П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

 

                     Гр. Г.Т., 05.06.2019г.               

 

ГТРС в публично съдебно заседание проведено на   пети юни 2019 год. В състав:

 

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИНКО МИНЧЕВ

                         СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

                                                                    

 

при участието на секретаря МАРИЯНА ДИМОВА

и прокурора          МАРИЯН МАРИНОВ        сложи за разглеждане

НОХД № 00059  по описа за 2019 година докладвано от съдията.

          На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

Страна - Районна прокуратура  Г.Т. – редовно призована страна, представлява се от прокурор Мариян Маринов.

Подсъдимите – Р.В.М. – редовно призован, явява се лично, представлява се от адвокат Д., редовно упълномощен от досъдебното производство.

С.С.Д. - редовно призован, явява се лично, представлява се от адвокат Д., редовно упълномощен от преди.

Д.А.А. - редовно призован, явява се лично, представлява се от адвокат Д., редовно упълномощен от преди.

Пострадалото лице – Л.Н.С. – редовно призован, явява се лично и с адв.И., редовно упълномощен от преди.

          Съдът докладва: Делото е насрочено за разпоредително заседание.

          Становище по хода на делото.

          Прокурор Маринов – Няма пречки да се даде ход на делото.

          Адв.Д. – Да се даде ход на делото.

          Адв.И. – Да се даде ход на делото.

 

          С оглед редовното призоваване на страните съдът счита, че не са  налице процесуални  пречки за даване  ход на делото, поради което

 

                                                    О П Р Е Д Е Л И :

                      ДАВА ХОД НА РАЗПОРЕДИТЕЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ

Съдът пристъпва към снемане самоличността на подсъдимите.

          Подс.Р.В.М. – 27г., бълг.гр., с основно образование, неженен, осъждан, не работи.

          Подс.С.С.Д. – 26г., бълг.гр., неженен, безработен, с основно образование, осъждан.

          Подс.Д.А.А. – 25г., бълг. гр., неженен, с основно образование, не работи, неосъждан.

Съдът разяснява на подсъдимите правото на отвод на съдебния състав, на прокурора и на съдебния секретар.

          Адв.Д. - Няма да правим отвод.

          Съдът разяснява на подсъдимите правата в наказателния процес.

Адв.Д. - Запознати сме с правата си.

          Съдът запознава пострадалото лице с правото да предявят граждански иск за нанесени с деянието имуществени вреди.

          Адв.И. – Възстановени са ни вредите. Няма да предявяваме граждански иск.

         

С оглед на тези обстоятелства съдът поставя на обсъждане на страните по делото въпросите по чл.248 ал.1 т.1-8 от НПК като приканва страните да изразят становище относно  следните въпроси:

          Подсъдно ли е делото на съда, има ли основания за спиране или прекратяване на наказателното производство, допуснато ли е на досъдебното производство отстранимо съществено нарушение на процесуалните правила, довело до ограничаване на процесуалните правила на обвиняемия, на пострадалия или неговите наследници, налице ли са основания за разглеждане на делото по особените правила, разглеждането на делото при закрити врати, привличането на резервен съдия или съдебен заседател, назначаването на защитник, вещо лице, преводач или тълковник и извършването на съдебни следствени действия по делегация, взетите мерки за процесуална принуда, искания за събиране на доказателства, насрочването на съдебно заседание и лицата, които следва да се призоват за него.

 

          Становище по поставените на обсъждане въпроси.

          Прокурор Маринов – Считам, че делото е подсъдно на съда, няма основание за спиране или прекратяване на наказателното производство, няма допуснати нарушения на процесуалните правила. Налице са основания за разглеждане на делото при особените правила на глава 29 от НПК, тъй като подсъдимите са заплатили причинените вреди и сме постигнали съгласие със защитата на подсъдимите за приключване на делото със споразумение. Считам, че няма основание делото да бъде разглеждано при закрити врати и няма основания, които да налагат назначаване на резервен защитник, преводач или тълковник, както и извършване на процесуално следствени действия по делегация. По отношение на мерките за неотклонение няма основание за промяна. Нямам искания за събиране на доказателства.

          Адв.Д. – По въпросите по чл.248 ал.1 т.1-8 от НПК становището ми съвпада със становището на обвинението. Считам, че делото е подсъдно на РС Г.Т.. Няма основания за прекратяване или спиране на наказателното производство. На досъдебното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да следва да бъдат отстранявани, довели до ограничаване правото на защита на подсъдимия. Заявявам, че желаем делото да бъде разгледано по реда на глава 29 от НПК за приключване на делото със споразумение. Моите подзащитни се признават за виновни по отношение на повдигнатото обвинение и са заплатили причинените вреди. Не се налага разглеждане на делото при закрити врати. Не се налага изменение на мярката за неотклонение. Нямам искания за събиране на нови доказателства.

          Адв.И. - Не се противопоставям да се постигне споразумение, тъй като подсъдимите са възстановили причинените вреди. Поддържам казаното от прокурора.

          Съдът констатира, че причинените с деянието вреди са възстановени като пострадалото лице чрез процесуалния си представител заяви, че няма да предявява граждански иск срещу подсъдимите. Предвид това е постъпил писмен проект за сключване на споразумение в наказателното производство.

          С оглед на това и предвид изявленията на представителя на РП и защитника на подсъдимите, съдът запитва подсъдимите съгласни ли е да се сключи споразумение в наказателното производство.

          Подсъдимият – Р.М. – Съгласен съм.

          Подсъдимият – С.Д. – Съгласен съм.

          Подсъдимият – Д.А. – Съгласен съм.

          Предвид изложените обстоятелства съдът намира, че са налице законовите предпоставки за разглеждане на делото по реда на глава 29 от особените правила на НПК, поради което

 

                                              О П Р Е Д Е Л И :

          Насрочва делото незабавно като пристъпва към разглеждане на проекта за споразумение.

          Освобождава пострадалото лице от съдебната зала.

         

               

          Съдът, предвид становището на представителя на Районна прокуратура гр.Г.. Т., процесуалният представител на подсъдимия и с оглед редовното призоваване на участниците в наказателното производство счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

          СЪДЪТ снема самоличността на подсъдимите, както следва:

 

          ПОДСЪДИМИЯТ -  Р.В.М. – роден на ***г***, с основно образование, неженен, осъждан, не работи живущ ***, ЕГН **********.

          ПОДСЪДИМИЯТ - С.С.Д. – роден на ***г. в гр.Г.Т., бълг.гр., неженен, безработен, с основно образование, осъждан, живущ ***, ЕГН **********.

          ПОДСЪДИМИЯТ - Д.А.А. – роден на ***г. в гр.Ш., бълг. гр., неженен, с основно образование, не работи, неосъждан, живущ ***, ЕГН **********.

         

ПРОКУРОР Маринов – Между РП - Г.Т. и защитника на подсъдимите се постигна споразумение за приключване на наказателното производство. Същото споразумение е изготвено и внесено в съда за одобрение.

          АДВОКАТ Д. – Моля да одобрите представеното споразумение и да прекратите наказателното производство по отношение на моите подзащитни.

         

          СЪДЪТ запитва подсъдимите дали се признават за виновни, разбират ли обвинението, разбират ли последиците от споразумението и съгласни ли е с тях, разбират ли, че споразумението има силата на присъда, доброволно ли полагат подписа си под споразумението. Отказват ли се от разглеждане на делото по общия ред.

 

ПОДСЪДИМИЯТ Р.В.М. – Признавам се за виновен. Заявявам, че разбирам в какво съм обвинен, разбирам последиците от споразумението, както и че споразумението има сила на присъда и съм съгласен с тях, като доброволно полагам подписа си под постигнатото споразумение. Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред.

ПОДСЪДИМИЯТ С.С.Д. – Признавам се за виновен. Заявявам, че разбирам в какво съм обвинен, разбирам последиците от споразумението, както и че споразумението има сила на присъда и съм съгласен с тях, като доброволно полагам подписа си под постигнатото споразумение. Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред.

ПОДСЪДИМИЯТ Д.А.А. – Признавам се за виновен. Заявявам, че разбирам в какво съм обвинен, разбирам последиците от споразумението, както и че споразумението има сила на присъда и съм съгласен с тях, като доброволно полагам подписа си под постигнатото споразумение. Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред.

 

Предвид депозираното споразумение съдът счита, че са налице условията на чл.381 от НПК за одобряване на така постигнатото споразумение, а именно:

 

                            

                                   С  П  О  Р  А  З  У  М  Е  Н  И  Е

                     

                 За прекратяване на наказателното производство по

НОХД № 00059/2019 год. по описа на РС Г.Т.

 

          Днес, 05.06.2019 год. по предложение на защитника на подсъдимите и прокурора М. Маринов от РП – гр.Г.Т., на основание чл.381 от НПК се изготви следното споразумение за прекратяване на наказателното производство спрямо подсъдимите.

 

          І. СТРАНИ ПО СПОРАЗУМЕНИЕТО:

1. Подсъдимите Р.В.М., С.С.Д., Д.А.А. и адвокат Д. от В.адвокатски колектив.

2. Мариян Маринов – прокурор при Районна прокуратура – гр.Г.Т..

 

ІІ. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО.

1.                 Настоящото споразумение обхваща производството по НОХД № 00059/2019г. на РС - гр.Г.Т., водено срещу подсъдимите Р.В.М., С.С.Д., Д.А.А., обвинени в извършване на престъпление по чл.216, ал.І във вр. с чл.20, ал.2 от НК.

 

ІІІ. СЪДЪРЖАНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО.

Страните прецениха, че са налице предпоставките на чл.381 от НПК, и че не е налице законна пречка за изготвяне на настоящото споразумение, като постигнаха споразумение, по силата на което

 

ПОДСЪДИМИЯТ Р.В.М. е виновен в това, че на 24.01.2019г. в съучастие със С.С.Д. и Д.А.А., като съизвършители, повредил противозаконно чужди движими вещи – т.а. „Форд Транзит” с рег.№ ******** чрез счупване на стъкло на десен фар, пластмасов корпус и крушка на заден ляв пътепоказател, пластмасова стойка и огледало на ляво странично огледало за обратно виждане на стойност 100.00лв.; л.а. „Форд Транзит” с рег.№ ******** чрез счупване на предно панорамно стъкло, неотваряемо стъкло на предна лява врата, неотваряемо странично средно ляво стъкло, пластмасов корпус и крушки на преден ляв пътепоказател, стъкло и крушки на десен фар, пластмасова стойка и огледало на ляво странично огледало за обратно виждане на стойност 230.00лв. и л.а. „Форд Транзит” с рег.№ ********* чрез счупване на стъкло и крушки на ляв фар, корпус и крушка на преден ляв пътепоказател, пластмасов корпус и крушки на заден ляв пътепоказател, преден десен фар за мъгла, пластмасова стойка и огледало на ляво странично огледало за задно виждане на стойност 170.00лв. като общата стойност на причинените вреди е в размер на 500.00лв., собственост на Л.Н.С. – престъпление по чл.216, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2 от НК.

 

ПОДСЪДИМИЯТ С.С.Д. е виновен в това, че на 24.01.2019г. в съучастие с Р.В.М. и Д.А.А., като съизвършители, повредил противозаконно чужди движими вещи – т.а. „Форд Транзит” с рег.№ ******* чрез счупване на стъкло на десен фар, пластмасов корпус и крушка на заден ляв пътепоказател, пластмасова стойка и огледало на ляво странично огледало за обратно виждане на стойност 100.00лв.; л.а. „Форд Транзит” с рег.№ ****** чрез счупване на предно панорамно стъкло, неотваряемо стъкло на предна лява врата, неотваряемо странично средно ляво стъкло, пластмасов корпус и крушки на преден ляв пътепоказател, стъкло и крушки на десен фар, пластмасова стойка и огледало на ляво странично огледало за обратно виждане на стойност 230.00лв. и л.а. „Форд Транзит” с рег.№ ******* чрез счупване на стъкло и крушки на ляв фар, корпус и крушка на преден ляв пътепоказател, пластмасов корпус и крушки на заден ляв пътепоказател, преден десен фар за мъгла, пластмасова стойка и огледало на ляво странично огледало за задно виждане на стойност 170.00лв. като общата стойност на причинените вреди е в размер на 500.00лв., собственост на Л.Н.С. – престъпление по чл.216, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2 от НК.

 

ПОДСЪДИМИЯТ Д.А.А. е виновен в това, че на 24.01.2019г. в съучастие с Р.В.М. и С.С.Д., като съизвършители, повредил противозаконно чужди движими вещи – т.а. „Форд Транзит” с рег.№ **** чрез счупване на стъкло на десен фар, пластмасов корпус и крушка на заден ляв пътепоказател, пластмасова стойка и огледало на ляво странично огледало за обратно виждане на стойност 100.00лв.; л.а. „Форд Транзит” с рег.№ ******* чрез счупване на предно панорамно стъкло, неотваряемо стъкло на предна лява врата, неотваряемо странично средно ляво стъкло, пластмасов корпус и крушки на преден ляв пътепоказател, стъкло и крушки на десен фар, пластмасова стойка и огледало на ляво странично огледало за обратно виждане на стойност 230.00лв. и л.а. „Форд Транзит” с рег.№ ******** чрез счупване на стъкло и крушки на ляв фар, корпус и крушка на преден ляв пътепоказател, пластмасов корпус и крушки на заден ляв пътепоказател, преден десен фар за мъгла, пластмасова стойка и огледало на ляво странично огледало за задно виждане на стойност 170.00лв. като общата стойност на причинените вреди е в размер на 500.00лв., собственост на Л.Н.С. – престъпление по чл.216, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2 от НК.

 

Деянието е извършено от подсъдимите при форма на вината пряк умисъл.

 

За извършеното деяние на подсъдимия Р.В.М. следва да бъде наложено наказание на основание чл. 216 ал. 1, във вр. с чл.20, ал.2 от НК, във връзка с чл. 55 ал.1, т.2, б. „б“ от НК и чл.42а, ал. ІІ, т.1, т.2 и т.6 от НК ПРОБАЦИЯ чрез налагане на следните пробационни мерки:

                   -„Задължителна регистрация по настоящ адрес“*** за срок от 8 /осем/ месеца с периодичност 2/два/ пъти седмично;

 

                   -„Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок 8 /осем/ месеца месеца;

                   - „Безвъзмезден труд в полза на обществото“ в размер на 100 часа годишно за срок от 1 /една/ година.

 

За извършеното деяние на подсъдимия С.С.Д. следва да бъде наложено наказание на основание чл. 216 ал. 1, във вр. с чл.20, ал.2 от НК, във връзка с чл. 55 ал.1, т.2, б. „б“ от НК и чл.42а, ал. ІІ, т.1, т.2 и т.6 от НК ПРОБАЦИЯ чрез налагане на следните пробационни мерки:

                   -„Задължителна регистрация по настоящ адрес“*** за срок от 8 /осем/ месеца с периодичност 2/два/ пъти седмично;

                   -„Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок 8 /осем/ месеца месеца;

                   - „Безвъзмезден труд в полза на обществото“ в размер на 100 часа годишно за срок от 1 /една/ година.

 

За извършеното деяние на подсъдимия Д.А.А. следва да бъде наложено наказание на основание чл. 216 ал. 1, във вр. с чл.20, ал.2 от НК, във връзка с чл. 55 ал.1, т.2, б. „б“ от НК и чл.42а, ал. ІІ, т.1, т.2 от НК ПРОБАЦИЯ чрез налагане на следните пробационни мерки:

                   -„Задължителна регистрация по настоящ адрес“*** за срок от 6 /шест/ месеца с периодичност 2/два/ пъти седмично;

                   -„Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок 6 /шест/ месеца;

                  

Направените по досъдебното производство разноски  в размер на 117.60 лв. за експертиза да се заплатят от подсъдимите по сметка на ОД на МВР – гр. Д..

 

ІV. ДРУГИ УСЛОВИЯ

1.Страните заявяват, че подписват настоящото споразумение при постигнато пълно и безусловно съгласие по всички негови клаузи.

2. Подсъдимият Р.В.М. заявява, че разбира в какво е обвинен, признава се за виновен, разбира последиците от споразумението и е съгласен с тях, като доброволно полага подписа си под постигнатото споразумение.

Подсъдимият С.С.Д. заявява, че разбира в какво е обвинен, признава се за виновен, разбира последиците от споразумението и е съгласен с тях, като доброволно полага подписа си под постигнатото споразумение.

Подсъдимият Д.А.А. заявява, че разбира в какво е обвинен, признава се за виновен, разбира последиците от споразумението и е съгласен с тях, като доброволно полага подписа си под постигнатото споразумение.

 

3. Подсъдимият Р.В.М. на основание чл.381 от НПК декларира, че се отказва от по-нататъшно разглеждане на делото по общия ред.

Подсъдимият С.С.Д. на основание чл.381 от НПК декларира, че се отказва от по-нататъшно разглеждане на делото по общия ред.

Подсъдимият Д.А.А. на основание чл.381 от НПК декларира, че се отказва от по-нататъшно разглеждане на делото по общия ред.

 

Настоящото споразумение се изготви в три еднообразни екземпляра  по един за всяка една от страните и един за съда.

 

 

 

ПОДСЪДИМИ: 1. ..……………..                ЗАЩИТНИК: ……………                

 /Р.В.М./                /В.Д./ 

 

                 2…………………

/С.С.Д./

 

                3………………….

/Д.А.А./

  

 

 

                              ПРОКУРОР:………………..  

                                               /Мариян Маринов/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Съдът, след като взе предвид становището на представителя на РП – гр. Г.Т., подсъдимите, техния защитник, както и че между същите е постигнато споразумение за прекратяване на наказателното производство при условията на чл.381 от НПК счита, че то не противоречи на закона или морала, поради което следва да го одобри.

 

Водим от гореизложеното съдът

         

                                  О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 ОДОБРЯВА така постигнатото споразумение между подсъдимите, техния защитник и РП – гр.Г.Т., като непротиворечащо на закона и морала.

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Р.В.М. – роден на ***г***, с основно образование, неженен, осъждан, не работи живущ ***, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 24.01.2019г. в съучастие със С.С.Д. и Д.А.А., като съизвършители, повредил противозаконно чужди движими вещи – т.а. „Форд Транзит” с рег.№ ******** чрез счупване на стъкло на десен фар, пластмасов корпус и крушка на заден ляв пътепоказател, пластмасова стойка и огледало на ляво странично огледало за обратно виждане на стойност 100.00лв.; л.а. „Форд Транзит” с рег.№ ******** чрез счупване на предно панорамно стъкло, неотваряемо стъкло на предна лява врата, неотваряемо странично средно ляво стъкло, пластмасов корпус и крушки на преден ляв пътепоказател, стъкло и крушки на десен фар, пластмасова стойка и огледало на ляво странично огледало за обратно виждане на стойност 230.00лв. и л.а. „Форд Транзит” с рег.№ ******** чрез счупване на стъкло и крушки на ляв фар, корпус и крушка на преден ляв пътепоказател, пластмасов корпус и крушки на заден ляв пътепоказател, преден десен фар за мъгла, пластмасова стойка и огледало на ляво странично огледало за задно виждане на стойност 170.00лв. като общата стойност на причинените вреди е в размер на 500.00лв., собственост на Л.Н.С. и на основание чл. 216 ал. 1, във вр. с чл.20, ал.2 от НК, във връзка с чл. 55 ал.1, т.2, б. „б“ от НК и чл.42а, ал. ІІ, т.1, т.2 и т.6 от НК ГО ОСЪЖДА НА ПРОБАЦИЯ чрез налагане на следните пробационни мерки:

                   -„Задължителна регистрация по настоящ адрес“*** за срок от 8 /осем/ месеца с периодичност 2/два/ пъти седмично;

                   -„Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок 8 /осем/ месеца месеца;

                   - „Безвъзмезден труд в полза на обществото“ в размер на 100 часа годишно за срок от 1 /една/ година.

 

 

ПРИЗНАВА подсъдимия С.С.Д. – роден на ***г. в гр.Г.Т., бълг.гр., неженен, безработен, с основно образование, осъждан, живущ ***, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 24.01.2019г. в съучастие с Р.В.М. и Д.А.А., като съизвършители, повредил противозаконно чужди движими вещи – т.а. „Форд Транзит” с рег.№ ******** чрез счупване на стъкло на десен фар, пластмасов корпус и крушка на заден ляв пътепоказател, пластмасова стойка и огледало на ляво странично огледало за обратно виждане на стойност 100.00лв.; л.а. „Форд Транзит” с рег.№ ******** чрез счупване на предно панорамно стъкло, неотваряемо стъкло на предна лява врата, неотваряемо странично средно ляво стъкло, пластмасов корпус и крушки на преден ляв пътепоказател, стъкло и крушки на десен фар, пластмасова стойка и огледало на ляво странично огледало за обратно виждане на стойност 230.00лв. и л.а. „Форд Транзит” с рег.№ ********* чрез счупване на стъкло и крушки на ляв фар, корпус и крушка на преден ляв пътепоказател, пластмасов корпус и крушки на заден ляв пътепоказател, преден десен фар за мъгла, пластмасова стойка и огледало на ляво странично огледало за задно виждане на стойност 170.00лв. като общата стойност на причинените вреди е в размер на 500.00лв., собственост на Л.Н.С. и на основание чл. 216 ал. 1, във вр. с чл.20, ал.2 от НК, във връзка с чл. 55 ал.1, т.2, б. „б“ от НК и чл.42а, ал. ІІ, т.1, т.2 и т.6 от НК ГО ОСЪЖДА НА ПРОБАЦИЯ чрез налагане на следните пробационни мерки:

                   -„Задължителна регистрация по настоящ адрес“*** за срок от 8 /осем/ месеца с периодичност 2/два/ пъти седмично;

                   -„Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок 8 /осем/ месеца месеца;

                   - „Безвъзмезден труд в полза на обществото“ в размер на 100 часа годишно за срок от 1 /една/ година.

 

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Д.А.А. – роден на ***г. в гр.Ш., бълг. гр., неженен, с основно образование, не работи, неосъждан, живущ ***, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 24.01.2019г. в съучастие с Р.В.М. и С.С.Д., като съизвършители, повредил противозаконно чужди движими вещи – т.а. „Форд Транзит” с рег.№ ********* чрез счупване на стъкло на десен фар, пластмасов корпус и крушка на заден ляв пътепоказател, пластмасова стойка и огледало на ляво странично огледало за обратно виждане на стойност 100.00лв.; л.а. „Форд Транзит” с рег.№ ********** чрез счупване на предно панорамно стъкло, неотваряемо стъкло на предна лява врата, неотваряемо странично средно ляво стъкло, пластмасов корпус и крушки на преден ляв пътепоказател, стъкло и крушки на десен фар, пластмасова стойка и огледало на ляво странично огледало за обратно виждане на стойност 230.00лв. и л.а. „Форд Транзит” с рег.№ ********** чрез счупване на стъкло и крушки на ляв фар, корпус и крушка на преден ляв пътепоказател, пластмасов корпус и крушки на заден ляв пътепоказател, преден десен фар за мъгла, пластмасова стойка и огледало на ляво странично огледало за задно виждане на стойност 170.00лв. като общата стойност на причинените вреди е в размер на 500.00лв., собственост на Л.Н.С. и на основание чл. 216 ал. 1, във вр. с чл.20, ал.2 от НК, във връзка с чл. 55 ал.1, т.2, б. „б“ от НК и чл.42а, ал. ІІ, т.1, т.2 от НК ГО ОСЪЖДА НА ПРОБАЦИЯ чрез налагане на следните пробационни мерки:

                   -„Задължителна регистрация по настоящ адрес“*** за срок от 6 /шест/ месеца с периодичност 2/два/ пъти седмично;

                   -„Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок 6 /шест/ месеца месеца;

                  

ОСЪЖДА подсъдимия Р.В.М., със снета по-горе самоличност, да заплати сторените по делото разноски в размер на 39.50лв. по сметка на ОД на МВР – гр. Д..

ОСЪЖДА подсъдимия С.С.Д., със снета по-горе самоличност, да заплати сторените по делото разноски в размер на 39.50лв. по сметка на ОД на МВР – гр. Д..

ОСЪЖДА подсъдимия Д.А.А., със снета по-горе самоличност, да заплати сторените по делото разноски в размер на 39.50лв. по сметка на ОД на МВР – гр. Д..

 

ОТМЕНЯ наложената мярка за неотклонение “подписка” по отношение на подсъдимия Р.В.М..

ОТМЕНЯ наложената мярка за неотклонение “подписка” по отношение на подсъдимия С.С.Д..

ОТМЕНЯ наложената мярка за неотклонение “подписка” по отношение на подсъдимия Д.А.А..

 

Да се укаже на пострадалото от деянието лице Л.Н.С. ***, че делото е приключило със споразумение като се уведоми, че може да предяви граждански иск за неимуществени вреди пред гражданския съд.

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 00059/2019г.  по описа на ГТРС по отношение на подсъдимите Р.В.М., С.С.Д. и Д.А.А..

 Определението не подлежи на обжалване.

Заседанието приключи в 11.30 часа.

Протоколът е изготвен на 05.06.2019 година.

 

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: