Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Г.., 18.04.2019г.

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

РАЙОНЕН СЪД Г. Т.,  в публично заседание проведено на   петнадесети април   две хиляди и деветнадесета    година в състав:

                             `                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИНКО МИНЧЕВ

при секретаря Марияна Димова  …………………………………………

и в присъствието на прокурора ………………………

като разгледа докладваното от районния съдия АНХД №00033 по описа за 2019г.   И  за да се произнесе взе предвид следното:

 

    Съдебното производството е по жалба от  „Д. ООД“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Г. Т., ул. „К. и М.“ №1, представлявано от Т.С. Н., чрез   процесуален представител адв. Д. Ч.  с адрес за призоваване гр. Г.Т., ул. “В. А.” № 8 срещу наказателно постановление №09/27.02.2019 г. на Директора на  Областна дирекция за безопасност на храните гр. Д.,  с което   е   наложено  административно  наказание „имуществена санкция“  в размер на 1 000, 00 лв. /хиляда / лв.

Жалбата е с правно основание чл.59,ал.І ЗАНН.

Представителят на въззиваемата  страна   изразява становище  за неоснователност на жалбата.

Жалбата е постъпила  в съда в законовоустановения седемдневен срок и е процесуално допустима. В нея се твърди, че  наказателното постановление  е незаконосъобразно, тъй като жалбоподателят е  санкциониран за нарушение на разпоредбите на отменен подзаконов нормативен акт.

От приложените по делото доказателства съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

На 11 .02. 2019г. служители на наказващия орган извършили планова проверка на обект заведение за бързо хранене- ученически павилион в СУ „Н.Й. В.“ гр. Г. Т., стопанисван от жалбоподателя. При проверката е установено, че в обекта се  продават храни, съдържащи неразрешени мазнини: палмова. На основание тази проверка е съставен    

 акт за установяване на административно нарушение   № 4065/20.02.2019г., с който е констатирано, че с деянието е извършено нарушение на разпоредбата на чл.21,ал.2, т.1 от Наредба 8/4.12.2018г. за специфичните изисквания към безопасността  и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и детските заведения, както и към храни, предлагани при организиране на мероприятия за деца и ученици. 

Актът бил съставен в присъствието на жалбоподателя, който подписал акта.В показанията си актосъставителят Ф. и свид. К., извършили проверката на обекта, потвърждават изложените в акта обстоятелства.

 В  атакуваното с жалбата наказателно постановление  е възпроизведена установената в акта  фактическа обстановка. Като  описание на извършеното нарушение е посочена разпоредбата на чл.21,ал.2,т.1 от Наредба №9 от 16.09.2011г. за  специфичните изисквания към безопасността  и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и детските заведения, както и към храни, предлагани при организиране на мероприятия за деца и ученици и на осн. чл.48,2 от закона за храните  наложена посочената имуществена санкция.

Посочената като нарушение в наказателното постановление Наредба №9 от 16.09.2011г. е отменена с параграф 3 от ЗР на Наредба № 8/4.12.2018г., в сила от 14.12.2018г.,  тъй като е била обявена за нищожна с Решение №2308 от 21.02.2018г. на Върховния административен съд.

Наказващият орган се е позовал на отменен нормативен акт, различен от посочения в АУАН нормативен акт.

Съгласно разпоредбите на чл.42,т.5 и чл.57,ал.1 от ЗАНН в актовете на наказващия орган трябва да бъдат посочени законовите разпоредби, които са били нарушени.   В последната разпоредба са посочени задължителните реквизити, съдържащи се в наказателното постановление, които гарантират правото на защита на привлеченото към административно-наказателна отговорност лице, което включва и правната квалификация на извършеното нарушение. Неправилното приложение на санкционните разпоредба има за последица незаконосъобразност на наказателното постановление, поради което подлежи на отмяна.

Предвид тези обстоятелства постановеното наказателно постановление е незаконосъобразно, поради неправилното приложение на материалния закон.

Като съобрази изложеното и на осн. чл.63,ал.І ЗАНН, съдът :

 

                                        Р           Е         Ш         И        :       

                                              

      Отменя   наказателно постановление №09/27.02.2019 г. на Директора на  Областна дирекция за безопасност на храните гр. Д.,  с което на  „Д. ООД“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Г. Т., ул. „К. и М.“ №1, представлявано от Т. С. Н.  е   наложено  административно  наказание „имуществена санкция“  в размер на 1 000, 00 лв. /хиляда лв./.

 

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд  Д. в четиринадесет дневен срок от съобщаването.

         

                                                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ :