28.06.2019 г., град Д.

 

                В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

                                                                              

Административен съд - Д., в публично заседание на двадесет и пети юни, две хиляди и деветнадесета година, ІІ касационен състав:

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:          КРАСИМИРА ИВАНОВА 

                                ЧЛЕНОВЕ:          НЕЛИ КАМЕНСКА                                                                                МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

при участието на секретаря, ИРЕНА ДИМИТРОВА и прокурора при Окръжна прокуратура гр.Д., ЗЛАТКО ТОДОРОВ, разгледа докладваното от съдия Каменска касационно дело с административно–наказателен характер № 305 по описа на съда за 2019 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на Глава ХІІ от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН). Образувано е по касационна жалба на И.А.И. *** Тошево, срещу Решение № 11 от 11.03.2019г., постановено по нахд № 9/2019 г. по описа на Районен съд - Г.Т., с което е  потвърдено Наказателно постановление № 18-0265-000423 от 08.01.2019 г., издадено от Иван Вътков – началник на Районно управление  - Г.Т. при ОД на МВР  -Д..

В касационната жалба са изложени съображения за незаконосъобразност на постановеното решение, поради нарушаване на процесуалните правила и неправилно приложение на материалния закон. Касаторът твърди, че съдът не се е произнесъл по възраженията му, изложени в жалбата срещу наказателното постановление и че са налице условията за прилагане на чл.28 от ЗАНН. Твърди, че от нарушението не са реализирани вредни последици. Счита, че деянието не е обществено опасно и като не е приложил чл.28 от ЗАНН съдът е постановил незаконосъобразно решение. В наказателното постановление не бил описан пътния знак, с който е въведено предимство на кръстовището. Счита, че това нарушение  е до такава степен съществено, че прави напълно неясна констатацията в АУАН и в НП за допуснато нарушение. В съдебно заседание се явява лично, заявява, че поддържа жалбата и моли решението на РС Г.Т. и наказателното постановление да бъдат отменени като незаконосъобразни.

Ответникът, Районно управление Г.Т. при ОД на МВР Д., не изразява становище по касационната жалба.

Прокурорът при Окръжна прокуратура - Д. дава заключение за неоснователност на касационната жалба като  изтъква, че извършването на нарушението е доказано. Пледира решението на РС Г.Т. да бъде оставено в сила.

Административен съд –Д., намира, че касационната жалба е подадена в законния срок от лице, участвало във въззивното производство, решението по което е неблагоприятно за него, поради което е допустима.

Разгледана по същество, в рамките на предявените касационни основания, съобразно правилото на чл. 218, ал.1 от АПК, настоящият състав счита касационната жалба за неоснователна.

С оспореното решение Районен съд Г.Т. е потвърдил Наказателно постановление № 08-0265-000423 от 08.01.2019 г., издадено от Иван Вътков – началник РУ Г.Т., с което на касатора, И.А.И. *** Тошево, за нарушаване на  чл.50, ал.1 от Закона за движение по пътищата,  на основание чл.179, ал.1, т.5, пр.4 е наложена глоба в размер на 150 лева.

За да потвърди наказателното постановление райоанният съд е приел, че фактическата обстанока, описана в АУАН и в Наказателното постановление се потвърждава от сълраните в съдебното производство доказателства. В мотивите на решението е прието, че по делото е установено следното:

На 18.12.2018 г. в 10,15 часа в гр.Г.Т., по улица „Георги с.Раковски“, И.А.И. е управлявал товарен автомобил „Форд Куга“ с рег. № ТХ 8282ТХ в посока от междублоково пространство между ул.“В.Априлов“ и ул.“Г.С.Раковски“ като на кръстовището между сградата на Банка ДСК и дом № 1 не пропуска движещите се по път с предимство и така създава непосредствена опасноснт за движението. Нарушението било установено от младши автоконтрольор, П.К.,  и Е.  Е. – служител в РУ Г.Т..

Разпитаните по делото полицейски служители, извършили проверката и подписали съставения АУАН дават показания, че са били непосредствени свидетели на нарушението, тъй като са видели товарният автомобил, управляван от И.И. да застрашава движението като на изход от междублоково пространство отнема предимството на друг автомобил. Полицейските служители последвали водача и го спрели на ул.“Трети март“. Там обяснили за какво нарушение съставят Акт за установяване на административно нарушение.

Съдът е извършил преценка на свидетелските показания във връзка с твърденията на административно наказания. Изложил е мотиви, че показанията на свидетелите са обективни достоверни и не са налице други доказателства, които да опровергават описаната в АУАН и в НП фактическа обстановка.

Настоящият касационен състав намира, че решението е правилно, законосъобразно и следва да бъде оставено в сила. Не са налице посочените в касационната жалба касационни основания за отмяна.

Съдът е събрал всички относими доказателства, които не са опровергали установените в административно-наказателното производство факти, описани в АУАН. Самият акт за установяване на административно нарушение е официален свидетелстващ документ, съставен от оправомощен за това орган. Действително, обстоятелствата, описани в акта, могат да се оспорят с насрещно доказване. Но в съдебното производство не са ангажирани доказателства, които опровергават съдържанието на съставения акт и на наказателното постановление. Напротив, всички представени пред съда доказателства установяват верността на фактите, описани в акта и в НП, въз основа на които е издадено и наказателното постановление. Затова административният съд намира за неоснователно и възражението за недоказаност на нарушението.  Въз основа на събраните по делото писмени и гласни доказателства, съдът правилно е установил фактическата обстановка по делото, като е приел, че тя съответства на описаната акта и наказателното постановление.

Възражението в касационната жалба, че в наказателното постановление не било посочено какъв знак е поставен за означаване на предимство, е неоснователно. Видно от съдържанието на АУАН и НП в тях е посочено, че санкционираният водач е излизал от междублоково пространство на кръстовище като е отнел предимство на движещо се по път с предимство, т.е. на главна улица МПС. Това безспорно установява, че касаторът се е движел на път без предимство.

 Нарушението не е маловажно, тъй като видно от събраните гласни доказателства по делото, касаторът е отнел предимство на друго движещо се МПС, т.е. създал е реална опасност за участниците в движението.

Съгласно чл.179, ал.1, т.5, пр.4 от Закона за движение по пътищата, водач, който не спазва правилата за предимство, ако от това е създадена непосредствена опасност за движението, се наказва се с глоба в размер 150 лв. По тези съображения настоящият касационен състав намира жалбата за неоснователна. Решението на районния съд следва да бъде оставено в сила.

Водим от горното и на основание чл. 221, ал.1, предл.1 от АПК във вр.с чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, Административен съд Д.

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 11 от 11.03.2019 г., постановено по нахд № 9/2019 г. по описа на Районен съд – Г.Т..

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: