Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Г.Т., 04. 10. 2018г.

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

РАЙОНЕН СЪД Г.Т.,  в публично заседание проведено на  първи октомври две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                Районен съдия:Петър Петров

при секретаря Д.И.…………………………………………

и в присъствието на прокурора ………………………

като разгледа докладваното от районния съдия АНХДело №00229 по описа за 2018г.   И  за да се произнесе взе предвид следното:

 

    Съдебното производството е по чл.59 и сл.ЗАНН.

    Постъпила е жалба от М.Т.Я. ЕГН ********** *** и с адрес за призоваване гр. Д., ул. „ Г.А. „ № * срещу Наказателно постановление/НП/ № 18-0265-000190 от Началника на РУ Г.Т. при ОДМВР Добрич,с което на жалбоподателя за извършени нарушения по чл. 139, ал.1, т. 2 ЗДвП, по чл. 100, ал. 1, т.2 ЗДвП, по чл. 147, ал.1 ЗДвП, на основание чл. 53 ЗАНН и във връзка с чл. 177, ал.3, т. 1, чл. 183, ал.1, т. 1, предл.3 и чл. 185 от ЗДвП са му наложени административни наказания, както следва :

 - По чл. 177, ал.3, т. 1 ЗДвП- Глоба в размер на 500 лв

 - По чл. 183, ал.1, т. 1, предл. 3 ЗДвП- Глоба в размер на 10 лв

- По чл. 183, ал.1, т. 1, предл. 3 ЗДвП- Глоба в размер на 10 лв

- По чл. 185 от ЗДвП- Глоба в размер на 20 лв.

  В жалбата се навеждат твърдения, че НП е издадено при съществени нарушения на процесуалния и материалния закон, че не са посочени в акта доказателствата, установяващи нарушението по чл. 139, ал.1, т. 2 ЗДвП, че не е посочена начина и средството за измерване на габаритите на трактора, както и че е налице явно маловажен случай при това нарушение. Иска се отмяната на НП.

  С писмено становище административнонаказващият орган/ АНО/ е оспорил жалбата и като се е позовал на нормата на чл. 189, ал.2 от ЗДвП за доказателствената сила на редовно съставените актове по ЗДвП е поискал НП да бъде изцяло потвърдено.

   Съдът,след като обсъди заедно и поотделно събраните по делото доказателства,намери за установено следното от фактическа страна:

    -На 08. 07. 2018 година около 12. 00 часа в гр. Г.Т., по ул. „ О. „ в близост до ПГЗ „ Т. Р. „ по посока към с. К., общ. Г.Т. водачът М.Т.Я. управлявал колесен трактор CASE PUMA CVX 230 с рег. № ТХ *** със закачено ремарке рег. № ТХ ***. По същото време и в същия район на дежурство били актосъставителят- младши автоконтрольор Н.К.К. и свидетелят полицай ООР Я.Й.Н.- двамата служители в РУ МВР Г.Т.. На двамата им се видяло, че идващия срещу тях трактор с ремарке, за който по- късно се установило, че се управлява от жалбоподателя- водача Я., е по- широк от нормалното и го спрели за проверка. При проверката водачът не представил документи за трактора и за ремаркето, а представил само свидетелство за правоуправление и само ксерокопие от свидетелството за регистрация на трактора. Двамата служители извършили измерване с рулетка на широчината на трактора- от най- широката част на едната гума до най- широката част на другата гума и установили, че този страничен габарит е 272- 273 сантиметра при максимално разрешен страничен габарит по Наредба № 11- от 255 сантиметра. Водачът обяснил, че тракторът е такъв и че така са го взели.

  При проверката било констатирано, че водачът не носи в себе си по време на управлението на трактора свидетелствата за регистрация за трактора и за ремаркето, както и че трактора и ремаркето не са минали годишен технически преглед.

  С оглед констатациите при извършената проверка младши автоконтрольор Н.К.К. съставил на водача Я. АУАН № 205/ 08. 07. 2018 година, в който посочил извършените нарушения на нормите на чл. 139, ал.1, т.2 ЗДвП, чл. 100, ал.1, т. 2 ЗДвП и чл. 147, ал.1, т. 3 ЗДвП. Нарушителят не написал възражения по акта и отказал да подпише акта, като отказът е удостоверен от свидетеля Я.Н..

  В съдебно заседание жалбоподателят не е ангажирал и представил писмени или гласни доказателства, които да оспорват горната фактическа обстановка.  

  Процесният АУАН е съставен от оторизирано длъжностно лице,при спазване разпоредбите за съставянето му и подписването му и съдържа всички реквизити по смисъла на чл.42 от ЗАНН и съгласно чл.189,ал.2 ЗДвП има доказателствена сила до доказване на противното.

   По делото от страна на жалбоподателя не се посочиха и събраха писмени или гласни доказателства,оборващи редовността и доказателствената сила на процесния АУАН,от което следва,че същият бидейки годно доказателствено средство,подкрепен от събраните по делото писмени и гласни доказателства, категорично установява,че визираните в него нарушения по чл.139, ал.1, т.2 ЗДвП, чл. 100, ал.1, т. 2 ЗДвП и чл. 147, ал.1, т. 3 ЗДвП са извършени виновно от водача-жалбоподателя по делото.

  Наказателното постановление е издадено от компетентен орган-Началник на РУ гр.Ген.Тошево при ОДМВР Добрич,за чиято материална компетентност в канцеларията на РС Ген.Тошево е получена и се съхранява Заповед МЗ № 8121з- 515/ 14. 05. 2018 год.,при спазване  на процедурите по чл.52-58 от ЗАНН и съдържа необходимите реквизити по смисъла на чл.57 от ЗАНН.В НП правилно са посочени виновно нарушените правни норми, а именно :

   - По чл. 139, ал.1, т. 2  ЗДвП- движи се по пътя с ППС с размери, маса и натоварване на ос, надвишаващи нормите, установени от МРРБ, както и с това представляващ опасност за движението. Това нарушение не е маловажен случай с оглед обстоятелството, че пътното платно, по което се е движел трактора с ремаркето е двупосочно с по една лента за движение в една посока и по- високия страничен габарит- ширината на трактора, която в случая е била в размер на 272- 273 сантиметра и е надвишавала значително определената в чл.5, ал.1, т.1 от Наредба № 11/ 03. 07. 2001 год. за движение на извънгабаритни и/ или тежки пътни превозни средства, издадена от МРРБ,ширина от 255 сантиметра, тъй като по този начин неправомерно се намалявала ширината на безопасната зона за разминаване на ППС на пътното платно, при което респективно се увеличавали и предпоставките за ПТП на платното. Правилно актосъставителят и АНО не са приложили нормата за маловажен случай по чл. 28 от ЗАНН. АНО правилно е приложил и нормата на чл. 177, ал.3, т.1 ЗДвП и е определил и наложил административно наказание на минимума Глоба от 500 лева.

   - По чл. 100, ал.1, т. 2 ЗДвП за това, че при управление на МПС водачът не носи свидетелство за регистрация на управляваното МПС, като правилно АНО е определил и наложил административно наказание по чл. 183, ал.1, т. 1, предл. 3 от ЗДвП- Глоба в размер на 10 лева.  

   - По чл. 100, ал.1, т. 2 ЗДвП за това, че при управление на МПС с ремарке водачът не носи свидетелство за регистрация на ремаркето, като правилно АНО е определил и наложил административно наказание по чл. 183, ал.1, т. 1, предл. 3 от ЗДвП- Глоба в размер на 10 лева. 

  - По чл. 147, ал.1, т. 3 ЗДвП за това, че водачът е управлявал ППС, което не е представено на технически преглед, като правилно АНО е определил и наложил административно наказание по чл. 185 ЗДвП- Глоба от 20 лева.

    С оглед горното,съдът намира жалбата за неоснователна,а атакуваното НП намира за правилно и законосъобразно,поради което жалбата като неоснователна следва да бъде оставена без уважение,а НП следва да бъде изцяло потвърдено.

   Водим от гореизложеното,съдът намира,че жалбата се явява неоснователна и следва да бъде оставена без уважение,а НП като правилно и законосъобразно- да бъде потвърдено,поради което и на основание чл.63, ал.1 ЗАНН

 

                                             Р  Е  Ш  И :

   ПОТВЪРЖДАВА изцяло Наказателно постановление/НП/ № 18-0265-000190 от Началника на РУ Г.Т. при ОДМВР Д.,с което на жалбоподателя М.Т.Я. ЕГН ********** *** и с адрес за призоваване гр. Д., ул. „ Г.А. „ № * за извършени нарушения по чл. 139, ал.1, т. 2 ЗДвП, по чл. 100, ал. 1, т.2 ЗДвП, по чл. 147, ал.1 ЗДвП, на основание чл. 53 ЗАНН и във връзка с чл. 177, ал.3, т. 1, чл. 183, ал.1, т. 1, предл.3 и чл. 185 от ЗДвП са му наложени административни наказания, както следва :

 - По чл. 177, ал.3, т. 1 ЗДвП- Глоба в размер на 500 лв

 - По чл. 183, ал.1, т. 1, предл. 3 ЗДвП- Глоба в размер на 10 лв

- По чл. 183, ал.1, т. 1, предл. 3 ЗДвП- Глоба в размер на 10 лв

- По чл. 185 от ЗДвП- Глоба в размер на 20 лв.

 

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен  съд Д. в четиринадесет дневен срок от съобщаването.

 

 

                                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ :