П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

 

                     Гр. Г.Т., 30.04.2019г.               

 

ГТРС в публично съдебно заседание проведено на тридесети април 2019 год. В състав:

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИНКО МИНЧЕВ

                         СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

                                                                    

 

при участието на секретаря МАРИЯНА ДИМОВА

и прокурора                                                       сложи за разглеждане

НАХД № 00047  по описа за 2019 година докладвано от съдията.

          На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

          Страна – Районна прокуратура Г.Т. – редовно призована не изпраща представител.

          Обвиняемото лице – П.И.П. – редовно призован, явява се лично и с адвокат В.И., назначен за служебен защитник от досъдебното производство.

          Становище по хода на делото.

          Адв.И. -  Да се даде ход на делото.

          Съдът с оглед редовното призоваване на страните

                                                  О П Р Е Д Е Л И :

                                          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

          Съдът докладва: Съдебното производство е по предложение на РП Г.Т. за освобождаване на лицето от наказателна отговорност за извършено престъпление по чл.354 а, ал.V, във вр. с ал.ІІІ, т.1 от НК.

          Съдът пристъпва към снемане самоличността на обвиняемото лице.

          Обвиняемото лице – П.И.П. – 35г., бълг.гр., женен, физиотерапевт, образование - бакалавър, неосъждан.

          Съдът запознава обвиняемото лице с правата в наказателния процес, както и с правото на отвод на състава на съда и на съдебния секретар.

          Адв.И. – Запознати сме с правата си. Няма да правим отвод.

          Обвиняемото лице – Получих препис от предложението на РП. Нямам какво да кажа. Поддържам фактическата обстановка, както е изложена.

          Адв.И. - Нямам искания по доказателствата.

          Съдът по доказателствата

                                              О П Р Е Д Е Л И :

          Приема като доказателства по делото материалите събрани по ДП №194/2017г. по описа на РУ Г.Т. – протокол за оглед на местопроизшествие с приложен фотоалбум, експертна справка №10/18.09.2017г., експертна справка №11/18.09.2017г., експертна справка №12/18.09.2017г., протокол за оглед на местопроизшествие с приложен фотоалбум, протоколи за разпит на свидетели, протокол за разпит на обвиняем, справки за съдимост, справка за висящи наказателни производства за извършени престъпления от общ характер, характеристични справки, декларация за семейно и материално положение и имотно състояние, протокол за извършена проверка на лични вещи по Закона на МВР, експертиза №245/17.05.2018г., съдебно-химическа експертиза 30.01.2019г., фактури 2бр., акт за установяване на административно нарушение от 18.08.2017г., протокол за извършена проверка за употреба на наркотични и упойващи вещества.

          Съдът счита делото за изяснено от фактическа страна, поради което

                                          О П Р Е Д Е Л И :

                       ДАВА ХОД НА СЪДЕБНИТЕ ПРЕНИЯ

          Адв. И. - Предвид на това, че подзащитния ми е оказал съдействие на органите на реда, с чисто съдебно минало, отговаря на института на чл.78 а от НК желаем да бъде прекратено наказателното производство и да му бъде наложена административна мярка като предвид материалното му положение глобата да бъде минимална.

          Съдът дава право на обвиняемото лице на последна дума.

          Обвиняемото лице П.П. – Съжалявам за деянието. Разбирам, че съм престъпил закона. Мога да кажа, че не се занимавам с наркотици.

          Съдът намира делото за изяснено от фактическа и правна страна и след кратко съвещание постанови публично съдебния си акт като разясни на страните правото на жалба и протест.

          Заседанието приключи в 11.30 часа.

          Протоколът е изготвен на 30.04.2019 година.

 

 

 

          СЕКРЕТАР:                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

 

          От приложените по делото доказателства съдът намира за установена следната фактическа обстановка:

          На 18.09.2017 година П.И.П. пътувал с лек автомобил „Фолксваген Голф”, управляван от В. И. ***. Около 19.30 часа малко преди с.К. автомобилът бил застигнат от полицейски автопатрул, който подал звуков сигнал за спиране за извършване на проверка. Управляващият автомобила В.Г.не спрял на подадения сигнал, а продължил да се движи като навлязъл в с.К.. При движението полицейските служители видели прехвърляне на вещи от пътника П.П.. След около 70м В.Г.спрял автомобила. Полицейските служители извършили проверка на същия, при която намерили и иззели стъклен буркан с етикет с надпис „Дерони” със съдържание на суха тревна маса и саморъчно свита цигара от суха тревна маса, реагиращи на полеви тест като марихуана. Съгласно приложената по делото експертиза №245/2018г. се установява, че обект №1 - суха растителна зелена маса, съдържаща се в стъклен буркан с надпис „Дерони”,  иззета с протокол за оглед на местопроизшествие представлява части от растението Херба Канабис Индика Сатива, известно като Марихуана с нетно тегло 8,60 грама и съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 3,2%. Обект №2 представлява суха зелена растителна маса съдържаща се в един брой саморъчно свита цигара, иззета с протокол за оглед на местопроизшествие представлява части от растението Херба Канабис Индика Сатива, известно като Марихуана с нетно тегло 0,85 грама и съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 3,05%.  От приложената по делото оценъчна експертиза се установява, че стойността е 57.00лв. Обвиняемото лице П.П. обяснил, че закупил марихуаната от неизвестно лице за собствени нужди.

          Изложената фактическа обстановка се потвърждава от приложените по ДП №194/2017г. по описа на РУ Г.Т. доказателства, а именно експертиза №245/2018г., експертни справки, протоколи за оглед на местопроизшествие и изземване на доказателства, протоколи по Закона на МВР за извършване на проверка на лични вещи в МПС, от показанията на разпитаните по делото свидетели, както и от признанията на обвиняемия П.П., които не противоречат на изложената фактическа обстановка.

          С оглед на тези обстоятелства съдът намира, че с деянието си от обективна и субективна страна П.П. е осъществил наказателния състав на основния състав по чл.354а, ал.ІІІ, т.1 от НК.

          От приложените по делото доказателства се установява, че същият е с много добри характеристични данни, срещу него няма образувани наказателни производства за извършени престъпления от общ характер. От друга страна количеството на отнетото наркотично вещество е незначително, както и неговата парична стойност също е незначителна. Предвид това съдът намира, че деянието представлява маловажен случай по смисъла на разпоредбата на чл.93, т.9 от НК, тъй като с оглед на смекчаващите личността на дееца обстоятелства и незначителното наркотично вещество съдът намира, че конкретното деяние е с по-ниска степен на обществена опасност от другите деяния от същия вид.

          Предвид изложеното съдът намира, че с деянието си П.И.П. е осъществил наказателния състав на чл.354а, ал.V, във вр. с ал.ІІІ, т.1 от НК като на 18.09.2017г. в с.К., общ. Г.Т. без надлежно разрешително придобил и държал високо рисково наркотично вещество - изсушена зелена маса от растението Херба Канабис Индика Сатива, известно като Марихуана с нетно тегло 8,60 грама и съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 3,2% и Херба Канабис Индика Сатива, известно като Марихуана с нетно тегло 0,85 грама и съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 3,05%,  на стойност 57.00лв., представляващо маловажен случай.

          Към момента на извършване на деянието П. не е бил осъждан. С извършеното деяние не са нанесени имуществени вреди, за извършеното престъпление в НК е предвидено наказание глоба до 1000лв.

          С оглед на тези обстоятелства съдът намира, че деецът следва да бъде освободен от наказателна отговорност за извършено престъпление по чл.354а, ал.V,  във вр. с ал.ІІІ, т.1 от НК като му бъде наложено административно наказание глоба по реда на чл.78а от НК.

          В разпоредбата на чл.354а, ал.5 от НК е предвидено наказание глоба в размер на до 1000лв. П. е с много добри характеристични данни, срещу него не се извършва разследване за извършени престъпления от общ характер, което мотивира съда, че извършеното деяние е инцидентно и изолирано в поведението му. С оглед на това и предвид разпоредбата на чл.78а, ал.V от НК съдът намира, че следва да наложи административно наказание за сумата от 500лв.

          Като съобрази изложеното и на основание чл.78а, ал.V от НК съдът

 

                                                   Р  Е  Ш  И:

          ПРИЗНАВА П.И.П., роден на ***г***, бълг гр., бакалавър, рехабилитатор, ЕГН********** ЗА ВИНОВЕН в извършване на престъпление по чл.354а, ал.V, във вр. с ал.ІІІ, т.1 от НК за това че на 18.09.2017г. в с.К., общ. Г.Т. без надлежно разрешително придобил и държал високо рисково наркотично вещество - изсушена зелена маса от растението Херба Канабис Индика Сатива, известно като Марихуана с нетно тегло 8,60 грама и съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 3,2% и Херба Канабис Индика Сатива, известно като Марихуана с нетно тегло 0,85 грама и съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 3,05%,  на стойност 57.00лв., представляващо маловажен случай, поради което и на основание чл.78а от НК го освобождава от наказание за извършено престъпление по чл.354а, ал.V, във вр. с ал.ІІІ, т.1 от НК.

          На основание чл.78а, ал.V от НК НАЛАГА на П.И.П., с установена самоличност, административно наказание глоба в размер на 500лв.

          Потвърждава наложената мярка за неотклонение „подписка” до влизане на решението в сила.

          Решението подлежи на обжалване пред ОС Д. в петнадесет дневен срок от днес и на протест от РП Г.Т. в петнадесет дневен срок от уведомяването.

 

 

 

 

                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: