Р Е Ш Е Н И Е

 

гр.Г.Т., 12.12.2018г.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

            Районен съд - Г.Т., наказателна колегия, в публичното заседание на дванадесети декември две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

Председател: Росен Стоянов

 

          В присъствието на секретаря Р.С., разгледа докладваното от Съдията н.а.х.д. № 00267 по описа на Районен съд - Г.Т. за 2018г. и за да се произнесе, взе следното предвид:

         

Съдебното производство е по жалба от „С. С.“ ЕООД ЕИК203580368 със седалище  и адрес на управление гр. Г.Т., ул.“Д.Б.“, №63, с управител С. С. С. от гр. Г.Т., обл. Д., чрез адв. Г. Т. ***,  срещу наказателно постановление № 08-000903/249 от 27.06.2018г. на Директор на Дирекция „Инспекция по труда” - Д., с което на основание чл. 416, ал.V във вр. с чл. 414, ал.ІІІ от КТ е наложено  административно наказание  „имуществена санкция”  в размер на  1500 /хиляда и петстотин/ лева, за нарушение на чл.63, ал.І и ІІ във вр. с чл. 62, ал.ІІІ от КТ.

Жалбата е по реда на чл.59, ал.І от ЗАНН, подадена е законоустановения срок и е процесуално допустима. 

В жалбата се посочват доводи за незаконосъобразност и неправилност на наказателното постановление, и като такова следва да бъде отменено.

В съдебно заседание жалбоподателят - редовно призован, представлява се от адв. Г. Т. ***, като по същество поддържа подадената жалба и изложените в нея доводи, като моли за отмяната на процесното НП.

Въззиваемата страна, се представлява от юрисконсулт Н., по същество пледира за потвърждаване на наказателното постановление като правилно и законосъобразно.

Въз основа на събраните по делото доказателства, преценени в своята съвкупност и по отделно като безпротиворечиви и относими към предмета на делото, съдът изведе следната фактическа обстановка:

На посочената в АУАН дата – 09.05.2018г., около 15.15 часа е била извършена проверка на хале, находящо се в гр. Г.Т., ул.“Д.Б.“№***, стопанисвано от  „С. С.“ ЕООД, от служители на Д”ИТ” – Д.. При проверката служителите на Д „ИТ”- Д..  установили, че в обекта работи лицето Д. М. Х. с ЕГН - **********, като същото предоставя работна сила, като залива бетон в кофраж с цел направа на бетонови пръстени за шахти. Лицето било поканено да попълни декларация, в която Х. собственоръчно декларирал, че работи от две седмици в „С. С.“ ЕООД на длъжност строителен работник с работно време от 8.00часа до 17.00часа и почивни дни събота и неделя. Попълнено е, че има сключен трудов договор и получава месечно трудово възнаграждение 510лева . Управителят бил поканен да се яви в Д”ИТ” на 15.05.2016г., като на таза дата същият представил сключен договор между лицето, установено при проверката и „С. С.“ ЕООД, № 4 от 08.05.2018г.  Представил и справка за уведомление до НАП от 09.05.2018 г. 16.47.06 часа. На 22.05.2018 г. на „С. С.„ ЕООД бил съставен АУАН за това, че в качеството си на работодател на 09.05.2018г. е допуснал до работа Д. М.Х. с ЕГН – **********, преди да регистрира в НАП сключения на 08.05.2018г. трудов договор с работника и преди да му предостави копие от уведомлението в ТД на НАП. Въз основа на съставения акт е издадено и обжалваното НП.

Въз основа на така приетото от фактическа страна, съдът изведе следните правни изводи: 

Жалбата е допустима, подадена в законоустановения срок от лице имащо право на обжалване, но разгледана по същество се явява неоснователна.

 Безспорно се установи от събраните по делото писмени и гласни доказателства, че дружеството, чийто управител е жалбоподателя е допуснало вмененото му административно нарушение. Съгласно разпоредбата на чл. 62, ал.ІІІ от КТ  задължение на работодателя е в тридневен срок от сключването или изменението на трудовия договор и в седемдневен срок от неговото прекратяване да изпрати уведомление за това до съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите. Съгласно разпоредбата на чл. 63 ал. І от КТ - работодателят е длъжен да предостави на работника или служителя преди постъпването му на работа екземпляр от сключения трудов договор, подписан от двете страни, и копие от уведомлението по чл. 62, ал. ІІІ, заверено от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите, като няма право да допуска до работа работника или служителя, преди да му предостави документите по ал. І. Трудовият договор между „С. С. ” ЕООД и лицето Д.М. Х. е сключен на 08.05.2018 г. и същият е започнал работа преди тази дата, като по време на проверката, започнала в 15.15 часа е предоставял работна сила. Уведомлението е с час на регистрация 16.47.06 часа, т.е. след часа, в който лицето вече е работило в обекта. В този смисъл дружеството е допуснало до работа лице преди да регистрира в НАП сключения на 08.05.2018г. трудов договор с работника и преди да му предостави копие от уведомлението в ТД на НАП, което се явява нарушение на чл.63, ал.І и ІІ във вр. с чл. 62, ал.ІІІ от КТ. В този смисъл неоснователно е възражението на жалбоподателя, че в рамките на работния ден е била уведомена съответната ТД на НАП, тъй като законът изисква това да стане преди постъпването на работника на работа, а не след това, макар и в рамките на работния ден.  

При съставяне на АУАН и издаване на НП не са допуснати нарушения на процесуалните правила, които да са основание за отмяна на НП. АУАН и НП съдържат всички необходими реквизити. Нарушението е описано точно, не са налице разминавания между описанието на нарушението в акта и НП нито в посочената правна норма под която е подведено съответното нарушение. Обсъдено е и подаденото възражение срещу съставения АУАН.

Размерът на наложеното наказание е минималния предвиден в закона и не може да бъде променен  от съда с настоящия съдебен акт. 

Ръководен от гореизложеното, съдът

 

                                 Р  Е  Ш  И :

 

ПОТВЪРЖДАВА НП № 08-000903/249 от 27.06.2018г. на Директор на Дирекция „Инспекция по труда” - Д., с което на „С. С.“ ЕООД ЕИК**** със седалище  и адрес на управление гр. Г.Т., ул.“Д. Б.“, №**, с управител С. С. С. от гр. Г.Т., обл. Д., в качеството му на работодател, за извършено нарушение на чл.63, ал.І и ІІ във вр. с чл. 62, ал.ІІІ от КТ, на основание чл. 416, ал.V във вр. с чл. 414, ал.ІІІ от КТ е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 1500 лв., като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Д., в 14 – дневен срок от получаването му от страните.

 

 

 

 

                                                                        Районен съдия:

                                                                                                         /Р.Стоянов /