П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

                  Гр. Г.Т.  18.03.2019г.               

 

ГТРС в публично съдебно заседание проведено на  осемнадесети март 2019 год.  в състав:

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИНКО МИНЧЕВ

                                 СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.                                                                                                               2.

 

при участието на секретаря  МАРИЯНА ДИМОВА  

и прокурора     МАРИЯН МАРИНОВ         сложи за разглеждане

НОХД № 00341 по описа за 2016 година, докладвано от съдията.

На именното повикване в 10.45 часа се явиха:

ПОДСЪДИМИЯТ – Х.Р.С. – редовно призован, явява се лично, представлява се от адвокат Е.Н., назначена за служебен защитник от досъдебното производство.

СТРАНА - Районна прокуратура  Г.Т. – редовно призовано  учреждение, представлява се от прокурор Мариян Маринов.

Становище по хода на делото.

ПРОКУРОР Маринов - Да се даде ход на делото.

         АДВОКАТ Н. – Да се даде ход на делото.

        

         Съдът, предвид становището на представителя на Районна прокуратура гр.Г.Т., процесуалният представител на подсъдимия и с оглед редовното призоваване на участниците в наказателното производство счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

         СЪДЪТ снема самоличността на подсъдимия, както следва:

         ПОДСЪДИМИЯТ -  Х.Р.С., роден на ***г***, живущ ***,   български гражданин, с основно образование, женен, безработен, неосъждан /реабилитиран по право/, ЕГН **********.

        

         ПРОКУРОР Маринов – Между РП - Г.Т. и защитника на подсъдимия се постигна споразумение за приключване на наказателното производство. Същото споразумение е изготвено и внесено в съда за одобрение.

         АДВОКАТ Н. – Моля да одобрите представеното споразумение и да прекратите наказателното производство по отношение на моя подзащитен.

        

         СЪДЪТ запитва подсъдимия дали се признава за виновен, разбира ли обвинението, разбира ли последиците от споразумението и съгласен ли е с тях, разбира ли, че споразумението има силата на присъда, доброволно ли полага подписа си под споразумението. Отказва ли се от разглеждане на делото по общия ред.

ПОДСЪДИМИЯТ Х.Р.С.  – Признавам се за виновен. Заявявам, че разбирам в какво съм обвинен, разбирам последиците от споразумението, както и че споразумението има сила на присъда и съм съгласен с тях, като доброволно полагам подписа си под постигнатото споразумение. Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред.

 

         Предвид депозираното споразумение съдът счита, че са налице условията на чл.381 от НПК за одобряване на така постигнатото споразумение, а именно:

                            

                                   С  П  О  Р  А  З  У  М  Е  Н  И  Е

                     

                 За прекратяване на наказателното производство по

НОХД № 00029/2019 год. по описа на РС Г.Т.

 

         Днес, 18.03.2019 год. по предложение на защитника на подсъдимия и прокурора М. Маринов от РП – гр.Г.Т., на основание чл.381 от НПК се изготви следното споразумение за прекратяване на наказателното производство спрямо подсъдимия.

         І. СТРАНИ ПО СПОРАЗУМЕНИЕТО:

1. Подсъдимият Х.Р.С.  и адвокат Н. от Д. адвокатски колектив.

2. Мариян Маринов – прокурор при Районна прокуратура – гр.Г.Т..

ІІ. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО.

1.                Настоящото споразумение обхваща производството по НОХД № 00029/2019г. на РС - гр.Г.Т., водено срещу подсъдимия Х.Р.С., обвинен в извършване на престъпление по чл.234в, ал.І от НК.

ІІІ. СЪДЪРЖАНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО.

Страните прецениха, че са налице предпоставките на чл.381 от НПК, и че не е налице законна пречка за изготвяне на настоящото споразумение, като постигнаха споразумение, по силата на което

 

ПОДСЪДИМИЯТ Х.Р.С. е виновен в това, че на 20.01.2019г. в с.С., общ.Г.Т., осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа на „Е. С.” АД – гр.В., с което е създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия – престъпление по чл.234в, ал.І от НК.

 

Деянието е извършено от подсъдимия при форма на вината пряк умисъл.

За извършеното деяние на подсъдимия Х.Р.С. следва да бъде наложено наказание на основание чл.234в, ал.І от НК, във вр. с чл.55, ал.І, т.2, б. „б” от НК и чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК ПРОБАЦИЯ чрез налагане на следните пробационни мерки:

-                            “Задължителна регистрация по настоящ адрес”*** за срок от 18 /осемнадесет/ месеца с периодичност два пъти седмично;

-                            “Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 18 /осемнадесет/  месеца;

-                            „Безвъзмезден труд в полза на обществото” в размер на 100 /Сто/ часа годишно за срок от една година.

На основание чл.55, ал.3 от НК предвиденото по-леко наказание „глоба” с наказанието „Пробация” не следва да се налага.

Направените по досъдебното производство разноски в размер на 135.00лв. да се заплатят от подсъдимия по сметка на ОД на МВР Д..

Веществените доказателства – 15м двужилен ел.проводник; 3бр. разклонители; метална пръчка „Г” образна; 10м многожилен ел.проводник; 4м ел.проводник с щепсел, фасунга и крушка, чрез които е осъществено изпълнителното деяние на престъплението поради непригодността им следва да се унищожат.

 

ІV. ДРУГИ УСЛОВИЯ

1.Страните заявяват, че подписват настоящото споразумение при постигнато пълно и безусловно съгласие по всички негови клаузи.

2. Подсъдимият Х.Р.С. заявява, че разбира в какво е обвинен, признава се за виновен, разбира последиците от споразумението и е съгласен с тях, като доброволно полага подписа си под постигнатото споразумение.

3.Подсъдимият Х.Р.С. на основание чл.381 от НПК декларира, че се отказва от по-нататъшно разглеждане на делото по общия ред.

 

Настоящото споразумение се изготви в три еднообразни екземпляра  по един за всяка една от страните и един за съда.

 

 

 

ПОДСЪДИМ:  ..……………..                ЗАЩИТНИК: ……………                

   / Х.Р.С. /                                      /Е.Н./ 

  

 

 

                            ПРОКУРОР:………………..

                                              /Мариян Маринов/

 

Съдът, след като взе предвид становището на представителя на РП – гр. Г.Т., подсъдимият, неговият защитник, както и че между същите е постигнато споразумение за прекратяване на наказателното производство при условията на чл.381 от НПК счита, че то не противоречи на закона или морала, поради което следва да го одобри.

 

Водим от гореизложеното съдът

         

                                  О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 ОДОБРЯВА така постигнатото споразумение между подсъдимия, неговия защитник и РП – гр.Г.Т., като непротиворечащо на закона и морала.

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Х.Р.С., роден на ***г***, живущ ***,   български гражданин, с основно образование, женен, безработен, неосъждан /реабилитиран по право/, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 20.01.2019г. в с.С., общ.Г.Т., осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа на „Е.С.” АД – гр.В., с което е създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия и на основание чл.234в, ал.І от НК, във вр. с чл.55, ал.І, т.2, б. „б” от НК и чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК ГО ОСЪЖДА НА ПРОБАЦИЯ чрез налагане на следните пробационни мерки:

-                            “Задължителна регистрация по настоящ адрес”*** за срок от 18 /осемнадесет/ месеца с периодичност два пъти седмично;

-                            “Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 18 /осемнадесет/  месеца;

-                            „Безвъзмезден труд в полза на обществото” в размер на 100 /Сто/ часа годишно за срок от една година.

На основание чл.55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА предвиденото по-леко наказание „глоба” заедно с наказанието „Пробация”.

 

Веществените доказателства – 15м двужилен ел.проводник; 3бр. разклонители; метална пръчка „Г” образна; 10м многожилен ел.проводник; 4м ел.проводник с щепсел, фасунга и крушка, чрез които е осъществено изпълнителното деяние на престъплението, поради непригодността им ДА СЕ УНИЩОЖАТ.

 

ОТМЕНЯ наложената мярка за неотклонение “подписка” по отношение на подсъдимия Х.Р.С..

 

ОСЪЖДА подсъдимият Х.Р.С., със снета по-горе самоличност да заплати сторените по делото разноски в размер на 135.00лв. по сметка на ОД на МВР Д..

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 00029/2019г.  по описа на ГТРС по отношение на подсъдимия Х.Р.С..

Определението не подлежи на обжалване.

 

Заседанието приключи в 11.00 часа.

Протоколът е изготвен на 18.03.2019 година.

 

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ: