Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Г.Т., 20.02.2019г.

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

РАЙОНЕН СЪД Г.Т.,  в публично заседание проведено на  осемнадесети февруари   две хиляди и деветнадесета   година в състав:

                             `                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИНКО МИНЧЕВ

при секретаря Марияна Димова …………………………………………

и в присъствието на прокурора ………………………

като разгледа докладваното от районния съдия АНХД. дело №00003 по описа за 2019г.   И  за да се произнесе взе предвид следното:

 

    Съдебното производството е по жалба от П.С.П. ЕГН ********** ***  срещу наказателно постановление № 18-0265-000392 от 20.12.2019г. на началника на РУ Г.Т.,  с което  за извършено нарушение на чл.140,ал.І  от Закона за  движението по пътищата,  е наложено административно наказание глоба в размер на 50, 00 лв. и лишаване от право да управлява  МПС за срок от 1 месец на  осн. чл.175,ал.І,т.1   от ЗДвП.

Жалбата е с правно основание чл.59,ал.І ЗАНН.

Представителят на въззиваемата страна   изразява становище за неоснователност на жалбата.

В жалбата се твърди, че   наказателното постановление е издадено при  нарушение на административно-наказателната процедура, като липсва пълно и точно описание на извършеното нарушение,  наказващият орган не е извършил преценка дали  деянието представлява маловажен случай.

Жалбата е подадена в законово установения седемдневен срок, поради което е процесуално допустима.

От доказателствата по делото се установявава следното:

 На 27.11.2018г. срещу жалбоподателя е бил съставен акт за установяване на административно нарушение, затова, че на същата дата, в 14:53 ч. в с. П. по ул. „Първа“ в посока гр. Г.Т. управлява т.а. „Мерцедес 1624“ с рег.№ *************, негова собственост, като при извършена проверка на кръстовището за с. М. е установено, че управлява регистрирано МПС без поставена задна табела на определеното за това място.

Посочено е, че с деянието е нарушена разпоредбата на чл.140,ал.І от

ЗДвП.  

Актът е съставен в присъствието на двама свидетели, които подписали акта, който бил предявен на жалбоподателя, което обстоятелство било удостоверено с неговия подпис.

Процесния АУАН съдържа необходимите законови реквизити, визирани в разпоредбите на чл.42 от ЗАНН, редовно съставен,   и съгласно разпоредбата на  чл.189,ал.2 от ЗДвП има доказателствена сила до доказване на противното.   В процесния случай жалбоподателят не ангажира никакви доказателства, които са в състояние да опровергаят тази презумптативна докзателствена сила.

На 20.12.2018г. е издадено атакуваното с жалбата наказателно постановление. Възприета е изложената в акта фактическа обстановка, констатирано е,  че е  с деянието е нарушена  разпоредбата на  чл.140,ал.І,   от ЗДвП на осн. чл.175,ал.І,т.1  от ЗДвП от  е наложено административно наказание “глоба “  в размер  на 50, 00 лв. и „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от един месец.

В АУАН и наказателното постановление    е посочената точната юридическа квалификация на извършеното нарушение, в достатъчна степен е извършено пълно и точно описание на извършеното нарушение, поради което са неоснователни твърденията в жалбата, че   липсва пълно и точно описание на извършеното нарушение.

 Неоснователно  е и  твърдението, че наказващият орган не е извършил преценка дали нарушението представлява маловажен случай, което само по себе си водело да незаконосъобразност на наказателното постановление. Това е така, но само ако съдът констатира ,че действително предпоставките на чл.28 от ЗАНН са били налице и наказващият орган не е  приложил  тази разпоредба.

Видно от приложената справка от Сектор КАТ при ОД на МВР Добрич жалбоподателят е бил санкциониран многократно за извършени от него нарушения по ЗДвП, като дори му е било наложено наказание от РС Г.Т. за извършено престъпление по чл.343б,ал.1 от НК.

С поведението си жалбоподателят упорито и трайно е нарушавал установения правен ред по Закона за движението по пътищата. От субективна страна това упорито и продължително демонстрирано от жалбоподателя      пренебрежително отношение   към  спазването на  нормативно определени правила, които за задължителни за всички правни субекти  не може да се приеме, че   представлява маловажен случай.

Наложеното административно наказание „глоба“ е в нормативно определения размер, а наложеното наказание „лишаване от право да управлява МПС“   е в минималния размер по ЗДвП и  в случая съответства на тежестта на извършеното нарушение.

Предвид тези обстоятелства  жалбата е изцяло неоснователна, поради което следва да се отхвърли.  Атакуваното наказателното постановление, издадено съобразно закона и подкрепено с доказателства, следва да бъде потвърдено.

Като съобрази изложеното  и на осн. чл.63,ал.І ЗАНН, съдът :

 

 

 

                                        Р           Е         Ш         И        :       

                                                             

 

    Потвърждава  наказателно постановление № 18-0265-000392 от 20.12.2019г. на началника на РУ Г.Т.,  с което на П.С.П. ЕГН ********** ***,  за извършено нарушение на чл.140,ал.І  от Закона за  движението по пътищата,   е наложено административно наказание глоба в размер на 50, 00 лв. и лишаване от право да управлява  МПС за срок от 1 месец на  осн. чл.175,ал.І,т.1   от З ДвП.

 

 

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Д. в четиринадесет дневен срок от съобщаването.

 

 

                                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ :