Р Е Ш Е Н И Е

        

        

гр. Г.Т., 18.03.2019г.

 

                                      В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         Районен съд – Г.Т., в публично съдебно заседание на осемнадесети март две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росен Стоянов

 

при секретаря Димитричка И., като разгледа АНД № 27/2019г. по описа на Районен съд – Г.Т., за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Същото е образувано по жалба на „В.И К.д.“ АД, ЕИК: ****, представлявано от изпълнителен директор Т. И. Г., срещу Наказателно постановление  № 03-1764/28.01.2019г., издадено от Началника на Регионален Отдел „М.Н. С.Б.“ на Главна Дирекция „М.Н." към Държавна Агенция за Метрологичен и Технически Надзор (ДАМТН).

 С атакуваното Наказателно постановление  на жалбоподателя  за извършено нарушение на чл.44,т.4 във вр. с чл.43, ал.І от ЗИ,  на основание чл. 85, ал. ІІ във вр. с ал. І на същия член от Закона за измерванията, е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 200 лв./двеста/ лева.

         Жалбоподателят – редовно призован, не се представлява в съдебно заседание, като в жалбата без да излага конкретни мотиви, моли Съда да отмени изцяло атакуваното наказателно постановление, като неправилно и незаконосъобразно.

         Въззиваемата страна е редовно призована, представлява се от ПетяТ. - Началник на Регионален Отдел „М.Н. С.Б.“ . По същество предлага на Съда да потвърди атакуваното наказателно постановление  като правилно и законосъобразно.

         Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намира и приема за установено следното:

         Районен съд – Г.Т., след като обсъди оплакванията на жалбоподателя, събраните по делото доказателства и взе предвид становищата и доводите на страните намери за установено следното:

Служителите на Регионален Отдел „М.Н. С.Б.“, на 11.06.2018г. извършили планова проверка на „В.И К.д.“ АД по реда на ЗИ, в гр. Г.Т., обл. д.. Във водопроводно отклонение с водомерен възел в шахта в двор, находящ се на ул.“Д. Д.“, №4, служителите и присъстващия представител на „В.И К.д.“ АД -  С. И.,  възприели водомер без знак за метрологичен контрол, доколкото наличния такъв бил от 2001г. от предишната проверка и бил с изтекъл срок. За така констатираното нарушение св. М.И. съставила акт за установяване на административно нарушение (АУАН) № ВН766/13.08.2018г., в който това било отразено. Актът бил подписан от актосъставителя, свидетелите на връчването на акта и представител на жалбоподателя. Въз основа на този АУАН, е издадено предметното на настоящото производство НП № 03-1764/28.01.2019г., издадено от Началника на Регионален Отдел „М.Н. С.Б.“ на Главна Дирекция „М.Н." към ДАМТН, с което за това, че в качеството си на лице, което използва средства за измервания с цел осъществяване на търговски плащания по смисъла на чл. 5 от ЗИ е административно наказателно отговорен по реда на чл. 44, т. 4, вр. чл. 43, ал.І от ЗИ, като на 07.06.2017г. в гр. Г.Т., обл. д., е използвал за измервания, свързани с търговски плащания средство не по предназначение, без знак за последваща проверка, а именно с валиден срок на последваща проверка, с което е нарушил разпоредбата на чл. 44, т. 4, вр. чл. 43, ал. І от ЗИ, поради което е наложена на основание чл. 85, ал. ІІ от ЗИ имуществена санкция в размер на 200.00/двеста/лева.

Изложената фактическа обстановка се доказва категорично и непротиворечиво от всички събрани в хода на съдебното следствие гласни и писмени доказателства.

Съдът, с оглед установената фактическа обстановка и съобразно възраженията и доводите на страните, както и като съобрази разпоредбите на закона, намира жалбата за неоснователна, като съображенията за това са следните:

Административнонаказателното производство е образувано със съставяне на акт за установяване на извършеното административно нарушение от компетентно длъжностно лице в присъствието на двама свидетели и на представител на дружеството - нарушител. В съдържанието му се съдържат всички реквизити, изискуеми съгласно чл.42 от ЗАНН - дата, място на извършване и описание на нарушението, както и нарушените законови разпоредби.

 Комплектованата административнонаказателната преписка е разгледана от компетентния административнонаказващ орган. В издаденото от него НП са налице всички съществени елементи, визирани в разпоредбата на чл. 57 от ЗАНН. Подробно е описано нарушението и обстоятелствата, свързани с него, посочени са дата и мястото на извършване.  АНО е посочил нарушената норма от ЗИ, въз основа на нея е определил приложимата санкционна разпоредба и е индивидуализирал вида и размера на наказанието. В случая съдът не откри формални предпоставки за отмяна на обжалваното НП, тъй като при реализиране на административнонаказателната отговорност на юридическото лице не са допуснати съществени процесуални нарушения, водещи до порочност на административно-наказателното производство против него или до нищожност на съставения АУАН или издаденото НП.

В настоящия случай по безспорен начин се установи, че 11.06.2018г. в гр. Г.Т., обл. д., дружeството-жалбоподател е използвало средство за измерване на обема на доставена вода - водомер, със знак от 2001г. от метрологичен контрол за последваща проверка на средство за измерване в употреба по чл. 43, ал. І от ЗИ,  като по този начин е нарушило задължението си по чл. 44, т. 4 от Закон за измерванията.

В разпоредбата на чл. 44, т. 4 от ЗИ е предвидено задължение за лицата, които използват средства за измерване, да не използват такива без знаците по чл. 35, чл. 39, ал. І и чл. 43, ал. І от същия закон. В разпоредбата на чл. 43, ал. І от ЗИ е посочено, че последваща проверка се извършва на средствата за измерване в употреба и се удостоверява със знаци за последваща проверка, а неизпълнението на посоченото задължение е възведено в административно нарушение с разпоредбата на чл. 85, ал. ІІ от ЗИ. От събраните по делото доказателства се установява по безсъмнен начин, че „В.И К.д.“ АД, е използвало водомер, който е бил със знак за проверка, осъществена през 2001г. Същевременно в т. 10 от Заповед №А-441/13.10.2011 г. на Председателя на ДАМТН, обнародвана в ДВ бр. 85/01.11.2011г., е предвидено последващите проверки за водомери с Qn ≤ 15 m3/h (в т.ч. и от вида на процесния) да се осъществяват с периодичност от пет години. В същия смисъл е и предходната Заповед № А-102/05.03.2010г. (обн. ДВ бр. 22/19.03.2010г. ), издадена от Председателя на ДАМТН, което означава, че процесният водомер е следвало да премине последваща проверка до края на 2006г., като това обстоятелство се удостовери посредством знака, предвиден в чл. 846, т. 5 от Наредбата за средствата за измерване, подлежащи на М.Н., приета с ПМС № 239 от 24.10.2003г., обн. ДВ, бр. 98 от 7.11.2003 г. Средството за измерване, обект на проверка от страна на контролните органи, не е било снабдено с такъв знак, удостоверяващ осъществяване на последваща периодична проверка към датата на установяване на нарушението, което означава, че същото е било използвано в нарушение на изискванията на чл. 44, т. 4, вр. чл. 43, ал. І от ЗИ, респективно обуславя съставомерността на санкционираното неизпълнение на административно задължение на плоскостта на приложения от наказващия орган административно-наказателен състав.

Наред с това, следва да се отбележи, че дружеството е санкционирано за това, че е използвало средство за измерване без съответен знак за последваща проверка и към посочената дата деянието му е било съставомерно по приложения от наказващия орган административно-наказателен състав, без значение дали има или няма дадени задължителни предписания или дали впоследствие е изпълнил дадените предписания за отстраняване на констатираното нарушение. Евентуалното изпълнение или неизпълнение на дадените предписания би било от значение за преценка налице ли е осъществено неизпълнение на административно задължение по друг административно-наказателен състав и е без значение за съставомерността на процесната деятелност на плоскостта на чл. 85, ал. ІІ от ЗИ.

Отговорността на дружеството е обективна и самия факт на използване на средство за измерване без знак от метрологичен контрол за последваща проверка е достатъчен за ангажиране на отговорността му на основание чл.85, ал.ІІ от ЗИ.

Санкцията правилно е определена в минималния размер, предвиден в чл.85, ал.ІІ от ЗИ, поради което и нейния размер не може да бъде намален от съда предвид забраната, въведена с чл.27, ал.5 от ЗАНН.

Съдът намира, че не са налице основания за квалифициране на нарушението като маловажно по смисъла на чл.28 от ЗАНН. С извършеното нарушение се засягат обществените отношения по осигуряване на точност и достоверност на измерванията, свързани с обществената безопасност, защитата на околната среда, държавните и общинските вземания и търговските плащания. Нарушението в конкретния случай е извършено от дружество, което масово използва средства за измервания, свързани с търговски плащания при продажба на потребена вода, което разкрива значително по-висока степен на обществена опасност в сравнение с подобно деяние, осъществено от физическо лице – нетърговец. Процесното нарушение е формално, на просто извършване и настъпването на вреди в резултат на осъществяването му не са част от състава на нарушението. За това тяхната липса или наличие не могат да обосноват извод, че се касае за маловажен случай, а от установените по делото факти не следва извод, че обществената опасност на конкретното деяние е значително по-ниска от обичайните случаи на такива нарушения.

Ето защо настоящият състав намира, че в случая не са налице основанията за приложение на чл.28 от ЗАНН и съответно за квалифициране на случая като маловажен.

 

Мотивиран от гореизложеното, Съдът

 

 

 

Р        Е       Ш       И       :   

 

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление Наказателно постановление  № 03-1764/28.01.2019г., издадено от Началника на Регионален Отдел „М.Н. С.Б.“ на Главна Дирекция „М.Н." към Държавна Агенция за Метрологичен и Технически Надзор (ДАМТН), с което за извършено от „В.И К.д.“ АД, ЕИК: ***, представлявано от изпълнителен директор Т. И. Г., нарушение на чл.44, т.4, вр чл.43, ал.І от ЗИ,  на основание чл. 85, ал. І от Закона за измерванията, е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 200/двеста/лева.

 

         Решението подлежи на обжалване с касационна жалба по  пред Административен съд – д., в 14 дневен  срок от уведомяването на страните.

 

 

                                                                        Районен съдия:

                                                                                                         /Р.Стоянов /