Р Е Ш Е Н И Е

 

 

гр.Г.Т., 17.10.2018г.

 

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

            Районен съд гр. Г.Т., наказателна колегия, в публичното заседание на първи октомври две хиляди и осемнадесета  година, в състав:

Председател: Динко Минчев

 

в присъствието на секретаря Марияна Димова , разгледа докладваното от Съдията н.а.х.д. № 162 по описа на Районен съд гр. Г.Т. за 2018г. и за да се произнесе, взе следното предвид:

 

Съдебното производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН. Образувано е по жалба на С.Л.Л. с ЕГН – ********** ***, срещу Наказателно постановление № 28-0000117/18.04.2018г., издадено от Началника на Областен отдел „Автомобилна администрация“ гр.Д. , с което на жалбоподателя  за нарушение по чл.43, ал.І, т.1, б.“б“ във вр. с чл.30 ал.1,т.4 от Наредба №Н-32 от 16.12.2011г. на МТИТС, на основание чл. 178а, ал.VІІ, т.1, пр.1 от ЗДвП    му е наложено административно наказание “глоба” в размер на 1500/хиляда и петстотин/лева.

В жалбата се поддържа, че наказателното постановление е  незаконосъобразно и се иска неговата отмяна като постановено в нарушение на процесуалните норми и материалния закон, излагат се доводи за отмяна, а именно: неописване точно на акта, който е нарушен, непълнота във фактическата обстановка и на  доказателствата.

В съдебно заседание защитата пледира да приложението на чл.3 от ЗАНН относно по-благоприятния закон за дееца.

Районният съд, след като провери изложените в жалбата оплаквания, съобрази становището и доводите на страните и прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, при съблюдаване разпоредбата на чл. 63 от ЗАНН, приема за установено от фактическа страна, следното:

На 30.03.2018г. е бил съставен акт за установяване на административно нарушение серия А-2017  № 246947 срещу жалбоподателя за това, че на 20.11.2017г., около 9, 28 часа в гр. Г.Т., ул. „Д . П.”№17а в КТП на фирма „Х.” ЕООД, притежаващо разрешение за извършване на периодични годишни технически прегледи за проверка на техническа изправност на ППС с №1404, при извършване на периодичен преглед за техническа изправност на МПС марка „ Мерцедес Е 220 CDI „ с рег.№ ***, с протокол №14869763, е допуснал следното нарушение: жалбоподателят, в качеството си на председател на комисия,  идентифицирал се в информационна система „Прегледи,” е допуснал извършването на прегледа за техническа изправност в нарушение на изискванията, определени в Наредба № Н-32 без документ за платен данък върху автомобил, дължим към деня на извършването на периодичния преглед, съгласно чл.60, ал.VІ от Закона за местните данъци и такси или документ, че са освободени от данъци съгласно чл. 58 от ЗМДТ.

Посочено е, че с деянието са нарушени разпоредбите на чл.43, ал.І, т.1, б.“б“ от във вр. с чл.30,ал.1,т.4 от  Наредба Н-32 от 16.12.2011г. на МТИТС. Актът е съставен в ОО„Автомобилна администрация”, връчен на жалбоподателя, който подписал акта.

Въз основа на този акт е издадено атакуваното с жалбата наказателно постановление, където е възпроизведена описаната в акта фактическа обстановка и за извършено нарушение на чл.43, ал.І, т.1, б.“б“ във вр. с чл.30,ал.1,т.4  от Наредба Н-32 от 16.12.2011г. на МТИТС, на основание чл. 178а, ал.VІІ, т.1, пр.1 от ЗДвП е наложено административно наказание “глоба” в размер на 1500/хиляда и петстотин/лева.

Актът е съставен в присъствието на жалбоподателя, подписан от един свидетел, присъствал на проверката и от жалбоподателя. Актът е бил съставен по установения процесуален ред.

 Разпитаните в хода на съдебното производство актосъставител и свидетел по акта за установяване на административно нарушение заявяват, че нарушението е установено на основание на протокола от извършен периодичен преглед за техническа изправност на ППС и писмо с peг. № 11- 06-2030/66 от 26.03.2018г., съдържащо справка  от община С., отдел местни данъци и такси, според което местният данък МПС не е заплатен. Двамата заявяват, че в протокола за преглед на МПС като община за регистрация на МПС била посочена община Г.. Последното обстоятелство се установява от  разпечатка  от протокола за извършен периодичен преглед  за техническа изправност на ППС от сървъра на ИА „АА“, където липсват данни за преглед на данъчна бележка и като община за    регистрация е въведена Община Главиница, която е невалидна община.

Като писмени доказателства по делото са приложени посочените документи, както и справка от  Изпълнителна  агенция „Автомобилна администрация,   справка от отдел „местни данъци и такси при община С..

Съгласно приложената справка от ИА “АА“  информационната система за автоматизирана проверка за данъчно задължение върху превозните средства три извършване на  периодични технически прегледи на ППС и изградена напълно и считано от 18.01.2016г. е започнала автоматична проверка за наличието на платен данък върху превозните средства. От 18 .07.2016г. информационната платформа е влязла в пълен работен режим.

В конкретния случай информационната система на ИА „АА“  за електронно регистриране на извършените периодични технически прегледи    по наредба №Н-32 е внедрена в контролно технически пункт „Х.“ ЕООД с разрешение  №1404 на 4.08.2014г. В този КТП информационната система  за извършване на периодични технически прегледи е свързана към базата данни с общините  за платен пътен данък на ППС на 18.01.2016г. Към 20.11.2017г. ИС е работила по следния начин:попълват се данните на ППС в системата от председателя на комисията, извършват прегледа. Системата извършва проверка на въведените данни за собственика и регистрационния номер на   МПС за платен данък върху ППС в общината, посочена от председателя  по време на прегледа.

След извършената справка е установено, че на 20.11.2017г.процесният автомобил е преминал технически преглед в посочения КТП, като е въведена информация, че МПС е регистрирано в община Г., за която е генерирано съобщение, че е невалидна община. За извършения технически преглед няма сканиран документ за платен пътен данък. 

От така установената фактическа обстановка съдът намира от правна страна следното: На посочените в наказателното постановление дата и час жалбоподателят, в качеството му на председател на комисия е допуснал до извършване на периодичен технически преглед процесния автомобил. Същият е въвел в информационната система община Г.а, като място на регистрация на МПС. Системата е генерирала данни, че това е „невалидна община“  .  Установено, че автомобилът е регистриран в община С., като пътният данък за този автомобил не е бил заплащан няколко поредни години, включително и към датата на извършения технически преглед-20.11.2017г. За извършения технически преглед няма сканиран документ за платен пътен данък. Това обстоятелство се  установява от  разпечатка  от протокола за извършен периодичен преглед  за техническа изправност на ППС от сървъра на ИА „АА“.

Съгласно  разпоредбата на чл.11,ал.І от Наредба №Н-32 от 16.12.2011г. на МТИТС в контролно техническите пунктове е въведена информационна система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи на ППС. Тази информационна система осигурява възможност за автоматична проверка на наличието за платен данък за ППС, когато е предоставен технически съвместим с информационната система по тази алинея достъп до базата данни за платен данък от съответната община, както и възможност за еднозначно идентифициране на   документа за платен данък върху превозното средство, съгласно чл.11,ал.ІІІ,т.17 и т.18 от Наредбата.

Съгласно разпоредбата на чл.30, ал.4 от Наредбата, документът за платен данък върху ППС, дължим към деня на извършване на периодичния технически преглед на МПС, според чл.60,ал.6 от ЗМДТ, или документ, че са освободени от местния данък-чл.58 от ЗМДТ, означен или маркиран за еднозначно идентифициране чрез информационната система по чл.11,ал.ІІІ от Наредбата, се изисква само когато автоматичната проверка не се получи потвърждение, че не се дължи данък върху превозното средство.

В процесния случай жалбоподателят е въвел в системата за проверка „невалидна община“ и е извършил техническия преглед на МПС без да сканира документ за платен данък МПС в нарушение на разпоредбата на чл.60,ал.6 от ЗМДТ.

Приложение №5 към чл.31,ал.І от Наредбата представлява методика за извършване на периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС, според която –част ІІ, раздел І,т.2. Според тази методика периодичният преглед на ППС се извършва ако са представени съответните документи по чл.30 от Наредбата, като преди началото на проверката председателят на комисията проверява представените документи. Разпоредбата на чл.30,ал.1, т.4 от Наредбата регламентира правото на председателя на комисията да изиска документ за платен данък върху ППС, едва след като при автоматичната проверка не се получи потвърждение, че не се дължи данък, като последното напълно съответства на посоченото в методиката, че председателят на комисията „след започване на прегледа проверява резултатите от автоматичната проверка в информационната система по чл.11,ал.ІІІ от Наредбата за наличието на платен данък върху ППС, а когато не се получи потвърждение, че не се дължи данък, председателят трябва да сканира представяния от лицето документ, маркиран със стикер за еднозначно разпознаване, като прегледът се извършва след потвърждение, че не се дължи данък. Ако не се получи потвърждение, че не се дължи данък,  председателят на комисията отразява несъответствията в протокола и не извършва периодичния преглед. 

От приложената по делото справка на  Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” се установява, че информационната система на агенцията за електронно регистриране на извършените периодични прегледи на ППС е внедрена в процесния контролно технически пункт на 4.08.2014г. Информационната платформа на тази система  е изградена и считано от 18.01.2016г. е започнала автоматична проверка за наличието на дължим данък върху ППС. Установено, е че на 20.11.2017г. процесния лек автомобил е преминал в пункта технически преглед, като прегледа е преминал след  свързване към базата данни на общината за автоматична проверка за платен данък.

 Въведената от жалбоподателя „невалидна община“  означава, че при извършване на проверката  автоматичната проверка за платен данък върху ППС няма как да се получи потвърждение, че не се дължи данък, а съгласно методиката при липсата на потвърждение, че не се дължи данък следва председателят да отрази несъответствието в протокола и да не извършва периодичния преглед.

Съгласно посочената за нарушена разпоредба на чл.43,ал.І, т.1, б.”б” от Наредбата, при извършването на периодичните прегледи на ППС председателят на комисията следва да следи за качественото и пълнообемно провеждане  на периодичните прегледи на ППС от страна на техническите специалисти, като не допуска извършването на периодичен преглед на ППС в нарушенията на изискванията за извършване на периодичните прегледи, определени в наредбата.

Предвид изложеното съдът намира, че атакуваното с жалбата наказателно постановление е издадено в  съответствие с материалния закон и е обосновано с описаните в него съставомерни факти.

Поради това изложените в жалбата доводи за  непълнота във фактическата обстановка и на  доказателствата са неоснователни.

Наложеното административно наказание  „глоба“ в размер на 1 500 лв. е в предвидения от закона размер и не подлежи на преразглеждане от съда.

Следва да се отбележи, че не са налице основанията за прилагане на по-благоприятния за дееца закон с оглед отмяната на чл.30,ал.1,т.4 от Наредба №Н-32, в сила от 20.05.2018г. С извършеното деяние са нарушени разпоредбите на чл. чл.43,ал.І, т.1, б.”б” от Наредбата във в вр. с чл.60, ал.6 от ЗМДТ, които регламентират реда и условията при които извършването на периодичните технически прегледи са допустими.

 Като взе предвид тази фактическа и правна обстановка и на осн. чл.63, ал.І от ЗАНН, съдът:

         

 

Р  Е  Ш  И :

 

 Потвърждава Наказателно постановление № 28-0000117/18.04.2018г., издадено от Началника на Областен отдел „Автомобилна администрация“ гр.Д. , с което на С.Л.Л. с ЕГН – ********** ***   за нарушение по чл.43, ал.І, т.1, б.“б“ във вр. с чл.30 ал.1,т.4 от Наредба №Н-32 от 16.12.2011г. на МТИТС, е наложено административно наказание “глоба” в размер на 1500/хиляда и петстотин/лева на основание чл. 178а, ал.VІІ, т.1, пр.1 от ЗДвП.

 

          Решението подлежи на касационно обжалване пред Д.ки административен съд в 14-дневен срок от уведомяването на страните.

 

                            

 

                                                                        Районен съдия: