Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

 

Г.Т., 20.09.2019г.

 

 

Росен Стоянов, Председател на Районен съд – Г.Т.:

         Съдебното производство по делото е образувано по тъжба от Е.Ж.Д. с ЕГН – **********, срещу В.В.Д.,*** Т.. Предявени са частни обвинения по чл.148, ал.І, т.1,т.3 и т.4  във вр. с чл.146,ал.І от НК-обида на длъжностно лице нанесена публично от длъжностно лице и по чл. 148, ал.ІІ във вр. с ал.І, т.1, т.3 и т.4 във вр. с чл.147,ал.І, пр. 2 от НК - клевета нанесена публично към длъжностно лице от длъжностно лице.

Наказателното дело от частен характер №00124/2019г. по описа на Районен съд – Г.Т. е било разпределено последователно на съдите Р. С., Д. М. и П. П., които с разпореждане са се отвели от разглеждане на делото на основание чл. 29, ал.ІІ от НПК.

Поради тези отводи липсва съдебен състав в Районен съд – Г.Т., който да разгледа делото.

Предвид горното, налице е хипотезата на чл. 43, т.3 от НПК и делото следва да се изпрати на Върховният касационен съд, който да реши делото да се разгледа от друг, еднакъв по степен съд, като на основание чл. 42, ал.ІІ от НПК, съдебното производство по делото следва да се прекрати.

С оглед изложеното и на основание на чл. 43, т.3 във вр. с чл. 42, ал.ІІ от НПК

 

 

Р А З П О Р Е Ж Д А М :

 

Прекратявам съдебното производство по н.ч.х.д. № 124 по описа на Районен съд – Г.Т. за 2019г.

Н.ч.х.д. № 124г. по описа на Районен съд – Г.Т., да се изпрати на Върховен касационен съд.

Препис от разпореждането да се изпрати на тъжителя Е.Ж.Д. и адв. Ц.Г. ***.

 

 

Председател: