Р Е Ш Е Н И Е

гр.Г.Т., 19.11.2018г.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

            Районен съд - Г.Т., наказателна колегия, в публичното заседание на деветнадесети ноември две хиляди и осемнадесета година, в състав:

Председател: Росен Стоянов

 

          В присъствието на секретаря Марияна Димова, разгледа докладваното от съдията н.а.х.д. № 251 по описа на Районен съд - Г.Т. за 2018г. и за да се произнесе, взе следното предвид:

          Производството е по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН.

Същото е образувано по жалба от Р.А.С. с ЕГН – **********,***, чрез адв. С.С. ***, срещу наказателно постановление № 18-0265-000260/10.09.2018г. на Началника на РУ - Г.Т. при ОД на МВР - Д..

          С атакуваното наказателно постановление на жалбоподателя за извършено нарушение по чл.139, ал.І,т.2 от ЗДвП, на основание чл. 177, ал.ІІІ, т.1 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 500лева.

 Посочват се доводи, за незаконосъобразност на акта за установяване на административно нарушение и наказателното постановление с оглед на обстоятелството, че липсват безспорни доказателства за надвишаване на общата маса на ППС на нормите в чл.6,ал.1 т.З, б."а" от Наредба №11/01г. на МРРБ, тъй като са използвани данни за теглото на състава и на товара на ППС от кантарна бележка №620/18.08.2018г.

Приложено е бланкетно становище от наказващия орган, че жалбата е неоснователна.

Жалбата е подадена в законово установения седем дневен срок, поради което е процесуално допустима.

От приложените по делото доказателства се установява следното: На 18.08.2018г. е бил съставен акт за установяване на административно нарушение серия Д, № 638808 срещу жалбоподателя за това, че на 18.08.2018г. в 16.15ч., по път ІІ-29 в посока от гр. Г.Т. към гр. Д., управлявал собствения си товарен автомобил „Мерцедес” с рег.№ *******, като при извършена проверка на около 30м. след гр. Г.Т. е установено, че МПС е от категория N1(до3.5т.), същият превозва товар/дини/ с брутно тегло на МПС – 5.520т., видно от кантарна бележка 620/1808.2018г., представена от водача, с 2.020т. над обозначеното в СРМПС. Посочено е, че с това деяние са нарушени разпоредбите на чл. 139,ал.І,т.2 от ЗДвП.

Актът е връчен същия ден на жалбоподателя.

Въз основа на този акт е издадено атакуваното с жалбата наказателно постановление, където е възпроизведена описаната в акта фактическа обстановка и за извършено нарушение на чл.139,ал.1,т.2 от ЗДвП е наложено административно наказание "глоба " в размер на 500 лв. на основание чл.177,ал. ІІІ, т.1 от същия закон.

Разпитаните по делото актосъставител и свидели по АУАН потвърждават описаната фактическа обстановка.

Като писмено доказателство по делото е приложена от кантарна бележка №620/18.08.2018г., от която се установява, че товарният автомобил е с бруто тегло с бруто тегло 5520кг., тара 2260кг., нето 3260кг.

На основание на този частен документ е ангажирана административно - наказателна отговорност на жалбоподателя за извършено нарушение на чл.139, ал.І, т.2 от ЗДвП, поради което е било наложено административно наказание глоба в размер на 500, 00 лв. на основание чл.177, ал.ІІІ, т.1 от ЗДвП.

Съобразно чл.177, ал.ІІІ, т.1 от ЗДвП, наказва се с глоба от 500 до 3000 лв. водач, който, без да спазва установения за това ред управлява пътно превозно средство с размери, маса или натоварване на ос, които надвишават нормите, определени от министъра на регионалното развитие и благоустройството. Съгласно чл.35,ал.ІІІ от Наредба № 11 от 03.07.2001г. за движение на тежки и /или извънгабаритни ППС на МРРБ, проверката се извършва със средства за измерване, отговарящи на изискванията на Закона за измерванията.

В случая превишаването на допустимата норма на общата маса на ППС е установена от посочената кантарна бележка, относно брутно тегло, тара и нето тегло, като липсват доказателства тези данни да са установени със средствата за измерване по чл.35,ал.ІІІ от Наредбата, тъй като по делото не са представени доказателства, че средството за измерване, въз основа на което е съставена кантарната бележка, отговаря на изискванията на посочената разпоредба. Поради това липсват безспорни и категорични доказателства за извършено нарушение на посочените разпоредби, за които е ангажирана административно наказателната отговорност на жалбоподателя.

Освен горното следва да се отбележи, че процесния АУАН е съставен и в противоречие разпоредбата на чл. 37 от Наредбата, съобразно която АУАН се съставя освен от съответните служби за контрол на МВР, се съставя и в присъствието на служител на агенция ”Пътна инфраструктура”. Това обстоятелство също обуславя неговата незаконосъобразност.

Предвид тези обстоятелства съдът намира, че наказателно постановление е издадено при липса на безспорни и категорични доказателства за извършено нарушение, поради което е незаконосъобразно.

 

          Воден от изложените фактически констатации и правни изводи, на основание чл.63, ал.І от ЗАНН, съдът

 

 

Р  Е  Ш  И :

 

          ОТМЕНЯ наказателно постановление № 18-0265-000260/10.09.2018г. на Началника на РУ - Г.Т. при ОД на МВР - Д., с което на Р.А.С. с ЕГН – **********,***,  за извършено нарушение по чл.139, ал.І,т.2 от ЗДвП, на основание чл. 177, ал.ІІІ, т.1 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 500лева.

 

                    

         

          Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд - Д. в 14-дневен срок от уведомяването на страните.

 

 

 

               Районен съдия: