Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Г.Т., 14.08.2019г.

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

РАЙОНЕН СЪД Г.Т.,  в публично заседание проведено на    дванадесети август две хиляди и деветнадесета   година в състав:

                             `                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИНКО МИНЧЕВ

при секретаря МАРИЯНА ДИМОВА …………………………………………

и в присъствието на прокурора ………………………

като разгледа докладваното от районния съдия НАХД. дело №00082 по описа за 2019г.   И  за да се произнесе взе предвид следното:

    Съдебното производството е по жалба от В.И.Б. ЕГН ********** ***    срещу електронен фиш за налагане на глоба  за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство серия К № 2529627, издаден от ОД на МВР Д., с което за извършено нарушение по чл.21,ал.І от ЗДвП е наложено административно наказание  “глоба”  в размер на 50, 00  лв.  на осн. чл.189,ал.4 във вр с  чл.182,ал.І,т.2 от Закона за движение по пътищата.

Жалбата е с правно основание чл.59,ал.І ЗАНН във вр с чл.189, ал.8 от ЗДвП., подадена е в  законовоустановения четиринадесетдневен  срок и е процесуално допустима.

 Жалбоподателят твърди, че не е управлявал посоченото в електронния фиш МПС, съответно не е извършил административно нарушение.

Въззиваемата страна  не е изразила становище по жалбата.

От приложените по делото доказателства се установява следната фактическа обстановка:  С посочения  електронен фиш жалбоподателят  е санкциониран за това, че на 22.01.2019г. , в 8, 44 часа в гр. Г.Т. по ул. „Янтра“  до бензиностанция „Глория ойл“  с МПС  “ Форд Галакси” с регистрационен номер ************ е извършено нарушение за скорост, установено и заснето с автоматизирано техническо средство № TFR1-M № 590 : разрешена скорост 50 км/ч; установена скорост 66 км/ч; превишаване на разрешена скорост 16 км/ч. като собственик на процесното МПС е посочен жалбоподателя в качеството му на законен представител на фирма „Аутокорект 14“ ЕООД .   

По преписката към електронния фиш е приложен клип  документиращ МПС с рег.№ **********,  датата,  часа,    измерената скорост, въведеното ограничение, превишаване на скоростта, скоростта на автопатрула,  режим на излъчване на радара, местонахождение /географските координати/ на патрулния автомобил, номер на радара и номер на видеоклипа.

Атакуваният с жалбата електронен фиш формално съдържа реквизитите, посочени в  разпоредбата на чл.189,ал.4 от ЗДвП.   

Съгласно техническото описание и инструкция за експлоатация  от „Тинел Електроникс”  ООД системата  TFR1-M  е мобилна система за видеоконтрол, предназначена за работа в движещ се или неподвижен патрулен автомобил, в присъствието на контролен орган.

В показанията си свидетелят М. Ж., издал процесния електронен фиш за скорост, заявява, че била допусната техническа грешка при въвеждането на регистрационния номер на МПС. Поради това е съставена докладна записка с предложение за анулиране на електронния фиш.

По тази докладна записка наказващият орган не е предприел никакви фактически действия.

Освен това от приложените по делото доказателства е установено по безспорен и  категоричен начин, с оглед разпоредбата на чл.266,ал.3 от ТЗ, че  жалбоподателят не е законен представител на посоченото като собственик на МПС  в електронния фиш търговско дружество.

Предвид тези обстоятелства съдът намира, че жалбоподателят не е  извършил твърдяното административно нарушение, поради което не следва да бъде санкциониран. Поради това атакуваният с жалбата електронен фиш е незаконосъобразен и подлежи на отмяна.

Относно претендираните от жалбоподателя сторени  разноски по делото следва да се има предвид, че в  това производство  липсва процесуална възможност за  присъждане на такива разноски. Такава  претенция може да се предяви в отделно съдебно производство по реда на чл.2,ал.1,т.4 от ЗОДОВ срещу незаконосъобразни действия на държавен орган.  

Като съобрази  тези обстоятелства  съдът :

 

                                        Р           Е         Ш         И        :       

                                           

      Отменя електронен фиш за налагане на глоба  за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство серия К № 2529627, издаден от ОД на МВР Д., с който за извършено нарушение по чл.21,ал.І от ЗДвП, на  В.И.Б. ЕГН ********** ***    е наложено административно наказание  “глоба”  в размер на 50, 00  лв.  на осн. чл.189,ал.4 във вр с  чл.182,ал.І,т.2 от Закона за движение по пътищата.

 

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Д. в четиринадесет дневен срок от съобщаването.

 

 

                                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ :