Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

 

Г.Т., 07.05.2019г.

 

 

Росен Стоянов, Председател на Районен съд – Г.Т.:

         Производството по н.о.х.д.№00289/1018г. по описа на Районен съд – Г.Т. е образувано по внесен от Районна прокуратура - Г.Т., обвинителен акт срещу Я.М.А. за извършено от него престъпление  по чл.290 от НК.

Постъпила е молба от защитникът на подсъдимия, с която се иска отвод на съдиите от Районен съд - Г.Т., като основание за това се посочва образувано съдебно производство по гр.дело №171/2019г.  по искова молба с правно основание чл.ІІ от ЗОДОВ  от Р. Б. А.а и  настоящия подсъдим Я.М.А. срещу Районен съд - Г.Т..

Наказателното дело от общ характер №00289/2018г. по описа на Районен съд – Г.Т. е било разпределено последователно на съдите Р. С., Д. М. и П. П., които с разпореждане са се отвели от разглеждане на делото на основание чл. 29, ал.ІІ от НК.

Поради тези отводи липсва съдебен състав в Районен съд – Г.Т., който да разгледа делото.

Предвид горното, налице е хипотезата на чл. 43, т.3 от НПК и делото следва да се изпрати на Върховният касационен съд, който да реши делото да се разгледа от друг, еднакъв по степен съд, като на основание чл. 42, ал.ІІ от НПК, съдебното производство по делото следва да се прекрати.

С оглед изложеното и на основание на чл. 43, т.3 във вр. с чл. 42, ал.ІІ от НПК

 

 

Р А З П О Р Е Ж Д А М :

 

Прекратявам съдебното производство по н.о.х.д. № 289 по описа на Районен съд – Г.Т. за 2018г.

Н.о.х.д. № 289г.. по описа на Районен съд – Г.Т., да се изпрати на Върховен касационен съд.

Препис от разпореждането да се изпрати на Районна прокуратура – Г.Т..

 

 

Председател: