Р Е Ш Е Н И Е

 

 

гр.Г.Т., 22.10.2018г.

 

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

            Районен съд - Г.Т., наказателна колегия, в публичното заседание на двадесет и втори октомври две хиляди и осемнадесета  година, в състав:

Председател: Росен Стоянов

 

в присъствието на секретаря Радостина Стоянова, разгледа докладваното от Съдията н.а.х.д. № 164 по описа на Районен съд гр. Г.Т. за 2018г. и за да се произнесе, взе следното предвид:

 

Съдебното производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Образувано е по жалба на П.С.А.с ЕГН – ********** от гр. Д., в качеството си на управител на „Х.“ЕООД – гр. Г.Т., БУЛСТАТ200171277, чрез адв. Ж.Ж. ***, срещу Наказателно постановление № 28-0000115/18.04.2018г., издадено от Началника на Областен отдел „Автомобилна администрация“ - Д. , с което на жалбоподателя  за нарушение по чл.42, т.1, пр.2 от Наредба №Н-32 от 16.12.2011г. на МТИТС, на основание чл. 178а, ал.VІ, пр.2 от ЗДвП    му е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 2000/две хиляди/лева.

В жалбата се поддържа, че наказателното постановление е  незаконосъобразно и се иска неговата отмяна като постановено в нарушение на процесуалните норми и материалния закон, излагат се доводи за отмяна, а именно: неописване точно на акта, който е нарушен, непълнота във фактическата обстановка и на  доказателствата.

В съдебно заседание защитата пледира за приложението на чл.3 от ЗАНН относно по-благоприятния закон за дееца.

Районният съд, след като провери изложените в жалбата оплаквания, съобрази становището и доводите на страните и прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, при съблюдаване разпоредбата на чл. 63 от ЗАНН, приема за установено от фактическа страна, следното:

На 30.03.2018г. е бил съставен акт за установяване на административно нарушение серия А-2017  246934 срещу жалбоподателя за това, че на 06.02.2018г., около 08.45часа в гр. Г.Т., в КТП на фирма Х.ЕООД, притежаваща разрешение №1404 за извършване на периодични годишни технически прегледи на ППС, при извършване на преглед на лек автомобил марка „Нисан Траде“ с рег.№ ********** категория N1/собственост на „Феникс лизинг“ ООДЕИК103322281/ е допуснато следното нарушение: Фирмата в качеството си на юридическо лице получило разрешение №1404 за извършване на периодични технически прегледи, не е контролирала извършването на горепосочения преглед, с протокол №15432759, така че да е в съответствие с условията и реда определени в Наредба № Н-32 на МТИТС. Прегледа е извършен без документ за платен данък върху ПС, дължим към деня на извършването на периодичния преглед, видно от писмо с рег.№11-06-2547/4/29.03.2018г. от Дирекция“МД“ на Община В..

Посочено е, че с деянието са нарушени разпоредбите на чл.42, т.2, пр.2 от  Наредба Н-32 от 16.12.2011г. на МТИТС.

Актът е съставен в ОО„Автомобилна администрация”, връчен на жалбоподателя, който подписал акта.

Въз основа на този акт е издадено атакуваното с жалбата наказателно постановление, където е възпроизведена описаната в акта фактическа обстановка и за извършено нарушение на чл.42, т.2, пр.2 от  Наредба Н-32 от 16.12.2011г. на МТИТС, на основание чл. 178а, ал.VІ, пр.6 от ЗДвП е наложено административно наказание “глоба” в размер на 2000/две хиляди/лева.

Актът е съставен в присъствието на жалбоподателя, подписан от един свидетел, присъствал на проверката и от жалбоподателя. Актът е бил съставен по установения процесуален ред.

         Разпитаните в хода на съдебното производство актосъставител и свидетел по акта за установяване на административно нарушение заявяват, че нарушението е установено на основание на протокола от извършен периодичен преглед за техническа изправност на ППС №15432759 и писмо с peг. № РД18005447ВН от 27.03.2018г., съдържащо справка  от община В., отдел местни данъци и такси, според което Данъчната партида на автомобила е закрита до м.02.2013г. поради продажба. Задълженията за посочения автомобил са платени за 2012г. и 2013г., като за 2013г. плащането е до месеца на продажба. Няма данни автомобил „Нисан Траде“ с рег.№ *********** да е деклариран на името на друго лице.

Като писмени доказателства по делото са приложени посочените документи, както и справка от  Изпълнителна  агенция „Автомобилна администрация,   справка от отдел „местни данъци и такси при община В..

Съгласно приложената справка от ИА “АА“  информационната система за автоматизирана проверка за данъчно задължение върху превозните средства при извършване на  периодични технически прегледи на ППС и изградена напълно и считано от 18.01.2016г. е започнала автоматична проверка за наличието на платен данък върху превозните средства. От 18.07.2016г. информационната платформа е влязла в пълен работен режим.

В конкретния случай информационната система на ИА „АА“  за електронно регистриране на извършените периодични технически прегледи    по наредба №Н-32 е внедрена в контролно технически пункт „Х.“ ЕООД с разрешение  №1404 на 04.08.2014г. В този КТП информационната система  за извършване на периодични технически прегледи е свързана към базата данни с общините  за платен пътен данък на ППС на 18.01.2016г. Към 06.02.2018г. ИС е работила по следния начин: попълват се данните на ППС в системата от председателя на комисията, извършват прегледа. Системата извършва проверка на въведените данни за собственика и регистрационния номер на   МПС за платен данък върху ППС в общината, посочена от председателя  по време на прегледа.

След извършената справка е установено, че на 06.02.2018г.процесният автомобил е преминал технически преглед в посочения КТП, като съгласно разпоредбата на чл.30, ал.4 от Наредбата, не е изискан документът за платен данък върху ППС, дължим към деня на извършване на периодичния технически преглед на МПС, според чл.60,ал.6 от ЗМДТ, или документ, че са освободени от местния данък-чл.58 от ЗМДТ, означен или маркиран за еднозначно идентифициране чрез информационната система по чл.11,ал.ІІІ от Наредбата. За извършения технически преглед няма сканиран документ за платен пътен данък. 

От така установената фактическа обстановка съдът намира от правна страна следното: На посочените в наказателното постановление дата и час Фирмата в качеството си на юридическо лице получило разрешение №1404 за извършване на периодични технически прегледи, не е контролирала извършването на горепосочения преглед, с протокол №15432759, така че да е в съответствие в съответствие с условията и реда определени в Наредба № Н-32 на МТИТС. Прегледа е извършен без документ за платен данък върху ПС, дължим към деня на извършването на периодичния преглед. За извършения технически преглед жалбоподателят е допуснал да не се сканира документ за платен пътен данък.  Установено, че автомобилът към момента на извършване на техническия преглед не е бил регистриран никъде, а преди това е бил регистриран в община В., като пътният данък за този автомобил не е бил заплащан към датата на извършения технически преглед - 06.02.2018г. За извършения технически преглед няма сканиран документ за платен пътен данък. Това обстоятелство се  установява от  разпечатка  от протокола за извършен периодичен преглед  за техническа изправност на ППС от сървъра на ИА „АА“. От справката на Община В., Дирекция „Местни данъци" се установвява, че товарен автомобил „Нисан Траде" с рег.№ **********, шаси № VWAPF1104SA745905, двигател № JB01016LD2 е деклариран от „Феникс Лизинг" ООД, ЕИК 103322281 с декларация вх.№ ДК54009652/12.06.2012г. Въз основа на подадената декларация за гореописания автомобил е открита партида за плащане на данък върху превозните средства, считано от 01.05.2012г., включително. Партидата е закрита към 31.01.2013г. поради продажба. В базата данни на Община В., Дирекция „Местни данъци” не е открита друга партида, по която да е деклариран автомобил с регистрационен № В5457НА.

Съгласно  разпоредбата на чл.11,ал.І от Наредба №Н-32 от 16.12.2011г. на МТИТС в контролно техническите пунктове е въведена информационна система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи на ППС. Тази информационна система осигурява възможност за автоматична проверка на наличието за платен данък за ППС, когато е предоставен технически съвместим с информационната система по тази алинея достъп до базата данни за платен данък от съответната община, както и възможност за еднозначно идентифициране на   документа за платен данък върху превозното средство, съгласно чл.11,ал.ІІІ,т.17 и т.18 от Наредбата.

Съгласно разпоредбата на чл.30, ал.4 от Наредбата, документът за платен данък върху ППС, дължим към деня на извършване на периодичния технически преглед на МПС, според чл.60,ал.6 от ЗМДТ, или документ, че са освободени от местния данък-чл.58 от ЗМДТ, означен или маркиран за еднозначно идентифициране чрез информационната система по чл.11,ал.ІІІ от Наредбата, се изисква само когато автоматичната проверка не се получи потвърждение, че не се дължи данък върху превозното средство.

В процесния случай жалбоподателят е допуснал да се извърши техническия преглед на МПС без да се изиска и сканира документ за платен данък МПС в нарушение на разпоредбата на чл.60,ал.6 от ЗМДТ.

Приложение №5 към чл.31,ал.І от Наредбата представлява методика за извършване на периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС, според която –част ІІ, раздел І,т.2. Според тази методика периодичният преглед на ППС се извършва ако са представени съответните документи по чл.30 от Наредбата, като преди началото на проверката председателят на комисията проверява представените документи. Разпоредбата на чл.30,ал.1, т.4 от Наредбата регламентира правото на председателя на комисията да изиска документ за платен данък върху ППС, едва след като при автоматичната проверка не се получи потвърждение, че не се дължи данък, като последното напълно съответства на посоченото в методиката, че председателят на комисията „след започване на прегледа проверява резултатите от автоматичната проверка в информационната система по чл.11,ал.ІІІ от Наредбата за наличието на платен данък върху ППС, а когато не се получи потвърждение, че не се дължи данък, председателят трябва да сканира представяния от лицето документ, маркиран със стикер за еднозначно разпознаване, като прегледът се извършва след потвърждение, че не се дължи данък. Ако не се получи потвърждение, че не се дължи данък,  председателят на комисията отразява несъответствията в протокола и не извършва периодичния преглед. 

От приложената по делото справка на  Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” се установява, че информационната система на агенцията за електронно регистриране на извършените периодични прегледи на ППС е внедрена в процесния контролно технически пункт на 04.08.2014г. Информационната платформа на тази система  е изградена и считано от 18.01.2016г. е започнала автоматична проверка за наличието на дължим данък върху ППС. Установено, е че на 06.02.2018г. процесния лек автомобил е преминал в пункта технически преглед, като прегледа е преминал след  свързване към базата данни на общината за автоматична проверка за платен данък.

         Съгласно методиката при липсата на потвърждение, че не се дължи данък следва председателят да отрази несъответствието в протокола и да не извършва периодичния преглед.

Съгласно посочената за нарушена разпоредба на чл.42, т.1, пр.2 от Наредбата, лицата по чл. 16, получили разрешение за извършване на периодични прегледи на ППС организират  и  контролират  извършването  на  прегледите  за  техническа изправност в съответствие с условията и реда, определени в тази наредба.

Предвид изложеното съдът намира, че атакуваното с жалбата наказателно постановление е издадено в  съответствие с материалния закон и е обосновано с описаните в него съставомерни факти.

Поради това изложените в жалбата доводи за  непълнота във фактическата обстановка и на  доказателствата са неоснователни.

Наложеното административно наказание  „имуществена санкция“ в размер на 2 000 лв. е в предвидения от закона размер и не подлежи на преразглеждане от съда.

Следва да се отбележи, че не са налице основанията за прилагане на по-благоприятния за дееца закон с оглед отмяната на чл.30,ал.1,т.4 от Наредба №Н-32, в сила от 20.05.2018г. С извършеното деяние са нарушени разпоредбите на чл.42, т.1, пр.2 от Наредба №Н-32 от 16.12.2011г. на МТИТС, които регламентират реда и условията при които извършването на периодичните технически прегледи са допустими.

Като взе предвид тази фактическа и правна обстановка и на осн. чл.63, ал.І от ЗАНН, съдът:

         

 

Р  Е  Ш  И :

 

 Потвърждава Наказателно постановление № 28-0000115/18.04.2018г., издадено от Началника на Областен отдел „Автомобилна администрация“ гр.Д., с което на „Х.“ ЕООД – гр. Г.Т., БУЛСТАТ200171277 с управител П.С.А.с ЕГН – ********** от гр. Д., за нарушение по чл.42, т.1, пр.2 от Наредба №Н-32 от 16.12.2011г. на МТИТС, на основание чл. 178а, ал.VІ, пр.2 от ЗДвП    му е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 2000/две хиляди/лева.

 

          Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд - Д. в 14-дневен срок от уведомяването на страните.

 

                            

 

                                                                        Районен съдия: