Р Е Ш Е Н И Е

гр.Г.Т., 09.11.2018г.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

            Районен съд гр. Г.Т., наказателна колегия, в публичното заседание на девети ноември две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

Председател: Росен С.

 

          В присъствието на секретаря Радостина Стоянова, разгледа докладваното от Съдията н.а.х.д. № 194 по описа на Районен съд - Г.Т. за 2018г. и за да се произнесе, взе следното предвид:

          Производството е по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН.

          Същото е образувано по жалба на С.Г. от Р. Р., гр. С., чрез адв. Р.Н. ***, срещу наказателно постановление № 800/19.06.2018г. на Директор РДГ – В..

          С атакуваното наказателно постановление на жалбоподателя за извършено нарушение по чл. 213, ал.І, т.1 от Закона за горите /ЗГ/, на основание чл.266, ал.І от същия му е наложена глоба в размер на 2500/две хиляди и петстотин/лева.

          В жалбата се посочват доводи за незаконосъобразност и неправилност на наказателното постановление, и като такова следва да бъде отменено.

          В съдебно заседание жалбоподателят - редовно призован, не се явява лично, представлява се от адв. Р.Н. ***, като по същество поддържа подадената жалба и изложените в нея доводи, като моли за отмяната на процесното НП.

          Въззиваемата страна, редовно призована, не се представлява. В приложеното становище се излагат доводи, че издаденото НП е законосъобразно и правилно, и като такова следва да бъде потвърдено.

          Съдът, като прецени доказателствата по делото и съобрази закона с оглед на правомощията си по съдебния контрол, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

          Административно-наказателното производство е започнало със съставянето на АУАН № 800 на 19.06.2018г. от Д.Г.И. – зам. директор ДГС – Г.Т., в присъствието на св. М.С.М. и св. Б.Б.Х., срещу жалбоподателя С.Г. от Р. Р., затова, че на 08.05.2018г. около 21.09часа на ГКПП – Й., транспортира дърва за огрев от дървесен вид бук, габер и цер в размер на 42 пространствени кубични метра, немаркирани с производствена марка.

          Деянието било квалифицирано от контролния орган в АУАН като нарушение на чл. 213, ал. І, т. 1 от Закона за горите. АУАН е бил преведен и връчен на нарушителя на 09.05.2018г.       

          Въз основа на така съставения АУАН, Директора на Регионална дирекция по горите – В., е издал обжалваното НП № 800/19.06.2018г., за това че С.Г. на 08.05.2018г. на ГКПП – Й., общ. Г.Т., на територията на ДГС – Г.Т., транспортира с товарен автомобил № MH61YAN и ремарке № MH62YAN, 42 пространствени кубични метра дърва за огрев от дървесен вид бук, габер и цер, немаркирани с контролна горска марка.

          Осъщественото от жалбоподателя деяние било квалифицирано като нарушение на чл. 213, ал. І, т. 1 от Закона за горите, като за това нарушение на С.Г. на основание чл. 266, ал. І от ЗГ е наложено административно наказание – „глоба“ в размер на 2500.00 (две хиляди и петстотин) лева.

          Наказателното постановление е връчено на процесуалния представител на С.Г. на 20.06.2018г., като същото го е обжалвано по реда и в срока по чл. 59 от ЗАНН.

          Жалбата е допустима - подадена е в законоустановения срок и от лице имащо право на това. Разгледана по същество същата се явява и основателна въз основа на следните доводи:

От разпита на всички свидетели по делото се установява безспорно, че румънският гражданин С.Г. е транспортирал с товарен автомобил № MH61YAN и ремарке № MH62YAN, 42 пространствени кубични метра дърва за огрев от дървесен вид бук, габер и цер, когато бил спрян за проверка на ГКПП – Й..

В съставения АУАН е констатирано, че транспортираната дървесина е немаркирана с производствена марка. В последвалото го наказателно постановление изрично е записано, че транспортираната дървесина не е  маркирана с контролна горска марка. Съгласно ЗГ марките са контролна горска марка, производствена марка, общинска марка - за маркиране на дървесина, добита извън горските територии. Съобразно „Наредба № 1 от 30 януари 2012 г. за контрола и опазването на горските територии“  - чл. 63. ал.І: преди експедиране от временен склад дървесината се маркира с контролна горска марка, т.е каквато марка липсва на дървесината според обжалваното наказателно постановление. Според чл.65 на същата наредба дървесина, транспортирана от обекти, в които постъпва, преработва се или се експедира дървесина, се маркира с производствена марка, т.е. както е записано в процесния АУАН, липсва такава маркировка. Видно от приложените по делото писмени доказателства дървесината, която се транспортира е с произход склад за преработка и продажба на дървесина Ди енд Ем Груп Лес ООД – Д., което води до логичното заключение, че дървесината следва да е маркирана с производствена марка. Според атакуваното наказателно постановление жалбоподателят е транспортирал дървесина, която не маркирана с контролна горска марка.

Това противоречие между АУАН и НП относно обстоятелствената част при описване на нарушението внася неяснота относно правнорелевантните факти, които подлежат на доказване в административнонаказателния процес и води до ограничаване правото на защита на жалбоподателя, който няма възможност да разбере в какво точно е обвинен - дали за липса на производствена марка или липса на контролна горска марка, както погрешно е записано в наказателното постановление, и да организира защитата си. Докато АУАН е средството за констатиране на извършеното административно нарушение, то наказанието се налага с издаването на наказателно постановление след като е извършена преценка по чл. 52, ал. 4 от ЗАНН. Значението на НП е много по-голямо от това на АУАН, тъй като това е крайния акт, с който завършва административно - наказателното производство и като такъв той следва да даде отговор на всички въпроси от значение за ангажиране на административно-наказателната отговорност за нарушителя - кога и как е извършено нарушението, кой го е извършил, виновно ли е извършено, каква е правната квалификация на извършеното и каква е наложената санкция. Ето защо и законът предвижда по-строги изисквания за неговата редовност в сравнение с АУАН и не е предвидена възможност за санирането му при наличие на допуснати нередовности в неговото съдържание. Ето защо съдът намира, че допуснатият при издаването на НП порок е съществен и води до незаконосъобразност на наказателното постановление като същото следва да бъде отменено само на това основание.

Отделно от горното, следва да се отбележи, че след извършената повторна проверка на дървесината, за което е съставен констативен протокол №151002/03.07.2018г., е констатирано наличие на поставена контролна горска марка с №А3807. Констатирано е, че не е поставена на всички дървета. Според цитираната Наредба № 1 от 30 януари 2012г., за контрола и опазването на горските територии чл.63, ал.І, т.2  - преди експедиране от временен склад дървесината се маркира с контролна горска марка, като при дребната строителна дървесина, дървесината за технологична преработка и дървата за горене се маркира най-малко 30 на сто от обема на натоварената на транспортното средство дървесина чрез поставяне на марката на видимия при транспортиране отрез, като задължително се маркират всички отрези с диаметър над 20 см.

Предвид горното даже и да се приеме за вярна обстоятелствената част на обжалваното наказателно постановление безспорно се доказа, че такова нарушение не е извършено предвид обстоятелството, че на транспортираната дървесина е била поставена контролна горска марка.

Отделно следва да се отбележи, че наказващият орган по никакъв начин не е мотивирал волята си да наложи глоба в размер към максималния предвиден от закона. В материалите съдържащи се в кориците по делото няма данни жалбоподателят да е извършвал и друг път подобно деяние, както и други доказателства за отегчаващи вината обстоятелства.

Ето защо съдът намира, че така издаденото НП следва да бъде отменено като неправилно и незаконосъобразно.

          Съобразно изложените фактически и правни доводи, така протеклите фази на административнонаказателното производство по установяване на административно нарушение и налагане на административно наказание са опорочени поради допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, а атакуваното наказателно постановление следва да бъде отменено изцяло като неправилно и незаконосъобразно.

         

          Воден от изложените фактически констатации и правни изводи, на основание чл.63, ал.І от ЗАНН, съдът

 

                                         

Р  Е  Ш  И :

 

 

          ОТМЕНЯ наказателно постановление № 800/19.06.2018г. на Директор РДГ – В., с което на С.Г. от Р. Р., гр. С., за извършено нарушение по чл. 213, ал.І, т.1 от Закона за горите /ЗГ/, на основание чл.266, ал.І от същия му е наложена глоба в размер на 2500/две хиляди и петстотин/лева, като неправилно и незаконосъобразно.       

                    

         

          Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Д., в 14-дневен срок от уведомяването на страните.

 

 

 

               Районен съдия: