Р Е Ш Е Н И Е

 

 

гр.Г.Т., 12.12.2018г.

 

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

            Районен съд - Г.Т., наказателна колегия, в публичното заседание на дванадесети декември две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

Председател: Росен С.

 

 

в присъствието на секретаря Радостина Стоянова, разгледа докладваното от Съдията н.а.х.д. № 272 по описа на Районен съд - Г.Т. за 2018г. и за да се произнесе, взе следното предвид:

 

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

 

Образувано е по жалба на А.П.Г. с ЕГН – **********,***, чрез адв. С.К. ***, срещу Наказателно постановление № 18-0265-000317/23.10.2018г., издадено от Началника на Районно управление – Г.Т. при ОД на МВР – Д., с което на жалбоподателя  за извършено нарушение по чл.483, ал.І, т.1 от Кодекса за застраховането (КЗ), на основание чл. 638, ал.І,т.1 във вр. с чл.461,т.1 от КЗ му е наложено наказание "Глоба" в размер на 250 лева.

В жалбата се излагат доводи, че наказателното постановление е  неправилно и незаконосъобразно и се моли за неговата отмяна като незаконосъобразно и постановено в нарушение на процесуалните норми и материалния закон.

В съдебно заседание жалбоподателя е редовно призован, не се явява лично, представлява от адв. С.К. ***, който поддържа жалбата и констатациите в нея.

Въззиваемата страна РУ - Г.Т. при ОД на МВР – Д., редовно призована, не се представлява, прилага бланкетно писмено становище по делото, в което се моли да се потвърди изцяло обжалваното наказателно постановление.

Районен съд гр. Г.Т., като прецени събраните доказателства, становищата на страните, намира за установено следното:

На 05.10.2018г., около 20.50часа, служители от Районно управление – Г.Т. при ОД на МВР – Д., спрели  в с. К., общ. Г.Т. по ул.“Ч.“, в посока към с. Ч., за проверка лек автомобил марка "Ф.Г." с рег. №.***. Автомобилът бил собственост и управляван от жалбоподателя А.Г.. При извършената проверка автоконтрольорите установили, че за този автомобил няма сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност“. Това обстоятелство било установено слез извършена справка он-лайн посредством служебния таблет в националната база данни за сключените застраховки.

Жалбоподателят представил полица за застраховка „Гражданска отговорност“ на „О.“ АД, за управлявания от него автомобил, за периода от 10.11.2017г. до 09.11.2018г. Обяснил на проверяващите, че в момента се връща от Ф. Р. Г. и не е знаел, че застрахователната полица на застрахователната компания „О.“ АД е невалидна, а дружеството е фалирало.

При тези установени факти е бил съставен АУАН №341/05.10.2018г. в присъствие на жалбоподателя и връчен лично. Въз основа на него е издадено атакуваното НП.

Тази фактическа обстановка се потвърждава и от разпита на св.В.Д. и св.И.В. и не се оспорва.

Въз основа на така приетото за установено от фактическа страна съдът направи следните правни изводи:

Жалбата е допустима, подадена в седемдневния преклузивен срок от лице, имащо правен интерес от обжалването, а разгледана по същество е основателна. При издаването на обжалваното наказателно постановление административнонаказващият орган правилно е приложил материалния закон, но:

Министерството на вътрешните работи, чрез своите органи е длъжно да осъществява цялостен контрол и когато се установи, че нарушителят е извършил деянието виновно, наказващият орган издава наказателно постановление, с което налага на нарушителя съответно административно наказание в съответствие с разпоредбата на чл. 53 от ЗАНН.

Разпоредбата на чл.483 ал.І, т.1 от КЗ предвижда, че Договор за застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите е длъжно да сключи всяко лице, което притежава моторно превозно средство, което е регистрирано на територията на Р. Б.и не е спряно от движение; това изискване не забранява и всяко друго лице, различно от собственика на моторното превозно средство, да сключи застрахователния договор. Съобразно чл. 638, ал.І,т.1 от КЗ, на лице по чл. 483, ал. 1, т. 1, което не изпълни задължението си да сключи задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, се налага глоба от 250 лв. - за физическо лице.

Служителите на РУ – Г.Т. са установили, че МПС е собственост и се управлява от жалбоподателя А.Г..

Жалбоподателят Г. е представил на служителите на РУ – Г.Т. полица за застраховка „Гражданска отговорност“ на „.О“ ЕАД, сключена за периода от 10.11.2017г. до 09.11.2018г. за управлявания лек автомобил "Ф. Г." с рег. №***. При проверка он-лайн от служебния таблет, служителите на РУ – Г.Т. получили съобщение от Гаранционния фонд, че за този автомобил няма валидна действаща застраховка „Гражданска отговорност“.

Факт от категорията на общоизвестните е, че лятото на 2018г. застрахователното дружество „О.“ АД е фалирало. Така по всички сключени при него застраховки „Гражданска отговорност“ и по всички други видове застрахователни договори, застрахователят изпадна в невъзможност да изплаща застрахователни обезщетения след фалита си. Сключилите застраховка „Гражданска отговорност“ при „О.“ АД трябвало отново да сключат застрахователен договор за гражданска отговорност, но при друг застраховател, като загубили застрахователните си вноски при „О“. АД. Това обстоятелство било известено по националните медии. Това разбира се, не изключва възможността отделни български граждани да не са разбрали и да не са знаели за фалита на „О.“ АД и че следва отново да сключат договор за застраховка „Гражданска отговорност“ с друг застраховател, за да осигурят застрахователно покритие при причиняване на щети от ПТП.

В тази връзка доводите на защитника са основателни.

Жалбоподателят А.Г. в момента не живее в Р.Б., а пребивава и работи във Ф. Р. Г., от където се е прибирал със собствения си лек автомобил.

Г. е знаел със сигурност, че за собствения му лек автомобил има сключена валидна задължителна застраховка „Гражданска отговорност“. Това е можел и да види, като прегледа полицата за застраховка „Гражданска отговорност“ на „О.“ ЕАД, сключена за периода от 10.11.2017г. до 09.11.2018г.

Така на 05.10.2018г. жалбоподателят Г. е управлявал лекия автомобил със субективната сигурност и увереност, че всичко е наред и че има застраховка ГО за управляваната от него лек автомобил марка "Ф. Г." с рег. №***.

Съгл.чл.6 ал.1 от ЗАНН административно нарушение е това деяние (действие или бездействие), което нарушава установения ред на държавното управление, извършено е виновно и е обявено за наказуемо с административно наказание, налагано по административен ред.

В конкретния случай съдът счита, че липсва вина от страна на жалбоподателя Г..

 

Деянието е извършено виновно, когато е умишлено или непредпазливо. При умишленото деяние деецът съзнава обществено-опасния характер на деянието, предвижда настъпването на обществено-опасните последици и иска или допуска този резултат.

Предвиждането е процес на отражение в съзнанието на дееца на обективните свойства на деянието, който протича до започване на изпълнителното деяние. Когато няма предвиждане, поради незнанието от страна на дееца на елементи от обективната действителност / както в конкретния случай/, то тогава не може да протече и предварителния процес на отражение на обективните свойства на деянието и съответно не се формира интелектуалния компонент на вината. Без интелектуален компонент пък, не може да се формира и волеви, защото не може да има целево отношение, без представи за резултат и насока към цел.

Жалбоподателят е бил с ясното съзнание и е бил сигурен, че има застраховка ГО за автомобила. Имал е и полица за застраховка ГО за автомобила, който е управлявал за периода от 10.11.2017г. до 09.11.2018г. Де факто за този автомобил и е била направена застраховка ГО от собственика.

Поради фалита на застрахователя „О.“ АД обаче, МПС се е водело в националната система като такова, без валидна застраховка „Гражданска отговорност“.

След като жалбоподателят няма вина, няма и административно нарушение, защото същото е само виновно извършеното деяние.

Без вина няма и отговорност.

Ето защо НП се явява незаконосъобразно и като такова ще следва да бъде отменено.

 

          Воден от изложените фактически констатации и правни изводи, на основание чл.63, ал.І от ЗАНН, съдът

 

 

                                         

Р  Е  Ш  И :

 

 

 

          ОТМЕНЯ наказателно постановление № 18-0265-000317/23.10.2018г., издадено от Началника на Районно управление – Г.Т. при ОД на МВР – Д., с което на А.П.Г. с ЕГН – **********,***, за извършено нарушение по чл.483, ал.І, т.1 от Кодекса за застраховането (КЗ), на основание чл. 638, ал.І,т.1 във вр. с чл.461,т.1 от КЗ му е наложено наказание "Глоба" в размер на 250 лева., като неправилно и незаконосъобразно.       

                    

         

          Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Д., в 14-дневен срок от уведомяването на страните.

 

 

 

            

Районен съдия:

                                                       /Р.С. /