Р Е Ш Е Н И Е

 

 

гр.Г.Т., 22.05.2019г.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

            Районен съд - Г.Т., наказателна колегия, в публичното заседание на двадесет и втори май две хиляди и деветнадесета година, в състав:

Председател: Росен Стоянов

 

          В присъствието на секретаря Радостина Стоянова, разгледа докладваното от Съдията н.а.х.д. № 61 по описа на Районен съд - Г.Т. за 2019г. и за да се произнесе, взе следното предвид:

 

          Производството е образувано по жалба на И.Д.П.  с ЕГН – **********,***, срещу наказателно постановление № 19-0265-000093/17.04.2019г. на Началника на РУ - Г.Т. при ОД на МВР - Д..

          С атакуваното наказателно постановление на жалбоподателя за извършено нарушение по чл.21, ал.І от ЗДвП на основание чл.182, ал.І, т.6 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 750/седемстотин и петдесет/лева и 3/три/ месеца лишаване от право да управлява МПС.

          Жалбоподателят се явява, представлява се от адв. Ч. – АК Бургас. По същество оспорва НП като незаконосъобразно и като такова иска да бъде отменено.

          Въззиваемата страна не се представлява, не прилага писмено становище по жалбата.

          Актосъставителят поддържа направените констатации в съставения акт за нарушение, че жалбоподателя е допуснал вмененото му нарушение.

          Районният съд, след като провери изложените в жалбата оплаквания, съобрази становището и доводите на страните и прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, при съблюдаване разпоредбата на чл. 63 от ЗАНН, приема за установено от фактическа страна, следното:

          Жалбата е процесуално допустима, тъй като е подадена от легитимирано лице в законоустановения срок, като разгледана по същество същата се явява основателна.

          С акт за установяване на административно нарушение   № 97/12.03.2019г. е констатирано, че:

          „И. Д. П. на 17.01.2019г. в 10.42часа, в гр. Г.Т. по ул.“В. А.“, в посока към ул.“ П. Е.“, до двора на бивш обувен завод е управлявала лек автомобил “Ф. П.“ с рег.№ ****, като се е движила с 106км/ч. при максимално разрешена в населено място 50км/ч. Установено и заснето със система за видео контрол TFR1M - 590“.  

          В акта е отразено, че е нарушена разпоредбата на чл.21, ал.І от ЗДвП. Нарушителят е подписал акта без възражение.

          В последствие било издадено атакуваното Наказателно постановление № 19-0265-000093/17.04.2019г. на Началника на РУ - Г.Т. при ОД на МВР – Д., срещу И.Д.П.  с ЕГН – **********, от гр.Г.Т., за извършено от нея нарушение по чл.21, ал.І от ЗДвП, като на основание чл.182, ал.І, т.6 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 750/седемстотин и петдесет/лева и 3/три/ месеца лишаване от право да управлява МПС.

          След преценка на събраните в хода на съдебното следствие гласни и писмени доказателства, съдът достигна до категоричния извод, че при издаването на  АУАН и последвалото го Наказателното постановление са допуснати съществени процесуални нарушения, водещи до ограничаване правото на защита жалбоподателя, които са безусловно основание за отмяната му.

          Съдът, като взе предвид доводите на страните и събраните по делото доказателства - писмени и веществени, преценени по отделно и в съвкупност, прие за установено следното от фактическа и правна страна.

          На 17.01.2019г. в 10.42часа, в гр. Г.Т. по ул.“В. А.“, в посока към ул.“ П. Е.“, до двора на бивш обувен завод, с автоматизирано техническо средство - със система за видео контрол „TFR1M – 590“, бил заснет лек автомобил марка “Ф. П.“ с рег.№ ****, който се движел със скорост от 106 км/ч., при ограничение на скоростта от 50км/ч.. Извършена била проверка за собственост на автомобила, при която било установено, че същият е собственост на Д. П. Г. с ЕГН – **********, което от своя страна не е отразено нито в акта, нито в последвалото го наказателно постановление. Видно от приложената в преписката декларацията автомобила бил управляван от жалбоподателя И.П.. Изготвени са ВДС-разпечатка от системата със снимков материал.

          От представените писмени доказателства е видно, че автоматизираното техническо средство, с което е заснета скоростта, е от одобрен тип, преминало последваща проверка.

          Изложената фактическа обстановка се установява от събраните по делото гласни, писмени доказателства.

          Съдът намира, че жалбата е основателна, по следните съображения:

          От формална страна обжалваното наказателно постановление съдържа всички изискуеми съгласно ЗАНН реквизити.

          Съдът е изискал цялата административно наказателна преписка. По преписката следва да се съдържат доказателства(такива не са предоставени), които да установяват, че автоматизираното техническо средство е работело на автоматичен режим, без възможност за достъп от контролен орган.

          Не на последно място,  освен посоченото, нито от акта, нито от наказателното постановление, нито от ВДС става ясно, къде се е намирал автомобила спрямо пътния знак за начало и край на населеното място. От събраните гласни доказателства става ясно, че нарушението е констатирано в близост до края на населеното място. Не става ясно и има ли пътен знак въвеждащ ограничение на скоростта, за да се извърши преценка, дали скоростта на автомобила е засечена в обхвата на действие на този пътен знак, което дава основание за отмяна на електронния фиш като недоказан.

          Данни/ но не и доказателства/ за горните обстоятелства следва да се съдържат в протокола по чл. 10, ал. І от Наредба№ 8121з- 532 от 12.05.2015г. за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата, според който:

          Чл. 10. (1) За всяко използване на мобилно АТСС за контрол се попълва протокол съгласно приложението.

          (2) Протоколът по ал. 1 се попълва при всяка смяна на мястото/участъка за контрол, като при контрол във време на движение с мобилно АТСС се отбелязва началото и краят на контролирания участък.

          (3) При работа с временно разположени на участък от пътя автоматизирани технически средства и системи за контрол на скоростта протоколът се попълва за всяко място за контрол и се съпровожда със снимка на разположението на уреда.

          По преписката такъв протокол не е представен, което налага извода, че не е съставен. Съдът е предоставил възможност на наказващия орган за това предоставяне, но протокол не е представен. Следва да се отбележи, че евентуално последващо представяне, доколкото изхожда изцяло от контролните органи при АНО, ще създаде съмнение, че е изготвен с оглед конкретното административно наказателно производство и настоящия съдебен състав счита, че даже и да беше предоставен не следва да се включи в доказателствата оформящи вътрешното му убеждение.

 

          Предвид, съдът прави извод за недоказаност на обвинението по безспорен начин.

         

          Воден от изложените фактически констатации и правни изводи, на основание чл.63, ал.І от ЗАНН, съдът

 

                                         

Р  Е  Ш  И :

 

 

          ОТМЕНЯ наказателно постановление № 19-0265-000093/17.04.2019г. на Началника на РУ - Г.Т. при ОД на МВР - Д., с което на И.Д.П.  с ЕГН – **********,***, за извършено нарушение по чл.21, ал.І от ЗДвП на основание чл.182, ал.І, т.6 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 750/седемстотин и петдесет/лева и 3/три/ месеца лишаване от право да управлява МПС.         

                    

         

          Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Д., в 14-дневен срок от уведомяването на страните.

 

 

 

               Районен съдия: