П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

                  Гр. Г.Т.  24.09.2018г.               

 

ГТРС в публично съдебно заседание проведено на  двадесет и четвърти септември 2019 год.  в състав:

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИНКО МИНЧЕВ

                                 СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.                                                                                                               2.

 

при участието на секретаря  МАРИЯНА ДИМОВА  

и прокурора     ЙОРДАНКА ЧАНЕВА           сложи за разглеждане

НОХД № 00129 по описа за 2019 година, докладвано от съдията.

На именното повикване в 10.15 часа се явиха:

ПОДСЪДИМИЯТ – А.Я.А. – редовно призован, явява се лично, представлява се от адвокат И.Ц., редовно упълномощен от досъдебното производство.

СТРАНА - Районна прокуратура  Г.Т. – редовно призовано  учреждение, представлява се от прокурор Йорданка Чанева.

СЪДЪТ докладва: Постъпило е споразумение между подсъдимия А.Я.А., неговия защитник и Районна прокуратура.

         ПРОКУРОР Чанева – Да се даде ход на делото.

         АДВОКАТ Ц. – Да се даде ход на делото.

         Съдът, предвид становището на представителя на Районна прокуратура гр.Г.Т., процесуалният представител на подсъдимия и с оглед редовното призоваване на участниците в наказателното производство счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

         СЪДЪТ снема самоличността на подсъдимия, както следва:

         ПОДСЪДИМИЯТ – А.Я.А. – роден на ***г***, български гражданин от ромски произход, неженен, с основно  образование, безработен, неосъждан, ЕГН **********.

         ПРОКУРОР Чанева – Между РП - Г.Т. и защитника на подсъдимия се постигна споразумение за приключване на наказателното производство. Същото споразумение е изготвено и внесено в съда за одобрение.

         АДВОКАТ Ц. – Моля да одобрите представеното споразумение и да прекратите наказателното производство по отношение на моят подзащитен.

         СЪДЪТ запитва подсъдимия дали се признава за виновен, разбира ли обвинението, разбира ли последиците от споразумението и съгласен ли е с тях, разбира ли, че споразумението има силата на присъда, доброволно ли полага подписа си под споразумението. Отказва ли се от разглеждане на делото по общия ред.

ПОДСЪДИМИЯТ – А.Я.А. – Признавам се за виновен. Заявявам, че разбирам в какво съм обвинен, разбирам последиците от споразумението, както и че споразумението има сила на присъда и съм съгласен с тях, като доброволно полагам подписа си под постигнатото споразумение. Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред.

 

         Предвид депозираното споразумение съдът счита, че са налице условията на чл.381 от НПК за одобряване на така постигнатото споразумение, а именно:

                            

                                   С  П  О  Р  А  З  У  М  Е  Н  И  Е

                     

                 За прекратяване на наказателното производство по

НОХД № 00129/2019 год. по описа на РС Г.Т.

 

         Днес, 24.09.2019 год. по предложение на защитника на подсъдимия А.Я.А. и прокурора Й. Чанева от РП – гр.Г.Т., на основание чл.381 от НПК се изготви следното споразумение за прекратяване на наказателното производство спрямо подсъдимия.

         І. СТРАНИ ПО СПОРАЗУМЕНИЕТО:

1. Подсъдимият А.Я.А. и адвокат Ц.  от Д. адвокатски колектив.

2. Йорданка Чанева – прокурор при Районна прокуратура – гр.Г.Т..

ІІ. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО.

1.    Настоящото споразумение обхваща производството по НОХД № 00129/2019г. на РС - гр.Г.Т., водено срещу подсъдимия А.Я.А., обвинен в извършване на престъпление по чл.234 в, ал.1 от НК.

ІІІ. СЪДЪРЖАНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО.

Страните прецениха, че са налице предпоставките на чл.381 от НПК, и че не е налице законна пречка за изготвяне на настоящото споразумение, като постигнаха споразумение, по силата на което

ПОДСЪДИМИЯТ А.Я.А. е виновен в това, че на 01.08.2019г. в с.С., общ.Г.Т., обл.Д., в частен дом находящ се на ************, имот с прекъснато електроснабдяване, с абонатна партида, с абонатен № 0600601067 и клиентски № 1200107194 и монтирано средство за търговско измерване на потребената електрическа енергия със сериен № 11020109 0831 4219, сам осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа на “Електроразпределение Север” АД гр.В.,  като деянието е осъществено механично, посредством директно свързване към електроразпределителната мрежа, стопанисвана от “Електроразпределение Север” АД гр.. на едножилен меден проводник тип „ПВВ-МБ1? С обща дължина 35 метра, играещ ролята на пряк мост между електроразпределителната мрежа с ниско напрежение и електрически уреди в имота, с което е създал условия за пълно неотчитане на потребената електрическа енергия - престъпление по чл.234 в, ал.1 от НК.

Деянието е извършено от подсъдимия при форма на вината пряк умисъл.

За извършеното деяние на подсъдимия А.Я.А. следва да бъде наложено наказание на основание  чл.234в, ал.1, във вр. с чл.54, ал.1 от НК  „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3/три/ месеца, изпълнението на което на основание чл.66, ал.1 от НК се отлага с изпитателен срок от 3/три/ години, както и „ГЛОБА” в размер на 100/сто/ лева.

Разноските по наказателното производство се възлагат на подсъдимия А.Я.А., който следва да заплати по сметка на ОД на МВР Добрич сумата от 135.00лв.

Възпитателната работа по отношение на подсъдимия през изпитателния срок се възлага на съответния полицейски инспектор от РУ на МВР гр.Г.Т..

 

ІV. ДРУГИ УСЛОВИЯ

1.Страните заявяват, че подписват настоящото споразумение при постигнато пълно и безусловно съгласие по всички негови клаузи.

2. Подсъдимият А.Я.А. заявява, че разбира в какво е обвинен, признава се за виновен, разбира последиците от споразумението и е съгласен с тях, като доброволно полага подписа си под постигнатото споразумение.

3. Подсъдимият А.Я.А. на основание чл.381 от НПК декларира, че се отказва от по-нататъшно разглеждане на делото по общия ред.

Настоящото споразумение се изготви в три еднообразни екземпляра  по един за всяка една от страните и един за съда.

 

 

 

 

 

ПОДСЪДИМ:  .……………..                ЗАЩИТНИК:……………                

   /А.Я.А./                                /И.Ц./    

                  

 

 

 

                                

                ПРОКУРОР:………………..  

                                 /Йорданка Чанева/

 

                                                                                     

          Съдът, след като взе предвид становището на представителя на РП – гр. Г.Т., подсъдимият, неговият защитник, както и че между същите е постигнато споразумение за прекратяване на наказателното производство при условията на чл.381 от НПК счита, че то не противоречи на закона или морала, поради което следва да го одобри.

 

Водим от гореизложеното съдът

         

                                  О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 ОДОБРЯВА така постигнатото споразумение между подсъдимия, неговият защитник и РП – гр.Г.Т., като непротиворечащо на закона и морала.

ПРИЗНАВА подсъдимия А.Я.А. – роден на ***г***, български гражданин от ромски произход, неженен, с основно  образование, безработен, неосъждан, ЕГН********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 01.08.2019г. в с.С., общ.Г.Т., обл.Д., в частен дом находящ се на ************, имот с прекъснато електроснабдяване, с абонатна партида, с абонатен № 0600601067 и клиентски № 1200107194 и монтирано средство за търговско измерване на потребената електрическа енергия със сериен № 11020109 0831 4219, сам осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа на “Електроразпределение Север” АД гр.В.,  като деянието е осъществено механично, посредством директно свързване към електроразпределителната мрежа, стопанисвана от “Електроразпределение Север” АД гр.В., на едножилен меден проводник тип „ПВВ-МБ1 с обща дължина 35 метра, играещ ролята на пряк мост между електроразпределителната мрежа с ниско напрежение и електрически уреди в имота, с което е създал условия за пълно неотчитане на потребената електрическа енергия и на основание чл.234в, ал.І от НК, във вр. с чл.54, ал.І от НК ГО ОСЪЖДА НА ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, както и глоба в размер на 100/сто/ лева.

На основание чл.66, ал.1 от НК отлага изтърпяването на наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.

Възпитателната работа по отношение на подсъдимия през изпитателния срок се възлага на съответния полицейски инспектор от РУ на МВР.

 

ОТМЕНЯ наложената мярка за неотклонение “подписка” по отношение на подсъдимия А.Я.А..

 

ОСЪЖДА подсъдимия А.Я.А., със снета по-горе самоличност, да заплати сторените по делото разноски в размер на 135.00лв. по сметка на ОД на МВР Д..

 

Веществените доказателства – едножилен меден проводник с бяла на цвят изолация, със сечение 1,5 км.мм и дължина 35метра ДА СЕ УНИЩОЖАТ ПОРАДИ НЕПРИГОДНОСТ.

 

Да се укаже на пострадалото от деянието юридическо лице “Електроразпределение Север” АД гр.В., че делото е приключило със споразумение като се уведоми, че може да предяви граждански иск за неимуществени вреди пред гражданския съд.

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 00129/2019г.  по описа на ГТРС по отношение на подсъдимия А.Я.А..

Определението не подлежи на обжалване.

Заседанието приключи в 10.30 часа.

Протоколът е изготвен на 24.09.2019 година.

 

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ: