Р Е Ш Е Н И Е

 

 

гр.Г.Т., 28.11.2018г.

 

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

            Районен съд - Г.Т., наказателна колегия, в публичното заседание на двадесет и осми ноември две хиляди и осемнадесета година, в състав:

Председател: Росен Стоянов

 

в присъствието на секретаря Радостина Стоянова, разгледа докладваното от Съдията н.а.х.д. № 245 по описа на Районен съд - Г.Т. за 2018г. и за да се произнесе, взе следното предвид:

 

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

 

Образувано е по жалба на Г.К.Й. с ЕГН – **********,***, срещу Наказателно постановление № 18-0265-000203/06.08.2018г., издадено от Началника на Районно управление – Г.Т. при ОД на МВР – Д., с което на жалбоподателя  за извършено нарушение по чл.638, ал.ІІІ от Кодекса за застраховането (КЗ), на основание чл. 638, ал.ІІІ от КЗ му е наложено наказание "Глоба" в размер на 400 лева.

В жалбата се излагат доводи, че наказателното постановление е  неправилно и незаконосъобразно и се моли за неговата отмяна като незаконосъобразно и постановено в нарушение на процесуалните норми и материалния закон.

В съдебно заседание жалбоподателя е редовно призован, не се явява, не се представлява.

Въззиваемата страна РУ - Г.Т. при ОД на МВР – Д., редовно призована, не се представлява, прилага подробно писмено становище по делото, в което се моли да се потвърди изцяло обжалваното наказателно постановление.

Районен съд - Г.Т., като прецени събраните доказателства, становищата на страните, намира за установено следното:

На 24.07.2018г. служители от Районно управление – Г.Т. при ОД на МВР – Д., спрели  по път №ІІ-29, в посока от гр. Г.Т. към гр. Д., за проверка лек автомобил марка "О. З." с рег. №*****. Автомобилът бил управляван от жалбоподателя Г.Й.. При извършената проверка се установило, че няма сключена валидна застраховка "Гражданска отговорност" за въпросния автомобил, собственост на М. Н. С., поради което Н.К. съставил на жалбоподателя АУАН, като приел, че е нарушена разпоредбата на чл. 638, ал. ІІІ от Кодекса за застраховането. Свидетел по съставянето и връчването на акта станал колегата му Я.Н.. Впоследствие, въз основа на съставения АУАН началникът на Районно управление – Г.Т., при ОД на МВР – Д., издал обжалваното наказателно постановление като наложил на жалбоподателя наказание "Глоба" в размер на 400 лева на основание чл. 638, ал. ІІІ от КЗ, като приел, че жалбоподателят, който не е собственик на моторното превозно средство го управлява, а за същото няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите.

Въз основа на така приетото за установено от фактическа страна съдът направи следните правни изводи:

Жалбата е допустима, подадена в седемдневния преклузивен срок от лице, имащо правен интерес от обжалването, а разгледана по същество е неоснователна. При издаването на обжалваното наказателно постановление административнонаказващият орган правилно е приложил материалния закон. Наложил е на жалбоподателя наказание, затова че не е изпълнил задължението си да управлява въпросния автомобил след като за него се сключи задължителна застраховка гражданска отговорност на автомобилистите. От доказателствата по делото е видно, че той е управлявал въпросното моторно превозно средство, собственост на М. Н. С. от гр. Г.Т.. Установи се, че това моторно превозно средство към момента на констатиране на нарушението не е било спряно от движение и същото няма сключена валидна застраховка "Гражданска отговорност". След като е проверено и установено, че не е имало сключена валидна застраховка "Гражданска отговорност"  актосъставителя е приел, че е нарушена разпоредбата на чл. 638, ал. ІІІ от КЗ, като е жалбоподателят е подписал АУАН без възражения. Тъй като не е представил такава застраховка, жалбоподателят е извършил нарушението по чл. 638, ал. ІІІ от КЗ, защото е управлявал притежаваното от М. Н. С. от гр. Г.Т., моторно превозно средство, което не е имало сключен договор за задължителна застраховка "Гражданска отговорност".

Съдът счита, че не може да се приеме за маловажен случай извършеното от жалбоподателя нарушение. Законодателят е предвидил, че задължително следва да има сключена застраховка "Гражданска отговорност" за автомобил, който не е спрян от движение. В конкретният случай това е било точно така и по този начин жалбоподателят е засегнал обществените отношения свързани със задължителното застраховане на автомобили. Съдът счита, че макар да е за първи път нарушението в конкретния случай същото е било управлявано от жалбоподателя без сключена застраховка "гражданска отговорност" и поради тази причина наказателното постановление е било правилно издадено от наказващия орган, тъй като не са налице условия за прилагане разпоредбата на чл. 28 от ЗАНН. Ето защо, съдът счита, че правилно е била ангажирана административнонаказателната отговорност на жалбоподателя като му е било наложено наказание "Глоба" на основание чл. 638, ал. ІІІ от КЗ. Тази "Глоба" е точно определена в закона, а именно в размер от 400 лева и отговаря в пълна степен на вината на жалбоподателя и на извършеното от него нарушение.

Поради изложените съображения съдът намира, че атакуваното наказателно постановление е законосъобразно и следва да го потвърди.

Водим от горното и на основание чл. 63 ал. 1 от ЗАНН, съдът

 

 

 

Р Е Ш И :

 

 

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 18-0265-000203/06.08.2018г., издадено от Началника на Районно управление – Г.Т. при ОД на МВР – Д., с което на Г.К.Й. с ЕГН – **********,***, за нарушение по чл.638, ал.ІІІ от Кодекса за застраховането му е наложено административно наказание “глоба” в размер на 400/четиристотин/лева, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба по  пред Административен съд – Д., в 14 дневен  срок от уведомяването на страните.

 

 

Районен съдия:

                                                       /Р.Стоянов /