П Р И С Ъ Д А

 

    , гр. Г.Т., 22.04.2019г.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

            Районен съд - Г.Т., наказателна колегия, в публичното заседание на двадесет и втори април две хиляди и деветнадесета година, в състав:

Председател : Росен С.

 

с участието на секретаря Марияна Димова, разгледа докладваното от Съдията НЧХД № 137 по описа на Районен съд - Г.Т. за 2018г.

 

П Р И С Ъ Д И :

 

Признава подсъдимите:

Е.П.С., роден на ***г*** Т., обл. Д., българин, български гражданин, със средно образование, неженен, работещ, неосъждан, ЕГН – **********;

И.П.С., роден на ***г*** Т., обл. Д., българин, български гражданин, със средно образование, неженен, работещ, неосъждан, ЕГН – **********,

за виновни в това, че

На 04.11.2017г. в гр. Г.Т., в съучастие помежду си като съизвършители причинили на И.К.Е. от гр. Г.Т., лека телесна повреда, изразяваща се в разстройство на здравето – кръвонасядания на скулите и клепачите на двете очи, хематом на меки черепни обвивки в ляво слепоочно, ограничени кръвонасядания на двете очи, извън случаите на чл.128 и чл. 129 от НК – престъпление по чл.130, ал.І във вр. с чл.20, ал.ІІ от НК.

Оправдава подсъдимите по първоначално повдигнатото обвинение в частта досежно осъществяване на деянието след предварителен сговор.

На основание чл. 78а, ал.І, вр. чл. 130 ал. І, вр. чл. 20, ал.ІІ от НК ОСВОБОЖДАВА подсъдимите Е.П.С. и И.П.С. от наказателна отговорност, като НАЛАГА на Е.П.С. административно наказание „глоба” в размер на 1000/хиляда/ лева, на И.П.С. административно наказание „глоба” в размер на 1000/хиляда/ лева.

ОСЪЖДА подсъдимите Е.П.С. и И.П.С.  да заплатят солидарно на И.К.Е. от гр. Г.Т. с ЕГН - **********, обезщетение за нанесените с деянието неимуществени вреди в размер на 400лв. /четиристотин лева/, ведно със законната лихва, считано от датата на увреждането до пълното изплащане на дължимата сума, като ОТХЪВРЛЯ предявения от  И.К.Е. от гр. Г.Т., против подсъдимите Е.П.С. и И.П.С., граждански иск за разликата над 400лв. до 4000лв. като НЕОСНОВАТЕЛЕН.

ОСЪЖДА подсъдимите Е.П.С. и И.П.С. солидарно да заплатят държавна такса върху уважения граждански иск в размер на 50/петдесет/лв.

ОСЪЖДА подсъдимите Е.П.С. и И.П.С. солидарно да заплатят на И.К.Е. от гр. Г.Т., сторените от него разноски по делото в размер на 1072/хиляда и седемдесет и два/лева.

ОСЪЖДА подсъдимите Е.П.С. и И.П.С., с гореснетата самоличност солидарно да заплатят сторени разноски по делото в размер на 200/двеста/лв. по сметка на Районен съд - Г.Т..

Присъдата подлежи на обжалване или протест в 15 - дневен срок от днес пред Окръжен съд - Д..

 

 

Районен съдия: