П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

                   Гр. Г.Т.  13.02.2019г.               

Районен съд Г.Т. в публично съдебно заседание проведено на   тринадесети февруари  две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:РОСЕН СТОЯНОВ

                          СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.                                                                                                      2.

 

 при участието на секретаря  Радостина Стоянова

 и прокурора     Мариян  Маринов         сложи за разглеждане  

 н.о.х.д.  № 00266 по описа за 2018година докладвано от съдията.

          На именно повикване в 13.00  часа.

          Районна прокуратура Г.Т. – редовно призована, представлява се от прокурор Маринов

          Подсъдим – С.М.Н. - редовно уведомен, явява се лично и с адвокат П.-***, редовно назначен приет от съда от преди. Получил книжата по делото.

         

          Становище по хода на делото:

          Прокурор Маринов – Да се даде ход на делото.

          Адвокат П. – Да се  даде ход на делото.

          С оглед редовното призоваване на страните съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото с оглед на което,

                                      О П Р Е Д Е Л И :

                             ДАВА  ХОД НА ДЕЛОТО

          Съдът на основание чл.272 от НПК пристъпва към снемане самоличността на явилият се в днешното съдебно заседание, като прави справка с документа му за самоличност.

          Подсъдим: С.М.Н. - роден на ***г***************, с ЕГН **********.

           Съдът разясни на подсъдимият процесуалните му права в разпоредителното заседание.

Подсъдимият Н.: Разбирам правата си в разпоредителното заседание. Нямам искания за отводи. Получил съм препис от обвинителния акт и съобщението за насрочване на разпоредително заседание преди повече от 7 дни.

Съдът разясни на подсъдимия процесуалните му права по чл.274, ал.1, чл.55, ал.1, чл.97, ал.1, чл.96, чл.254, ал.1 и 3, чл.115, ал.3 и 4, чл. 277, ал.2, чл.275, ал.1, чл.295, ал.2, чл.281, ал.3, чл.55, ал.2 и чл.297 от НПК.

СТАНОВИЩЕ НА СТРАНИТЕ ПО ХОДА НА РАЗПОРЕДИТЕЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ.

          Прокурор Маринов – Да се даде ход на разпоредителното заседание.

          Адвокат  П. - Да се даде ход на разпоредителното заседание.

Подсъдимият Н.: Да се даде ход на разпоредителното заседание.

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на разпоредителното заседание в днешното съдебно заседание, поради което и

ОПРЕДЕЛИ

ДАВА ХОД НА РАЗПОРЕДИТЕЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ.

 

СЪДЪТ поставя на прокурора, и на защитника и подсъдимия и на подсъдимия въпросите, посочени в чл. 248, ал.1,т. 1 -8 от НПК, както следва:

            1.Подсъдно ли е делото на  съда?

          Прокурор Маринов – Считам, че делото е подсъдно на РС Г.Т..

          Адвокат П. -Делото е подсъдно на РС Г.Т..

СЪДЪТ намира, че делото е подсъдно на РСГТ, тъй като във внесения от прокурор от РПГТ обвинителен акт фигурира обвинение по чл.354а, ал.ІІІ, т.1 от НК, като съгласно разпоредбата на чл. 35 от НПК, делата за престъпления по чл.354а, ал.ІІІ, т.1 от НК са подсъдни на районните съдилища. Именно поради това, съдът смята, че е компетентен да разгледа настоящото наказателно производство предвид повдигнатото обвинение по чл.354а, ал.ІІІ, т.1 от НК. По отношение на това дали има доказателства или не за такова престъпление, това ще бъде предмет на съдебното производство. Тук за да се определи като компетентен, съдът взема като основание повдигнатите от прокуратурата обвинения, които са вписани в обвинителния акт. Именно поради това заради обвинението по чл.354а, ал.ІІІ, т.1 от НК, съдът се смята за компетентен.

С оглед гореизложеното,

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ

Като отговор на въпрос 1 от разпоредбата на чл.248 от НПК, СЪДЪТ Е КОМПЕТЕНТЕН по внесения от прокуратурата обвинителен акт, по който е образувано НОХД № 266/2018 г.

          2. Има ли основание  за прекратяване или спиране на наказателното производство?

          Прокурор Маринов –  Считам, че не са налице основанията.

          Адвокат  П. – Считам, че не са налице основанията.

          Съдът като взе предвид становищата на страните, намира, че не са налице основанията за спиране или прекратяване на наказателното производство. Не са налични нито едно от посочените в закона основания  за това, поради което и

          ОПРЕДЕЛИ  като отговор на поставените  в чл.248, ал.І,т.2 от НПК

          Не са налице основания за прекратяване или спиране на наказателното производство.

            3. Допуснато ли е на досъдебното производство отстранимо съществено нарушение на процесуални правила, довело до ограничаване на процесуалните права на  подсъдимия на пострадалия или на неговите наследници ?

          Прокурор Маринов – Не е допуснато.

          Адвокат П. – Не е допуснато.

          Съдът като взе предвид становищата на страните, намира, че не е допуснато на досъдебното производство отстранимо съществено нарушение на процесуални правила, довело до ограничаване на процесуалните права на подсъдимия, на пострадалия или на неговите наследници, поради което и.

          О П Р Е Д Е Л И :

          Не е допуснато на досъдебното производство отстранимо съществено нарушение на процесуални правила, довело до ограничаване на процесуалните права на подсъдимия, на пострадалия или на неговите наследници.

        4. Налице ли са основания за разглеждане на делото по реда на особените правила ?

          Прокурор Маринов - Моля да допуснете трансформация на производството по реда на Глава 29 от особената част на НПК.

          Адвокат П. - Моля да допуснете трансформация на производството по реда на Глава 29 от особената част на НПК.

          Съдът след като изслуша становищата на страните

          О П Р Е Д Е Л И :

          Допуска трансформацията на процеса по реда на Глава 29 от особената част на НПК.

     5. Налице ли са основанията за разглеждане на делото при закрити врати, привличането на резервен съдия или съдебен заседател, назначаването на защитник, вещо лице, преводач или тълковник и извършването на съдебни следствени действия по делегация.

     Прокурор Маринов – Няма такива условия.

     Адвокат П. - Няма такива условия.

     Съдът след като се запозна със становището на страните намира, че не са налице основанията за разглеждане на делото при закрити врати, привличането на резервен съдия или съдебен заседател, назначаването на защитник, вещо лице, преводач или тълковник и извършването на съдебни следствени действия по делегация, поради  което и

О П Р Е Д Е Л И :

Не са  налице основанията за разглеждане на делото при закрити врати, привличането на резервен съдия или съдебен заседател, назначаването на защитник, вещо лице, преводач или тълковник и извършването на съдебни следствени действия по делегация.

     6. Взети мерки за процесуална  принуда.

     Прокурор Маринов – Няма основание.

     Адвокат П. -  Няма основание.

     Съдът след като се запозна със становището на страните намира, че не са налице основанията за изменение на мярката  за процесуална принуда, с оглед на което

     О П Р Е Д Е Л И :

     Няма основание за вземане на мярки за процесуална  принуда.

     7. Искания  за събиране на нови  доказателства.

     Прокурор Маринов  -Нямам искания.

     Адвокат П. – Нямам искания.

     Съдът след като се запозна със становището на страните намира, че не са налице основанията за събиране на нови  доказателства, с оглед на което,

     О П Р Е Д Е Л И :

     Не са налице основанията за събиране на нови доказателства.

     Съдът след като обсъди въпросите по чл.248 ал.І, т.1-7 от НПК, пристъпи  към разглеждане на внесеното споразумение.

 

ПРОЧЕТЕ СЕ ПРЕДСТАВЕНОТО И ПОДПИСАНО ОТ СТРАНИТЕ СПОРАЗУМЕНИЕ.

          Прокурорът: Поддържам постигнатото споразумение и моля да бъде одобрено.

          Адвокат П.: Поддържам постигнатото споразумение и моля да бъде одобрено.

          Подсъдимият: Поддържам постигнатото споразумение и моля да бъде одобрено.

          На основание чл. 382, ал.ІV от НПК съдът запитва подсъдимия, признава ли се за виновен, разбира ли обвинението, разбира ли последиците от споразумението и съгласен ли е с тях, разбира ли, че споразумението има сила на присъда и доброволно ли полага подписа си под споразумението. Отказва ли се от разглеждане на делото по общия ред.

          Подсъдим Н. – Разбирам в какво съм обвинен, признавам се за виновен, разбирам последиците от постигнатото споразумение, съгласен съм с наложеното ми наказание. Заявявам, че доброволно подписах споразумението, като желая делото да се прекрати след постигане на споразумението и да не се гледа по общия ред. Съжалявам за извършеното.

          Съдът намира, че съдържанието на постигнатото между страните споразумение, следва да бъде вписано в съдебния протокол, предвид на което и на основание чл.382, ал.VІ от НПК,

                                                         

                                                О П Р Е Д Е Л И :

          Вписва съдържанието на постигнатото между страните и подписано от тях  12.02.2019г., споразумение по чл.381 и сл. от НПК, както следва:

         

        ПОДСЪДИМИЯТ С.М.Н. - роден на ***г*** Тошево, обл.Д.ка, ул. „Единадесета” №11, турски произход, български гражданин с начално образование, безработен, неженен, неосъждан, с ЕГН **********, се признава,

 

                                за виновен в това, че

                 На 25.07.2017г. в с.С., общ.Г.Т., обл.Д., без надлежно разрешение по чл.73, ал.І и чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсори и чл.1 и следващите от Наредбата за условията и реда за разрешение на дейностите по чл.73, ал.І от ЗКНВП, придобил и държал високо рискови наркотични вещества-метамфетамин и кофеин с тегло 2.41 гр. (два грама и четиридесет и една стотна) с 6,4%  (шест цяло и четири процента) съдържание на активен наркотично действащ компонент метамфетамин на стойност 60,25 лева (шестдесет лева и двадесет и пет стотинки), престъпление по чл.354а, ал.ІІІ, т.1 от НК.

          Страните приемат, че деянието е извършено от подсъдимия   С. М.Н. виновно, при пряк умисъл.

          Страните се съгласяват, че с деянието не са причинени  съставомерни имуществени вреди.

          Страните се споразумяват на подсъдимия  да бъде наложено следното наказание:

          -за извършеното престъпление по чл.354а, ал.ІІІ, т.1 от НК, да бъде наложено наказание на основание чл.354а, ал.ІІІ, т.1 от НК, и чл.55, ал.І, т.1,от НК„Лишаване от свобода” за срок от  три месеца, което да се отложи на основание чл.66, ал.І от НК, изпълнението на наказанието се отлага за срок от „три години”.

          На основание чл.55, ал.ІІІ от НК на подсъдимия не се налага кумулативно  предвиденото по-леко наказание „Глоба”.

          На основание чл.354а, ал.VІ от НК да се отнемат в полза на държавата неизразходваната част от вещественото доказателство по делото – наркотично вещество метамфетамин  и кофеин с  тегло 2.41 гр. (два грама и четиридесет и една стотна) с 6,4%  (шест цяло и четири процента) съдържание на активен наркотично действащ компонент метамфетамин на стойност 60,25 лева (шестдесет лева и двадесет и пет стотинки), като същото бъде изпратено за съхранение в Агенция „Митници” ЦМУ -  отдел „МРР- НОП” София, след което същото да бъде унищожено, поради това, че представлява вещ притежаването на което е  забранено.

          Страните заявяват, че по делото са направени разноски в  размер на 192,56 (сто деветдесет и  два лева и петдесет и шест стотинки).

                С.М.Н.: декларирам, че съзнавам написаното. Разбирам последиците от споразумението. Съгласен съм с тях и се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

         

                                                ДЕКЛАРАТОР:………………….

                                                                           (С.Н.)

 

 

ЗАЩИТНИК: ……………                 ПОДСЪДИМ:………………..                       ( адв.К.П.)                                  (С.Н. )

 

ЗА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА:……………..  

                                                             (прокурор Мариян Маринов)

          Съдът намира, че така вписаното в съдебния протокол и подписано от страните споразумение не противоречи на закона или морала и следва да бъде одобрено, а наказателното производство- прекратено.Водим от изложените съображения и на основание чл.382, ал.VІІ от НПК във връзка с чл.24, ал.ІІІ от НПК, представеното по делото споразумение за прекратяване на наказателното производство съдържа съгласие на всеки един от въпросите по чл. 381 ал.V от НПК, поради което съдът,

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

  ОДОБРЯВА постигнатото между Мариян Маринов прокурор в Районна прокуратура гр. Г.Т., адвокат К.П. в качеството му на защитник на подсъдимия, както и подсъдимия С.Н., споразумение по чл.381 от НПК за прекратяване на наказателното производство, по силата на което:

          ПРИЗНАВА подсъдимия С.М.Н. - роден на ***г*** ********* с ЕГН **********,

 

                                      ЗА ВИНОВЕН в това, че:

         

          На 25.07.2017г. в с.С., общ.Г.Т., обл.Д., без надлежно разрешение по чл.73, ал.І и чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсори и чл.1 и следващите от Наредбата за условията и реда за разрешение на дейностите по чл.73, ал.І от ЗКНВП, придобил и държал високо рискови наркотични вещества-метамфетамин и кофеин с тегло 2.41 гр. (два грама и четиридесет и една стотна) с 6,4% (шест цяло и четири процента) съдържание на активен наркотично действащ компонент метамфетамин на стойност 60,25 лева (шестдесет лева и двадесет и пет стотинки), поради което и на основание чл.354а, ал.ІІІ т.1 от НК и чл. 55, ал.І, т.1 от НК, му налага наказание „Лишаване от свобода” за срок от  3 (три) месеца, като на основание чл.66, ал.І от НК, отлага изтърпяването на така наложеното наказание за изпитателен  срок от 3 (три) години.

          На основание чл.55, ал.ІІІ от НК, не му налага кумулативно предвиденото в закона наказание „глоба”.

 

          На основание чл.354а, ал.VІ от НК  отнема в полза на държавата неизразходваната част от вещественото доказателство по делото – наркотично вещество метамфетамин  и кофеин с  тегло 2.41 гр. (два грама и четиридесет и една стотна) с 6,4%  (шест цяло и четири процента) съдържание на активен наркотично действащ компонент метамфетамин на стойност 60,25 лева (шестдесет лева и двадесет и пет стотинки), предадени за съхранение в Агенция „М.” ЦМУ -  отдел „МРР- НОП” С., след влизане  на определението в сила да бъдат унищожени, поради това, че представлява вещ притежаването на което е  забранено.

 

          На основание чл.189, ал.ІІІ от НК ОСЪЖДА подсъдимия да заплати сторените по делото разноски в размер на 192.56 ( сто деветдесет и два  лева и петдесет  и шест  стотинки) лева, по сметка на ОД на МВР Д..

          ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по н.о.х.д. №00266/2019г. по описа на Районен съд гр. Г.Т. водено срещу С.М.Н..

          Настоящото определение е окончателно и не подлежи на обжалване.

    Съдът на основание чл. 309, ал.І от НПК, след постановяване на определението за прекратяване на съдебното производство служебно и сам се занима с наложената на подсъдимия мярка за неотклонение и като взе предвид степента на обществена опасност на конкретно извършеното от него деяние, данните за личността му и вероятността за отклонението му.

                                          О П Р Е Д Е Л И:

          ОТМЕНЯ наложената по подсъдимия С.М.Н. мярка за неотклонение  от типа „подписа, след влизане на определението в сила.

Определението относно мярката подлежи на обжалване и протест в

 седемдневен срок от днес пред ДОС.

          Заседанието приключи в  13.30 часа.

          Протоколът е изготвен на 13.02.2019 година.

 

 

 

 

          СЕКРЕТАР:                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ: