НЧХД №00007/2018г. МОТИВИ по присъда № 1  от 11.03.2019г на Районен съд Г.Т. срещу подсъдимия   А.И.А.

 Срещу  подсъдимия  А.  е внесена  тъжба в съда от А.Н.К.   за престъпление по  чл.146,ал. І във вр. с чл.26,ал.1 от   НК.

Предявен е граждански иск от тъжителя срещу подсъдимия  за сумата от  600, 00 лв., представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди-болка и страдание от престъплението по чл.146,ал.І от НК, ведно със законната лихва от датата на увреждането до окончателното изплащане както и сторените по делото разноски.

В съдебно заседание  тъжителят подържа  частното обвинение срещу подс. А. А..

В тъжбата  се твърди, че на 14.07.2017г, около 18, 30 ч., тъжителят заедно със свидетелите К. Н. и А. С. отишъл на нивата си в с. К.,*** Т.. След известно време там дошъл с автомобила си подс. А., с когото тъжителят бил в трайни враждебни отношения. Подсъдимият се приближил  до автомобила на тъжителя, който бил на шофьорското място,  и го нарекъл „Ей боклук“ и го напсувал на майка. Тъжителят не реагирал. В автомобила били и двамата свидетели. След като тъжителят тръгнал с автомобила си за гр. д., подсъдимият също тръгнал след него със своя автомобил. В с. К. пътят на автомобила на тъжителя бил пресечен  от автомобила на сина на подсъдимия, поради което   тъжителят спрял. Тогава отново подсъдимият се приближил към автомобила на тъжителя  и му казал : „Ей боклук, нали знаеш, че съм решил да те очистя“ и отново го напсувал на майка.

В обясненията си пред съда подсъдимият заявява, че с тъжителя са в дългогодишни лоши отношения, последният е подавал множество жалби срещу него пред различни институции. Твърди, че на инкриминираната дата не е бил в района. В тази връзка защитата е приложила писмени доказателства.

Тъжителят подържа изложеното в тъжбата пред съда, като заявява, че инцидентът между двамата се случил на 14.07.2017г.

Свидетелите Н. и С.,  без роднинска връзка със страните, дават показания, че са присъствали на инцидента, потвърждават изложените в тъжбата обстоятелства, категорични са, че този конфликт между тъжителя и подсъдимия се случил на 14.07.2017г., която дата свързват с националния празник на Р. Франция.

Съгласно показанията на свидетелите И. И. и Р. М., първият син на подсъдимия, а вторият негов кум, подсъдимият и тъжителя разговаряли в нивата в землището на с. К.,***, но подсъдимият не е отправял обидни реплики и псувни към тъжителя. Не си спомнят на коя дата е станало това.

Свид. К., без родствена връзка със страните, който участвал в пътен инцидент в с. К. с автомобила на тъжителя  заявява, че не е чувал обидни реплики от подсъдимия към тъжителя, тъй като бил по-далеч от тях. Твърди, че това се случило на 9.07.2017г., тъй като било „жътвено време“ и той внасял пожъната пшеница в склад.

 Свид. Д. Й., без родствена връзка със страните, дава показания, че подсъдимият му разказвал, че с тъжителя бил в „обтегнати отношения“. След като последният получил препис от тъжбата му казал, че датата била „сбъркана“.

Съгласно приложения протокол за полицейско предупреждение на 20.06.2017г. подсъдимият е предупреден да не обижда и заплашва тъжителя.

Като доказателства по делото са приложени преписки на Районна прокуратура Г.Т., образувани по жалби от Ат. К. срещу А. А., от които се установяват възникнали между страните поредица от инциденти, но всички на  дати различни от 14.07.2017г.

Съгласно приложеният отчет от лицензиран склад за съхранение на зърно свид. К. е внасял на съхранение пшеница за времето от 9.07.2017г. до 14.07. 2017г. включително, като на последната дата пшеницата е внесена в 09:43 часа.

 Предоставени за изследване на експерт са четири броя фотоснимки, направени от свидетеля С. с неговия фотоапарат.

Съгласно заключението на вещото лице по назначената съдебно-техническа експертиза датата на която са направени снимките е 14.07.2017г. Изследваните фотографии са приложени по делото, като от тях не се установява присъствието на никакви лица. Изображенията са на земеделски земи и земеделска техника.

Относно спорната инкриминирана дата е била извършена проверка от НАП В. Т.. Видно от тази проверка подсъдимият А. е бил за времето от 10.07.2017г. до 16.07.2017г. в стая №204 на хотел „Е.п.“ гр. Е.. Към документацията на извършената проверка  са приложени карти за адресна регистрация за нощувки в хотела от подсъдимия за времето от 10.07.2017г. до 16.07.2017г.     

 От приложените по делото гласни  и писмени доказателства  не може да се направи безспорен, еднозначен и категоричен извод, че деянието по чл.146,ал.1 от НК е извършено от  подс. А. на 14.07.2017г., около 18, 30 часа.

За извършено деяние на тази дата твърдят тъжителят и свидетелите Н. и С.. Съгласно съдебно техническата експертиза фотографиите са направени на 14.07.2017г., но тяхното съдържание не доказва извършено деяние по чл.146,ал.1 от НК от подсъдимия.

Тези твърдения относно инкриминираната дата се опровергават по категоричен начин от отчета от лицензиран склад за съхранение на зърно, съгласно който  свид. К. е внасял на съхранение пшеница за времето от 9.07.2017г. до 14.07. 2017г. включително, като на последната дата пшеницата е внесена в 09:43 часа. В протокола за полицейско предупреждение подсъдимият да не обижда и заплашва тъжителя, е посочена дата 20.06.2017г. Твърдяната от тъжителя инкриминирана дата не се установява и от поредицата от прокурорски проверки по жалби на тъжителя, които се отнасят са възникнали инциденти да други дати, различни от твърдяната 14.07.2019г.

От цитираната извършена проверка от НАП В.Т. се установява по безспорен и несъмнен начин, че на инкриминираната дата  подсъдимият А. е бил за времето от 10.07.2017г. до 16.07.2017г. в гр. Е., като е ползвал нощувки  в стая №204 на хотел „Е.п.“. Към документацията на извършената проверка  са приложени карти за адресна регистрация за нощувки в хотела от подсъдимия за времето от 10.07.2017г. до 16.07.2017г. Издадените документи по тази проверка са официални документи на  държавен орган, действащ в кръга на  своите правомощия и удостоверят по категоричен начин съдържащите се в тези документи обстоятелства.       

Предвид изложеното съдът приема за установено, че липсват доказателства, че процесното деяние е извършено на 14.07.2017г.

Времето  и мястото на извършване на деянието са елемент от фактическия състав на извършено престъпление. Особен признак от обективна страна  на деянието по чл.146,ал.1 от НК е,  че деянието е извършено в присъствието на пострадалия. От приложените  доказателства по делото е установено, че на инкриминираната дата подсъдимият не е бил на посоченото  в тъжбата място, поради което от обективна страна не е осъществен  състав на престъпление по чл.146,ал.1 от НК.  Поради това повдигнатото частно обвинение по  е необосновано с доказателства.

Поради тези обстоятелства съдът призна подс. А. А.   за невиновен по повдигнатото  частно обвинение по чл.146,ал.І във вр. с чл.26,ал.1  от НК за това,  че на 14.07.2017г. в  землището на с. К.,*** по пътя за гр. д., при условията на продължавано престъпление, в присъствието на А.Н.К. ЕГН **********, извършил унизителни за  неговата чест и достойнство  действия, като го нарекъл боклук и го напсувал на майка, поради което го оправдава по повдигнатото частно обвинение

С оглед на оправдаването на подсъдимия липсва извършен граждански деликт, поради което  предявеният граждански иск е изцяло неоснователен и подлежи на отхвърляне.

По заявено искане на защитата на подсъдимия и съгласно разпоредбата на чл.190,ал.1 от НПК на тъжителя са възложени сторените от подсъдимия разноски в размер на 1 000, 00 лв. за адвокатско възнаграждение, както и сумата от 50, 00 лв., сторени разноските по делото за назначената съдебно-техническа експертиза.

 

 

 

 

                                                            РАЙОНЕН    СЪДИЯ :