П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

                   Гр. Г. Т.  13.02.2019г.               

Районен съд Г. Т. в публично съдебно заседание проведено на тринадесети февруари  две хиляди и деветнадесета  година в състав:

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:РОСЕН СТОЯНОВ

 

при участието на секретаря  Радостина Стоянова  сложи за разглеждане  

 н.о.х.д.  № 00292 по описа за 2018 година докладвано от съдията.

          На именно повикване в 10.00 часа се явиха.

         

          Жалбоподател:

          А.В.В. – не редовно призован, по делото липсва върнат отрязък от  призовка, не се явява, не се представлява.

          Административно наказващ орган:

           Областен отдел „А. а. –Д.” - не редовно призован, по делото липсва върнат отрязък от призовка, не се представлява.

          Съдът докладва: В предходно съдебно заседание с оглед показанията на свидетелите, съдът е изискал справка с координатите, указващи точното местонахождение на извършването на проверката и извършването на нарушението, предмет на н.п. № 28-0000321/13.11.2018г.

          В отговор на направеното искане с вх.№512/13.02.2019г. е постъпила справка с GPS координати указващи мястото на проверката и извършеното нарушение по н.п. № 28-0000321/13.11.2018г.

          С оглед на което съдът,

                                                О П Р Е Д Е Л И :

          Прилага по делото справка с GPS координати, указващи мястото на проверката и извършеното нарушение по н.п. № 28-0000321/13.11.2018г.

          Съдът, след като обсъди дадените показанията от актосъставителя Т. и свидетеля  Й., а именно, че проверката, която са извършили на товарен автомобил „Форд” с рег. № А ******, категория №3 с прикачено полуремарке с рег. № А*****ЕМ, е извършена по главен път Д. – Г. Т., а именно на територията на община Добричка. Съдът е изискал справка с точните координати на мястото на проверката с която е констатирано нарушението, въз основа на което е съставен АУАН серия А-2018 № 257495. Получените координати и след направената от съда справка с тези координати, действително потвърдиха показанията на актосъставителя и свидетеля, че  мястото на констатиране на нарушението и на съставянето на АУАН серия А-2018 № *****, е било на територията на община Д., т.е. компетентен съд, които следва да разгледа образуваното дело въз основа на жалбата от А.В.В. с ЕГН **********, срещу издадено н.п. № № 28-0000321/13.11.2018г., е на Районен съд - Д. Съдът намира, че Районен съд Д. неправилно е прекратил образуваното при него производство и е изпратил делото за разглеждане в Районен съд – Г. Т.

        След обсъждане на събраните доказателства в кориците по делото, съдът намери, че Районен съд – Г. Т. е некомпетентен и при така констатираното, би се допуснало процесуално нарушение, водещо до отмяна крайният акт на съда. Адмистративно наказателен характер дело № 1512/2017г., е изпратено по подсъдност от Районен съд – Д., който е прекратил съдебното производство по делото, като е констатирано, че с акт за установяване на административно нарушение, било установено нарушение, извършено в съдебния район на Районен съд – Г. Т. Определящо за подсъдността на твърдяното нарушението е мястото му на извършване.

          В процесния случай, от посочената справка, и от показанията на актосъставителя и свидетеля се установява по безспорен начин, че мястото на извършване на твърдяното нарушение е на територията на съдебния район на Районен съд - Д.

          С оглед на изложеното съдът намира, че съдебното производство по НАХД №00292/18г., следва да се прекрати, тъй като не е подсъдно на Районен съд – Г. Т.

          На основание чл.44, ал.І от НПК във вр. с чл.84 от ЗАНН, следва делото да се изпрати на Върховен касационен съд за решаване спора за подсъдността между Районен съд – Г. Т. и Районен съд - Д.

          Предвид тези обстоятелства, съдът:

                                                О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

          Прекратява съдебното производство по НАХД№00292/2018г. по   описа на  Районен съд – Г. Т.

          Делото да се изпрати на ВКС за решаване спора по подсъдност между Районен съд Д. и Районен съд гр. Г. Т.

          Заседанието приключи в 10.30 часа.

          Протоколът е изготвен на 13.02.2019г.

 

 

          СЕКРЕТАР:                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: