П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

                  Гр. Г.Т.  29.01.2019г.               

 

ГТРС в публично съдебно заседание проведено на  двадесет и девети януари 2019 год.  в състав:

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИНКО МИНЧЕВ

                                 СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.                                                                                                                 2.

 

при участието на секретаря  МАРИЯНА ДИМОВА  

и прокурора     МАРИЯН МАРИНОВ         сложи за разглеждане

НОХД № 00007 по описа за 2019 година, докладвано от съдията.

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

СТРАНА - Районна прокуратура  Г.Т. – редовно призовано  учреждение, представлява се от прокурор М. Маринов.

ПОДСЪДИМИЯТ – С.А.А. – редовно призован, явява се лично, представлява се от адвокат Д.Ч., редовно упълномощена от досъдебното производство.

СЪДЪТ докладва: Постъпило е споразумение между подсъдимия С.А.А., неговия защитник и Районна прокуратура.

ПРОКУРОР Маринов - Да се даде ход на делото.

         АДВОКАТ Ч. – Да се даде ход на делото.

         Съдът, предвид становището на представителя на Районна прокуратура гр.Г.Т., процесуалният представител на подсъдимия и с оглед редовното призоваване на участниците в наказателното производство счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

         СЪДЪТ снема самоличността на подсъдимия, както следва:

                ПОДСЪДИМИЯТ -  С.А.А. - роден на ***г***, , ЕГН: **********.

                ПРОКУРОР Маринов – Между РП Г.Т. и защитника на подсъдимия се постигна споразумение за приключване на наказателното производство. Същото споразумение е изготвено и внесено в съда за одобрение.

         АДВОКАТ Ч. – Моля да одобрите представеното споразумение и да прекратите наказателното производство по отношение на моя подзащитен.

        

         СЪДЪТ запитва подсъдимия дали се признава за виновен, разбира ли обвинението, разбира ли последиците от споразумението и съгласен ли е с тях, разбира ли, че споразумението има силата на присъда, доброволно ли полага подписа си под споразумението. Отказва ли се от разглеждане на делото по общия ред.

ПОДСЪДИМИЯТ С.А.А. – Признавам се за виновен. Заявявам, че разбирам в какво съм обвинен, разбирам последиците от споразумението, както и че споразумението има сила на присъда и съм съгласен с тях, като доброволно полагам подписа си под постигнатото споразумение. Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред.

        

Предвид депозираното споразумение съдът счита, че са налице условията на чл.381 от НПК за одобряване на така постигнатото споразумение, а именно:

 

                            

                                   С  П  О  Р  А  З  У  М  Е  Н  И  Е

                     

                 За прекратяване на наказателното производство по

НОХД № 00007/2019 год. по описа на РС Г.Т.

 

         Днес, 29.01.2019 год. по предложение на защитника на подсъдимия и прокурора М. Маринов от РП – гр.Г.Т., на основание чл.381 от НПК се изготви следното споразумение за прекратяване на наказателното производство спрямо подсъдимия.

 

         І. СТРАНИ ПО СПОРАЗУМЕНИЕТО:

1. Подсъдимият С.А.А. и адвокат Ч. от Б. адвокатски колектив.

2. Мариян Маринов – прокурор при Районна прокуратура – гр.Г.Т..

 

ІІ. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО.

1.                Настоящото споразумение обхваща производството по НОХД № 00007/2019г. на РС - гр.Г.Т., водено срещу подсъдимия С.А.А., обвинен в извършване на престъпление по чл.343б, ал.ІІІ от НК и чл.343в, ал.3 от НК.

 

ІІІ. СЪДЪРЖАНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО.

Страните прецениха, че са налице предпоставките на чл.381 от НПК, и че не е налице законна пречка за изготвяне на настоящото споразумение, като постигнаха споразумение, по силата на което

            ПОДСЪДИМИЯТ С.А.А. е виновен в това, че на 30.03.2018г. в гр.Г.Т., управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, марка “Мазда 6”, с рег. № ******** след употреба на наркотични вещества  - амфетамини, установено по надлежния ред чрез техническо средство „Drager Drug Check 3000” със сериен номер REF 832554, ARKM – 0261 -  престъпление по чл. 343б, ал.ІІІ  от НК.

         На 05.07.2018г. по главен път ІІ – 29 в посока с.К. към гр.Г.Т. управлявал колесен трактор МТЗ-952 с рег.№ ******** в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство, наложено му със Заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 18-0265-0000/30.03.2018г. на Началник РУ Г.Т. при ОДМВР Д. – престъпление по чл.343в, ал.3 от НК.

               

                Деянието е извършено от подсъдимия при форма на вината пряк умисъл.

         За извършеното деяние по чл.343б, ал.ІІІ от НК на подсъдимия С.А.А. следва да бъде наложено наказание на основание чл. 343б, ал.ІІІ, във връзка с чл. 55, ал. І, т.1 от НК  - 3 /три/ месеца „Лишаване от свобода“, като изпълнението на наказанието, на осн. чл. 66, ал. 1 от НК, се отлага за изпитателен срок от 3/три/ години.

         На основание чл.55 ал.ІІІ от НК не се налага предвиденото кумулативно наказание „глоба”.

         На основание чл.343г, във вр. с чл.343б, ал.ІІІ от НК на подсъдимия се налага и наказание „лишаване от право да управлява МПС” за срок от 12/дванадесет/ месеца.

         На основание чл.59, ал.І от НК се приспада от наказанието „лишаване от право да управлява МПС”  времето,  през което подсъдимият е бил лишен от това право по административен ред, считано от 30.03.2018г.

 

За извършеното деяние по чл.343в, ал.ІІІ от НК на подсъдимия С.А.А. следва да бъде наложено наказание на основание чл.343в, ал.ІІІ, във връзка с чл. 55, ал. І, т.2, б.”б” от НК  и чл.42а, ал.ІІ, т.1 и т.2 във вр. с чл.42а, ал.ІІІ, т.1 от НК ПРОБАЦИЯ чрез налагане на следните пробационни мерки:

-                            “Задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от 6/шест/ месеца с периодичност два пъти седмично;

-                            “Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 6/шест/ месеца;

         На основание чл.343г вр. с чл.37, ал.І, т.7 от НК във вр. с чл.343в, ал.ІІІ от НК да бъде наложено и наказание „Лишаване от право да управлява МПС за срок от 6/шест/ месеца.

         На основание чл.59, ал.ІV от НК от размера на наказанието „Лишаване от право” се приспада времето, през което подсъдимият е бил лишен от това право по административен ред, начиная от 05.07.2018г.

         На основание чл.55 ал.ІІІ от НК не се налага предвиденото кумулативно наказание „глоба”.

 

         На основание чл.23, ал.І от НК на подсъдимия се определя едно общо наказание – по-тежкото от двете, а именно 3 /три/ месеца „Лишаване от свобода”, изпълнението на което да бъде отложено за изпитателен срок от три години.

         На основание чл.343г вр. с чл.37, ал.І, т.7 от НК да бъде наложено и наказание „Лишаване от право да управлява МПС за срок от 12/дванадесет/ месеца.

         На основание чл.59, ал.ІV от НК от размера на наказанието „Лишаване от право” се приспада времето, през което подсъдимият е бил лишен от това право по административен ред, начиная от 30.03.2018г.

         На основание чл.55 ал.ІІІ от НК не се налага предвиденото кумулативно наказание „глоба”.

         Разноските по делото в размер на 37.73лв. се възлагат за заплащане на подсъдимия С.А.А..

 

ІV. ДРУГИ УСЛОВИЯ

1.Страните заявяват, че подписват настоящото споразумение при постигнато пълно и безусловно съгласие по всички негови клаузи.

2. Подсъдимият С.А.А. заявява, че разбира в какво е обвинен, признава се за виновен, разбира последиците от споразумението и е съгласен с тях, като доброволно полага подписа си под постигнатото споразумение.

3.Подсъдимият С.А.А. на основание чл.381 от НПК декларира, че се отказва от по-нататъшно разглеждане на делото по общия ред.

 

Настоящото споразумение се изготви в три еднообразни екземпляра  по един за всяка една от страните и един за съда.

 

 

 

ПОДСЪДИМ:  ..……………..                ЗАЩИТНИК: ……………                

   / С.А.А. /               /Д.Ч./ 

 

 

  

 

 

                        ПРОКУРОР:……………

                                         /Мариян Маринов/

 

Съдът, след като взе предвид становището на представителя на РП – гр. Г.Т., подсъдимия, неговия защитник, както и че между същите е постигнато споразумение за прекратяване на наказателното производство при условията на чл.381 от НПК счита, че то не противоречи на закона или морала, поради което следва да го одобри.

 

Водим от гореизложеното съдът

         

                                  О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 ОДОБРЯВА така постигнатото споразумение между подсъдимия, неговия защитник и РП – гр.Г.Т., като непротиворечащо на закона и морала.

 

ПРИЗНАВА подсъдимия С.А.А. - роден на ***гЕГН: ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 30.03.2018г. в гр.Г.Т., управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, марка “Мазда 6”, с рег. № ********** след употреба на наркотични вещества  - амфетамини, установено по надлежния ред чрез техническо средство „Drager Drug Check 3000” със сериен номер REF 832554, ARKM – 0261 и на основание чл. 343б, ал.ІІІ, във връзка с чл. 55, ал. І, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА НА ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл.66, ал.1 от НК отлага изтърпяването на наложеното наказание за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

         На основание чл.55 ал.ІІІ от НК НЕ НАЛАГА предвиденото кумулативно наказание „глоба”.

         На основание чл.343г, във вр. с чл.343б, ал.ІІІ от НК НАЛАГА и наказание „лишаване от право да управлява МПС” за срок от 12/дванадесет/ месеца.

         На основание чл.59, ал.ІV от НК ПРИСПАДА от наказанието „лишаване от право да управлява МПС” времето, през което подсъдимият е бил лишен от това право по административен ред, считано от 30.03.2018г.

 

ПРИЗНАВА подсъдимия С.А.А. - роден на ***г***, ЕГН: ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 05.07.2018г. по главен път ІІ – 29 в посока с.К. към гр.Г.Т. управлявал колесен трактор МТЗ-952 с рег.№ *********** в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство, наложено му със Заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 18-0265-0000/30.03.2018г. на Началник РУ Г.Т. при ОДМВР Д. и на основание чл.343в, ал.ІІІ, във връзка с чл. 55, ал. І, т.2, б.”б” от НК  и чл.42а, ал.ІІ, т.1 и т.2 във вр. с чл.42а, ал.ІІІ, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА НА ПРОБАЦИЯ чрез налагане на следните пробационни мерки:

-                            “Задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от 6/шест/ месеца с периодичност два пъти седмично;

-                            “Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 6/шест/ месеца;

 

         На основание чл.343г вр. с чл.37, ал.І, т.7 от НК във вр. с чл.343в, ал.ІІІ от НК НАЛАГА  и наказание „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 6/шест/ месеца.

         На основание чл.59, ал.ІV от НК ПРИСПАДА от размера на наказанието „Лишаване от право” времето, през което подсъдимият е бил лишен от това право по административен ред, начиная от 05.07.2018г.

         На основание чл.55 ал.ІІІ от НК НЕ НАЛАГА предвиденото кумулативно наказание „глоба”.

 

         На основание чл.23, ал.І от НК НАЛАГА на подсъдимия едно общо наказание – по-тежкото от двете, а именно 3 /три/ месеца „Лишаване от свобода”.

На основание чл.66, ал.1 от НК отлага изтърпяването на наложеното наказание за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

         На основание чл.343г вр. с чл.37, ал.І, т.7 от НК НАЛАГА и наказание „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 12/дванадесет/ месеца.

         На основание чл.59, ал.ІV от НК ПРИСПАДА от размера на наказанието „Лишаване от право” времето, през което подсъдимият е бил лишен от това право по административен ред, начиная от 30.03.2018г.

         На основание чл.55 ал.ІІІ от НК НЕ НАЛАГА предвиденото кумулативно наказание „глоба”.

 

         ОСЪЖДА подсъдимия С.А.А., със снета по-горе самоличност, да заплати сторените по делото разноски в размер на  37.73лв. ( тридесет и седем лева и седемдесет и три стотинки)  по сметка на ОД  на МВР Д..

 

ОТМЕНЯ наложената мярка за неотклонение “подписка” по отношение на подсъдимия С.А.А..

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 00007/2019г.  по описа на ГТРС по отношение на подсъдимия С.А.А..

Определението не подлежи на обжалване.

Заседанието приключи в 10.15 часа.

Протоколът е изготвен на 29.01.2019 година.

 

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ: