Р Е Ш Е Н И Е

 

 

гр.Г.Т., 15.05.2019г.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

            Районен съд - Г.Т., наказателна колегия, в публичното заседание на петнадесети май две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

Председател: Росен Стоянов

 

В присъствието на секретаря Радостина Стоянова, разгледа докладваното от Съдията н.а.х.д. № 53 по описа на Районен съд - Г.Т.за 2019г. и за да се произнесе, взе следното предвид:

 

Съдебното производството е по жалба от  Г.Т.Г. с ЕГН - ********** ***, срещу наказателно постановление №19-0265-000041/12.03.2019г. на Началника на  Районно управление  - Г.Т.при ОД на МВР -  Д..

С атакуваното наказателно постановление на жалбоподателя за извършено нарушение по чл. 147, ал.І от ЗДвП, на основание чл. 181, т.1 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 50.00лева; за извършено нарушение по чл. 186, ал.VІІ от ЗДвП, на основание чл.185 от ЗДвП на жалбоподателя е наложена глоба в размер на 20лева.

В жалбата се излагат доводи за неправилност, необоснованост и незаконосъобразност на наказателното постановление поради наличието на допуснати съществени процесуални нарушения. Жалбоподателят е призован на посочения от него адрес. Призовката е върната в цялост с отметка, че на адреса е била съпругата на жалбоподателя  Г., която го е уведомила по телефона и той й казал да не приема призовката. Това обстоятелство води съда до заключението, че жалбоподателя е редовно призован за съдебно заседание.

Ответника по жалбата – РУ - Г.Т.при ОД на МВР - Д.  не се представлява. Не изразява становище по жалбата.

          Съдът, като прецени доводите на страните и събраните по делото доказателства, прие за установено следното от фактическа страна:

          На 18.01.2019г. в гр. Г.Т., на ул.”Д.”, около 14.35часа, при управление на лек автомобил „Ф. Г.” с рег.№ *** бил спрян за проверка от служители при РУ - Г.Т., водачът му – Г.Г.. При извършване на проверката се установило, че лек автомобил „Ф. Г.” с рег.№ ***, не е представен на ГТП, което се е установило от знак №14513407, както и че водачът – жалбоподателя Г., не е заплатил в срок наложено наказание „Глоба“ с фиш М №881076 от 10.05.2018г. През цялото време на извършената проверка жалбоподателят се е държал арогантно с проверяващите.

          За констатираните нарушения бил издаден АУАН №29/18.01.2019г.

Описаната фактическа обстановка се установява от показанията на актосъставителя и свидетелите, които съда кредитира изцяло като пълни, обхватни, взаимнодопълващи се, както и от приложените и приобщени на основание чл.283 от НПК писмени доказателства.

Административнонаказващия орган е приел, че нарушението е безспорно установено и съставомерно и е издал наказателно постановление.  В хода на съответното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да попадат в хипотезата на абсолютните основания за отмяна.

Наказателното постановление е издадено в рамките на преклузивния срок по чл. 34, ал. III от ЗАНН, съдържа ревкизитите по чл. 57 и е надлежно връчено на жалбоподателя. Същото е издадено от компетентния орган – Началника на РУ – Г.Т..

В процесното наказателно постановление е приета за установена посочената в АУАН фактическа обстановка, въз основа на която е ясно, че водачът не е спазил ЗДвП, лек автомобил „Ф. Г.” с рег.№ ***, не е представен на ГТП, което се е установило от знак №14513407, както и че водачът – жалбоподателя Г., не е заплатил в срок наложено наказание „Глоба“ с фиш М №881076 от 10.05.2018г.

За извършено нарушение по чл. 147, ал.І от ЗДвП, на основание чл. 181, т.1 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 50.00лева, а за извършено нарушение по чл. 186, ал.VІІ от ЗДвП, на основание чл.185 от ЗДвП на жалбоподателя е наложена глоба в размер на 20лева.

АУАН е редовно съставен, следователно се ползва с доказателствена сила. Това не изчерпва задължението на съда за установяване на обективната истина. Съдебният състав при разглеждане на делото по същество е длъжен да установи чрез допустимите от закона доказателства дали е извършено административното нарушение, както и фактическата обстановка, която го е съпровождала.

Обстоятелството, че жалбоподателя Г.Т.Г. е осъществил нарушенията, описани в АУАН и НП се доказва безспорно от събраните гласни и писмени доказателства.

Показанията на актосъставителя Д.А. и свидетелите В.С., А.А. са еднопосочни, допълващи се и безпротиворечиви. Същите съответстват на приетите по чл. 283 от НПК писмени доказателства. Въз основа на това съдебният състав ги кредитира изцяло. Доказва се времето и мястото на констатиране на процесното нарушение.

Съдът не приема възраженията, обективирани в жалбата. При съставянето на АУАН и последвалото го НП не са допуснати процесуални нарушения, които биха довели до отмяна на двата акта. При съставяне на АУАН са присъствали свидетелите В.С., А.А., което е съобразено с разпоредбите на от ЗАНН. В последствие при съставяне на Наказателното постановление са спазени съответно изискванията на чл. 52 и следващите го от ЗАНН. В АУАН изцяло, обстойно, безпротиворечиво е описано нарушението, неговото време и място и релевантните за същото обстоятелства.

Съдът счита, че изводът на административнонаказващия орган, че жалбоподателят е извършил вменените му нарушения от ЗДвП е правилен.

Наложените две наказания са съответни на нарушението и е законоустановено като вид и размер.

В хода на съдебното производство не се установиха допуснати съществени процесуални нарушения, както при издаването на АУАН, така и спрямо последвалото го Наказателно постановление. Считано от законосъобразността и обосноваността на същото, то следва да бъде потвърдено.

Воден от изложените фактически констатации и правни изводи, на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН съдът:

 

 

Р Е Ш И:

 

 

          ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №19-0265-000041/12.03.2019г. на Началника на  Районно управление  - Г.Т.при ОД на МВР -  Д., с което на Г.Т.Г. с ЕГН - ********** ***, за извършено нарушение по чл. 147, ал.І от ЗДвП, на основание чл. 181, т.1 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 50.00(петдесет)лева; за извършено нарушение по чл. 186, ал.VІІ от ЗДвП, на основание чл.185 от ЗДвП на жалбоподателя е наложена глоба в размер на 20(двадесет)лева.

          Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Д., в 14-дневен срок от уведомяването на страните.

 

 

 

 

 

Районен съдия: