П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

 

                     Гр. Г.Т., 14.03.2019г.               

 

ГТРС в публично съдебно заседание проведено на четиринадесети март 2019 год. В състав:

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСЕН СТОЯНОВ

                         СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

                                                                    

 

при участието на секретаря МАРИЯНА ДИМОВА

и прокурора                                                       сложи за разглеждане

НЧХД № 00155  по описа за 2018 година докладвано от съдията.

          На именното повикване в 09.30 часа се явиха:

          Тъжител:

          М.П.Г. – уведомен в предходно съдебно заседание явява се лично и с адв.Я., редовно упълномощен от преди.

          Подсъдим:

          Р.Г.С. – редовно призован, явява се лично и с адв.Д., редовно упълномощен от преди.

          Становище по хода на делото.

          Адв.Я. - Няма пречки да се даде ход на делото.

          Адв.Д. - Да се даде ход на делото.

          С оглед липсата на процесуални пречки съдът

                                              О П Р Е Д Е Л И :

                                      ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО      

          Съдът отново запознава страните с правата им, като запитва всяка една от тях по отделно за възможността за постигане на спогодба и съответно на помирение.

          Адв. Я. – не е проблем да уговорим спогодба с ответната страна стига да изявят желание за това.

          Адв. Д. – няма проблем да обсъдим параметри за спогодба и поради това моля да ни се даде почивка за да обсъдим.

          Съдът с оглед постигане на спогодба дава възможност на същите като определя петнадесет минути почивка.

          След дадената 15 минутна почивка съдът възобновява съдебното заседание и запитва страните постигнали ли са спогодба и какви са параметрите на спогодбата.

          Адв.Я. – Постигнахме спогодба като подсъдимият се задължава да се извини на тъжителя за това което се е случило и се задължава за в бъдеще да не предприема действия, които са травмозастрашаващи по отношение на частния тъжител, както вербални така и физически.

          Подсъдимият се задължава в 20дневен срок, считано от днес да заплати на тъжителя сумата от 2500лв., представляваща обезщетение за претърпени болки и страдания, ведно със законната лихва,  като в тези 2500лв. са включени законната лихва и сторените разноски по делото, при което частния тъжител ще заяви, че приема условията на тази спогодба и ще оттеглим тъжбата.

          Адв.Д. - Съгласни сме с извършване на отбелязване, че сумата включва направените разноски, адвокатски хонорар и внесени такси.

          Тъжителят М.Г. – Съгласен съм да постигнем спогодба.

          Подсъдимият Р.С. – Съгласен съм на спогодба.

 

          Съдът след като изслуша страните обявява окончателния текст на постигнатото споразумение между страните:

 

1.Подсъдимият Р.Г.С. с ЕГН **********, се задължава в съдебно заседание да се извини за стореното от него на пострадалото лице М.П.Г., ЕГН**********.

2.Подсъдимият Р.Г.С. с ЕГН **********, се задължава повече да не предприема такива действия спрямо тъжителя М.П.Г., ЕГН**********.

     3.Подсъдимият Р.Г.С. ЕГН **********, се задължава да заплати сумата от 2500лв. представляваща обезщетение за търпените от тъжителя М.П.Г., ЕГН**********, неимуществени вреди, които са резултат на деянието, предмет на настоящото производство, включващи и разноските по делото възлизащи на 1212лв.

4.Пострадалото лице М.П.Г., ЕГН********** не претендира за лихви върху сумата представляваща обезщетение.

5.След изпълнение на по-горните точки пострадалото лице М.П.Г. с ЕГН********** се задължава да няма повече претенции към подсъдимия Р.Г.С. ЕГН **********.

6. Подсъдимият Р.Г.С. ЕГН ********** се задължава да преведе дължимата сума по банкова сметка ***ок от днес, като тъжителя М.П.Г., ЕГН********** представя по делото удостоверение с банковата сметка.

 

          Подсъдимият Р.С. – Съгласен съм с клаузите на постигнатата спогодба.

          Частен тъжител М.Г. - Съгласен съм с клаузите на постигнатата спогодба.

    

Съдът пристъпи към изслушване на подсъдимия.

     Подсъдимият Р.Г.С. - Извинявам се въпреки, че не го познавам. Съжалявам.

     Тъжителят М.П.Г. – Приемам извинението. Съгласен с текста на спогодбата и няма да имам повече претенции към подсъдимия при изпълнение на условията.

     Подсъдимия Р.Г.С. – Съгласен съм със спогодбата след като се изпълнят условията.

 

     Съдът след като обяви окончателния текст на спогодбата на основание чл.289, ал.1 от НПК вр чл.24 ал.5 т.3 НПК съдът:

 

                                           О П Р Е Д Е Л И :

 

Прекратява воденото производство н.ч.х.д. №155 по описа на Районен съд - Г.Т., образувано по тъжба на М.П.Г., ЕГН********** срещу Р.Г.С. ЕГН **********  за извършено от него деяние наказуемо по чл.146 от НК.

Обявява пълният текст на постигнатата спогодба в съдебно заседание:

1.Подсъдимият Р.Г.С. с ЕГН **********, се задължава в съдебно заседание да се извини за стореното от него на пострадалото лице М.П.Г., ЕГН**********.

2.Подсъдимият Р.Г.С. с ЕГН **********, се задължава повече да не предприема такива действия спрямо тъжителя М.П.Г., ЕГН**********.

     3.Подсъдимият Р.Г.С. ЕГН **********, се задължава да заплати сумата от 2500лв. представляваща обезщетение за търпените от тъжителя М.П.Г., ЕГН**********, неимуществени вреди, които са резултат на деянието, предмет на настоящото производство, включващи и разноските по делото възлизащи на 1212лв.

4.Пострадалото лице М.П.Г., ЕГН********** не претендира за лихви върху сумата представляваща обезщетение.

5.След изпълнение на по-горните точки пострадалото лице М.П.Г. с ЕГН********** се задължава да няма повече претенции към подсъдимия Р.Г.С. ЕГН **********.

6. Подсъдимият Р.Г.С. ЕГН ********** се задължава да преведе дължимата сума по банкова сметка № BG44CECB979040C4698400 ЦКБ АД, посочена от тъжителя в двадесетдневен срок от днес, като тъжителя М.П.Г., ЕГН**********.

Определението подлежи на обжалване и протест пред Окръжен съд – Д., в петнадесет дневен срок от днес.

Копие от протокола да се предостави на страните.

Заседанието приключи в 10.00 часа.

Протоколът е изготвен на 14.03.2019г.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: