П Р И С Ъ Д А

 гр. Г.Т., 17.04.2019г.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

            Районен съд – Г.Т., наказателна колегия, в публичното заседание на седемнадесети април две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

Председател : Росен Стоянов

 

 

 

с участието на секретаря Радостина С., в присъствието на прокурора Йорданка Чанева, разгледа докладваното от Председателя н.о.х.д. № 55 по описа на Районен съд – Г.Т. за 2018г.        

 

П Р И С Ъ Д И :

 

ПРИЗНАВА подсъдимата Н.Й.В., родена на ***г***, общ. Г.Т., обл. Д., български гражданин, с висше образование, работеща, омъжена, неосъждана, ЕГН - **********,

 

 

за виновна в това, че:

 

         1.На неустановени дати, през периода от началото на 2009г. до 21.04.2009г. в с. К., общ. Г.Т., в качеството си на длъжностно лице - директор в Основно училище „Х. Б." с.К., общ.Г.Т., в кръга на службата си, при условията на продължавано престъпление, през непродължителни периоди от време, съставила официални документи - Удостоверение за завършен осми клас/дубликат/ peг. № 121/20.01.2008г., и Свидетелство за основно образование серия Е - 08, № 055562, на името на Е. Б. С. с ЕГН - **********, в които удостоверила неверни обстоятелства, а именно, че Е. Б. С. е учил в дневна форма на обучение и завършил основно образование в Основно училище „Х. Б.“ с. К., общ.Г.Т. през учебната 2004/2005 година, с общ успех „Среден 3,00“, с цел да бъдат използвани тези документи, като доказателство за тези обстоятелства, поради което и на основание чл. 311, ал. І във вр. с чл. 26 от НК и чл. 54, ал. І от НК й налага наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от една година, чието изпълнение на основание чл.66, ал.І от НК отлага за срок от три години, както и наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО да заема държавна ръководна длъжност в учебно заведение в структурата на Министерство на образованието и науката, за срок ТРИ ГОДИНИ.

         2.На неустановена дата в периода от началото на 2010г. до 10.06.2010г. в с. К., общ. Г.Т., в качеството си на длъжностно лице - директор в Основно училище „Х. Б.“ с.К., общ.Г.Т., в кръга на службата си, съставила официален документ - Свидетелство за основно образование серия ДН № 019263 и peг. № 95 - 1/22.02.2010г. на името на Д.Д.С. с ЕГН – **********, в които удостоверила неверни обстоятелства, а именно, че Д.Д.С. е учила в дневна форма на обучение в Основно училище „Х. Б." с. К., общ.Г.Т. и завършила основно образование в Основно училище „Х. Б.“ с. К., общ. Г.Т. през учебната 1994/1995 г. с общ успех „Мн. Добър 4,60", с цел да бъде използван този документ, като доказателство за тези обстоятелства, поради което и на основание чл. 311, ал. І от НК и чл. 54, ал. І от НК й налага наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от девет месеца, чието изпълнение на основание чл.66, ал.І от НК отлага за срок от три години, както и наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО да заема държавна ръководна длъжност в учебно заведение в структурата на Министерство на образованието и науката, за срок ТРИ ГОДИНИ.

         3.На неустановена дата в периода от началото на 2013г. до 09.04.2013г. в с. К., общ. Г.Т., в качеството си на длъжностно лице - директор в Основно училище „Х. Б.“ с.К. общ.Г.Т., в кръга на службата си, съставила официален документ Свидетелство за основно образование серия ДН №012388 и peг. № 80 - 12/25.09.2008г. на името на Е.А.Г. с ЕГН - **********, в които удостоверила неверни обстоятелства, а именно, че Е.А.Г. е учил в дневна форма на обучение в Основно училище „Х. Б.“ с. К., общ.Г.Т. и завършил основно образование в Основно училище „Х. Б.“ с. К., общ. Г.Т. през учебната 1997/1998г. с общ успех „Среден 3.00“, с цел да бъде използван този документ, като доказателство за тези обстоятелства, поради което и на основание чл. 311, ал. І от НК и чл. 54, ал. І от НК й налага наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от девет месеца, чието изпълнение на основание чл.66, ал.І от НК отлага за срок от три години, както и наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО да заема държавна ръководна длъжност в учебно заведение в структурата на Министерство на образованието и науката, за срок ТРИ ГОДИНИ.

 

На основание чл. 23 ал. І от НК групира наложените подсъдимата Н.Й.В. с гореснета самоличност наказания “Лишаване от свобода”, като определя за изтърпяване най – тежко общо наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от една година, чието изпълнение на основание чл.66, ал.І от НК отлага за срок от три години, като ПРИСЪЕДИНЯВА към наложеното общо най-тежко наказание и наказанието ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО да заема държавна ръководна длъжност в учебно заведение в структурата на Министерство на образованието и науката, за срок ТРИ ГОДИНИ.

 

На основание чл. 189 от НПК ОСЪЖДА подсъдимата Н.Й.В. с гореснетата самоличност да заплати сторените разноски по делото в размер на 843.78лв./осемстотин и четиридесет и три лева и седемдесет и осем стотинки/ по сметка на ОД на МВР - Д. и 600лв./шестотин лева/ по сметка на Районен съд - Г.Т..

 

Присъдата подлежи на обжалване или протест в 15 - дневен срок от днес пред Окръжен съд - Д..

 

 

 

 

Председател: