Р Е Ш Е Н И Е

 

 

Град Г.Т., 29.11.2018г.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

            Районен съд - Г.Т., наказателна колегия, в публичното заседание на двадесет и девети ноември хиляди и осемнадесета година, в състав:

Председател: Росен Стоянов

 

          В присъствието на секретаря Радостина Стоянова, разгледа докладваното от Съдията н.а.х.д. № 00188 по описа на Районен съд - Г.Т. за 2018г. и за да се произнесе, взе следното предвид:

 

          Производството е образувано по жалба на Г.И.Ж. с ЕГН - ********** ***, срещу наказателно постановление № 18-0265-000092/09.05.2018г. на Началника на РУ - Г.Т. при ОД на МВР - Д..

          С атакуваното наказателно постановление на жалбоподателя за извършено нарушение по чл.21, ал.І от ЗДвП, на основание чл.182, ал.І, т.6 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 700/седемстотин/лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца.

          Жалбоподателят се явява лично, не се представлява. По същество оспорва НП като незаконосъобразно и като такова иска да бъде отменено.

          Въззиваемата страна не се представлява. Прилага писмено становище, в което се излагат доводи за доказаност и законосъобразност на издаденото наказателно постановление и като такова се моли да бъде потвърдено.

          Актосъставителят поддържа направените констатации в съставения акт за нарушение, че жалбоподателя е допуснал вмененото му нарушение.

          Районният съд, след като провери изложените в жалбата оплаквания, съобрази становището и доводите на страните и прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, при съблюдаване разпоредбата на чл. 63 от ЗАНН, приема за установено от фактическа страна, следното:

          Жалбата е процесуално допустима, тъй като е подадена от легитимирано лице в законоустановения срок, като разгледана по същество същата се явява основателна.

          Жалбоподателят Ж. на 31.01.2018г около 15.48часа, в участъка от път П. – П.(ІІІ-9002), преминаващ покрай спирка за обществен транспорт, явяващ се пътен участък извън населено място, е управлявал товарен автомобил „Ситроен Берлинго“ с рег. № ************, като се е движил със скорост от 107км/ч.

          За констатираното му бил съставен акт за установяване на административно нарушение № 100 от 12.04.2018г. за извършено нарушение на чл. 21, ал.І от ЗДвП.

          С акт за установяване на административно нарушение   № 100 от 12.04.2018г. е констатирано, че:

           „ На 31.01.2018г. около 15:48часа в с.П. на ул. „Първа“ в посока гр.Б. до спирката на селото, е управлявал товарен автомобил „Ситроен Берлинго“ с peг.№ *************, собственост на "СЕЖ" ЕООД с БУЛСТАТ 148105882, като се е движел със скорост 107 км/ч при максимално разрешена скорост за населено място 50 км/ч. Наказуема скорост 104 км/ч след приспадане на максимално допустимата грешка на системата от 3 км/ч, установен със система TFR1-M/590 с клип № 218.“

          В акта е отразено, че са нарушени разпоредбите на чл. 21, ал.І от ЗДвП, като след съставянето му препис е връчен незабавно, лично на въззивника.

          Въз основа на горецитираният акт е издадено атакуваното наказателно постановление № 18-0265-000092/09.05.2018г. на Началника на РУ - Г.Т. при ОД на МВР - Д., с което при възпроизвеждане на фактическите констатации от акта, жалбоподателят е санкциониран за извършено нарушение по чл.21, ал.І от ЗДвП, като на основание чл.182, ал.І, т.6 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 700/седемстотин/лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца.      

          Препис от същото е връчен лично на жалбоподателя на 11.06.2018г.

          При съвкупна преценка и интерпретация на събраните по делото гласни и писмени доказателства, настоящият съдебен състав намира, че описаната в акта и последвалото го наказателно постановление фактическа обстановка не отговаря на установената от съда такава.

          Жалбоподателят е санкциониран за това, е превишил разрешената максимална скорост в населено място, като е наказан на основание чл.182, ал.І, т.6 от ЗДвП и му наложена глоба в размер на 700/седемстотин/лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца.

          От събраните по делото писмени доказателства – Писмо от общ. Г.Т. в едно със скица с вх.№3004/28.09.2018г. и  писмо от общ. Г.Т. с вх.№3646/28.11.2018г. по категоричен и безсъмнен начин става ясно, мястото където е констатирано описаното в АУАН и НП нарушение се намира извън населено място, т.е. извън пределите на с. П., общ. Г.Т., а описаният пътен участък ІІІ-9002 е част от републиканската пътна мрежа – приложение №1 от решение №945/01.12.2004г. на Министерски съвет.         

          По безсъмнен начин става ясно, че жалбоподателят Ж. не се е движил в населено място с превишена скорост, за което на основание чл.182, ал.І, т.6 от ЗДвП е бил санкциониран.

                    С оглед изложеното наказващият орган е допуснал процесуално нарушение, което е от типа на съществените и води до ограничаване правото на защита на жалбоподателя, което от своя страна води до отмяна на атакуваното наказателно постановление. 

          Съобразно изложените фактически и правни доводи, така протеклите фази на административнонаказателното производство по установяване на административно нарушение и налагане на административно наказание са опорочени поради допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, а атакуваното наказателно постановление следва да бъде отменено изцяло като неправилно и незаконосъобразно.

         

          Воден от изложените фактически констатации и правни изводи, на основание чл.63, ал.І от ЗАНН, съдът

 

                                         

Р  Е  Ш  И :

 

 

          ОТМЕНЯ наказателно постановление № 18-0265-000092/09.05.2018г. на Началника на РУ - Г.Т. при ОД на МВР - Д., с което на Г.И.Ж. с ЕГН - ********** ***, за извършено нарушение по чл.21, ал.І от ЗДвП, на основание чл.182, ал.І, т.6 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 700/седемстотин/лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца.       

                                     

          Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Д., в 14-дневен срок от уведомяването на страните.

 

 

 

               Районен съдия: