Съдът, след като взе предвид становището на представителя на РП – гр. Г.Т., подсъдимия, неговия защитник, както и че между същите е постигнато споразумение за прекратяване на наказателното производство при условията на чл.381 от НПК счита, че то не противоречи на закона или морала, поради което следва да го одобри.

 

Водим от гореизложеното съдът

         

                                  О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 ОДОБРЯВА така постигнатото споразумение между подсъдимия, неговия защитник и РП – гр.Г.Т., като непротиворечащо на закона и морала.

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Т.Х.Т. - роден на ***г***, ЕГН: ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 16.03.2019г. в с.П., общ. Г.Т. - по ул.”Първа” е управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, марка “Алфа Ромео 156”, с рег. № *** след употреба на наркотично вещество тетрахидроканабинол, установено по надлежния ред чрез техническо средство „Drager Drug Check 3000” със сериен номер REF 8325554 ARKM – 0261  и на основание чл. 343б, ал.ІІІ, във връзка с чл. 55, ал. І, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА НА ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл.66, ал.1 от НК отлага изтърпяването на наложеното наказание лишаване от свобода за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

 

         На основание чл. 343б, ал.ІІІ, във връзка с чл. 55, ал. IІ, във вр с т.1 от НК НАЛАГА на подсъдимия „глоба” в размер на 250 /двеста и петдесет/ лева.

         На основание чл.343г, във вр. с чл.343б, ал.ІІІ от НК НАЛАГА и наказание „лишаване от право да управлява МПС” за срок от 8 /осем/ месеца.

         На основание чл.59, ал.ІV от НК ПРИСПАДА от наказанието „лишаване от право да управлява МПС” времето, през което подсъдимият е бил лишен от това право по административен ред, считано от 16.03.2019г.

 

ОТМЕНЯ наложената мярка за неотклонение “подписка” по отношение на подсъдимия Т.Х.Т..

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 00044/2019г.  по описа на ГТРС по отношение на подсъдимия Т.Х.Т..

Определението не подлежи на обжалване.