Мотиви към присъда №  2 /17.04.2019г. по н.о.х.д.№ 55 по описа на Районен съд - Г.Т. за 2018г.

 

 

На 15.02.2018 г.  Районна прокуратура – Г.Т., е внесла за разглеждане в Районен съд – Г.Т., обвинителен акт по досъдебно производство №155/2016г. по описа на РУ -  Г.Т. при ОД на МВР - Д., по който е било образувано производство пред първа инстанция против  Н.Й.В. ***, ЕГН - **********,  за извършени престъпления по чл. 311, ал. I във вр. с чл. 26 от НК и по чл. 311, ал.І от НК.

В диспозитивната част на обвинителния акт е посочено:

1.На неустановени дати, през периода от началото на 2009г. до 21.04.2009г. в с. К., общ. Г.Т., в качеството си на длъжностно лице - директор в Основно училище „Х. Б." с.К., общ.Г.Т., в кръга на службата си, при условията на продължавано престъпление, през непродължителни периоди от време, съставила официални документи - Удостоверение за завършен осми клас/дубликат/ peг. № 121/20.01.2008г., и Свидетелство за основно образование серия Е - 08, № 055562, на името на Е. Б. С. с ЕГН - **********, в които удостоверила неверни обстоятелства, а именно, че Е. Б. С. е учил в дневна форма на обучение и завършил основно образование в Основно училище „Х. Б.“ с. К., общ.Г.Т. през учебната 2004/2005 година, с общ успех „Среден 3,00“, с цел да бъдат използвани тези документи, като доказателство за тези обстоятелства.

          2.На неустановена дата в периода от началото на 2010г. до 10.06.2010г. в с. К. общ. Г.Т., в качеството си на длъжностно лице - директор в Основно училище „Х. Б.“ с.К., общ.Г.Т., в кръга на службата си, съставила официален документ - Свидетелство за основно образование серия ДН № 019263 и peг. № 95 - 1/22.02.2010г. на името на Д.Д.С. с ЕГН – **********, в които удостоверила неверни обстоятелства, а именно, че Д.Д.С. е учила в дневна форма на обучение в Основно училище „Х. Б." с. К., общ.Г.Т. и завършила основно образование в Основно училище „Х. Б.“ с. К., общ. Г.Т. през учебната 1994/1995 г. с общ успех „Мн. Добър 4,60", с цел да бъде използван този документ, като доказателство за тези обстоятелства. 

3.На неустановена дата в периода от началото на 2013г. до 09.04.2013г. в с. К., общ. Г.Т., в качеството си на длъжностно лице - директор в Основно училище „Х. Б.“ с.К., общ.Г.Т., в кръга на службата си, съставила официален документ Свидетелство за основно образование серия ДН №012388 и peг. № 80 - 12/25.09.2008г. на името на Е.А.Г. с ЕГН - **********, в които удостоверила неверни обстоятелства, а именно, че Е.А.Г. е учил в дневна форма на обучение в Основно училище „Х. Б.“ с. К., общ.Г.Т. и завършил основно образование в Основно училище „Х. Б.“ с. К., общ. Г.Т. през учебната 1997/1998г. с общ успех „Среден 3.00“, с цел да бъде използван този документ, като доказателство за тези обстоятелства.

        В съдебно заседание представителят на Районна прокуратура –Г.Т., поддържа повдигнатото обвинение, като пледира да се признае подсъдимата за виновна и с оглед постигане на целите на наказанието предвидени в чл. 36 от НК, да й бъде наложено наказание от вида на „Лишаване от свобода” при условията на чл. 66 от НК, а именно по пункт първи от обвинението за срок от една година и шест месеца, по пункт втори една година и два месеца и по пункт трети една година и шест месеца, като на основание чл. 23 от НК се групират наказанията и се наложи едно общо, а именно „Лишаване от свобода“ за срок една година и шест месеца.

Подсъдимата Н.В. не се признава за виновна и не дава обяснения по повдигнатото обвинение. Защитникът на подсъдимата - адв. Б. *** в съдебно заседание по същество пледира, че обвинението не е доказано и поради тази причина подсъдимата следва да бъде призната за невиновна.

След като обсъди събраните в хода на съдебното следствие доказателства – гласни и писмени, съдът намира за безспорно установено от фактическа страна следното:

Въз основа на Трудов договор № РД-12-2145/13.07.1998г. и Споразумение № ЛС-1/31/ 02.03.2001г., подс. Н.В. била назначена за директор на ОУ“Х. Б.“ с. К., общ. Г.Т., обл. Д., която длъжност заемала до 07.10.2013г. съобразно заповед № РД-07-18/03.10.2013г. на началника на РИО - Д. към Министерство на образованието и науката. Съгласно утвърдената длъжностна характеристика В. в качеството си на директор на общинско училище ОУ“Х. Б.“ с. К., организирала, контролирала и отговаряла за цялостната му дейност (управленска и финансова), представлявала училището пред органи, организации и трети лица, контролирала учебно възпитателния процес, подписвала и подпечатвала документи свързани с основната дейност на училището.

По пункт 1: Свидетелят Е.С.  - син на свидетеля Б.С., учил до втори клас в ОУ“Х. Б.“ с. К., общ. Г.Т., обл. Д., след което не продължил образованието си. През 2008г. решил да отиде в Р. П., за да работи като шофьор, но това нямало как да се случи предвид обстоятелството, че не може да завърши курсове за правоспособност понеже няма завършено основно образование. В началото на 2009г. св. Б.С. заедно със съпругата си св. С.С. посетили подс. Н.В. на работното й място в сградата на училището. Обяснили й какъв е проблема на св. Е.С. и помолили да му се издаде диплом за завършено основно образование. Подсъдимата отговорила, че няма проблем веднага да се издаде такъв документ. Извадила жълта бланка с надпис „Удостоверение“, попълнила я собственоръчно, положила подпис и печат, след което предала на родителите документа за завършен осми клас с рег.№ 121/20 01.2008г. от ОУ“Х. Б.“ с. К., общ. Г.Т., обл. Д., от Е.С.. В горният десен ъгъл на документа собственоръчно написала „Дубликат.

Свидетелите С. и Б. С. се преместили да живеят в нов дом. При местеното на покъщнина и багаж загубили издаденото удостоверение за завършено основно образование от сина им. Това обстоятелство ги накарало отново да посетят подс. В. на работното й място за да им издаде друго такова удостоверение, което се случило в началото на 2009г., но преди 21.04.2009г. Подсъдимата В. издала свидетелство за завършен осми клас от Е.Б.С. серия Е-08 №055562, рег.№72-18/11.03.2008г. Свидетелството този път било на бяла хартиена бланка.

Е.С. представил издаденото му свидетелство на ЕТ“Н. – Н. Н.“ учебен център – Д.. На 23.04.2009г. му е издадено удостоверение за допускане до теоретичен изпит № Т-51/23.04.2009г. Свидетелството издадено от подсъдимата Е.С. представил и пред Министерство на вътрешните работи - КАТ на 11.05.2009г. ведно със Заявление А04258829 за издаване на документи за самоличност на български граждани вх. № 2741/11.05.2009г. и на 13.05.2009 г. му било издадено свидетелство за управление на моторно превозно средство, валидно до 12.05.2019 г. за категориите В и АМ. Така св. Е. Б. С. с помощта на издаденото свидетелство за завършено основно образование от подс. В. се сдобил с свидетелство за управление на МПС, след което заминал да работи в Р. П. В по- късен момент баща му – св. Б.С. намерил изгубеното свидетелство за завършено образование, което подсъдимата първоначално издала на сина му.

По пункт 2: През 2010г. свидетелката Д.С. решила да се запише на курсове за любител шофьор, но нямала завършено основно образование, а и никога не била ходила на училище. Неин познат я посъветвал  да си изкара диплома за завършено основно образование като даде триста лева на определени хора и личните си данни. По телефона с нея се свързал мъж на когото продиктувала личните си данни в резултат, на което след няколко дни(на неустановена дата в периода от началото на 2010г. до 10.06.2010г.) получила свидетелство серия ДН № 019263 и peг. № 95 - 1/22.02.2010г. на името на Д.Д.С. с ЕГН – **********, за завършено основно образование при ОУ“Х. Б.“ с. К., общ. Г.Т., обл. Д., съставено от подс. Н.В. в качеството си на директор на училището. Това свидетелство послужило на св. Д.С. и тя се записала на курс за любител шофьор, като в последствие се сдобила със свидетелство за управление на МПС №280159229/28.06.2010г. за категории В и АМ, валидно до 28.06.2020г.

По пункт 3: Свидетелят К.Б. и семейството му живеели в с. С., общ. Г.Т.. Синът му – св. Е.Г., решил да отиде да работи в Р. П., но за целта му трябвало свидетелство за управление на МПС. Не можел да изкара курсовете за шофьор понеже учил само до четвърти клас в  ОУ“Х. Б.“ с. К., общ. Г.Т., обл. Д. и не продължил образованието си. Баща му – К.Б., се познавал с директорката на това училище – подс. Н.В.. Решил да отиде при нея и да я помоли да издаде диплома на сина му за завършено основно образование. В началото на 2013г. посетил подсъдимата на работното й място в училището и подробно обяснил какво иска, като и че дипломата е нужна на сина му за да може да изкара курсове за шофьор. Подсъдимата В. го изслушала  и му казала, че ще издаде диплома на сина му, но трябва да отиде на другия ден отново при нея. На следващия ден св. Б. отишъл и получил от подс. В. Свидетелство за основно образование Серия ДН № 012388, рег.№ 80-12-25.09.08г., Дубликат на свидетелство за основно образование № 453/1998 на Е.А.Г., ЕГН-**********“. С този документ се удостоверявало, че св. Г. е завършил в дневна форма на обучение през учебната 1997/1998г., с общ успех „Среден 3,00“, основно образование в Основно училище „Х. Б.“ с. К., община Г.Т.. На документът бил положен подпис на директор – подс. Н.В., както и печата на училището, положен на две места.

При така наличната вече диплома за завършено основно образование св. Г. записал шофьорски курс в периода 18.03.2013г. - 25.03.2013г., който курс завършил успешно и се явил на теоретичен изпит. За допускане до този изпит, като към попълненото заявление до Началника на областен отдел КД ДАИ гр. Д. от 09.04.2013г. приложил и Свидетелство за основно образование Серия ДН № 012388, peг. № 80-12-25.09.08г., Дубликат на свидетелство за основно образование №453/1998 на Е.А.Г.. Свидетелят Г. не издържал теоретичния изпит, за което е бил съставен Протокол № 368/14.04.2013 г., като не се явил повече.

 

Според заключението на изслушаните комплексни почеркови и технически експертизи:

Двата подписа за директор в Свидетелството за основно образование серия ДН, №019263, peг. №95-1/22.02.2010г., издадено на името на Д.Д.С. с ЕГН - ********** се явяват копия на подписите положени от Н.Й.В. с ЕГН - **********. Отпечатъците от печат върху подписите за директор в него се явяват копия на такива, положени с печата на Основно училище “Х. Б.” К., общ. Г.Т., използван през този период, образец от който е представен с писмо изх. №РД 18-80/08.02.2017г. по досъдебното производство.

Текстът, с който е попълнено Свидетелство за основно образование серия ДН, №012388 и рег. №80-12/25.09.2008г., издадено на името  на Е.А.Г. с ЕГН - ********** е изпълнен от Н.Й.В. с ЕГН - **********. От нея са положени и двата подписа за директор в свидетелството. Отпечатъците от печат в мястото на положените подписи за директор се явяват копия на отпечатъци положени с печата на Основно училище “Х. Б.”, с. К., общ. Г.Т., използван през този период, образец от който е представен с писмо изх. №РД 18-80/08.02.2017г. по досъдебното производство.

Представеното за изследване Удостоверение за завършен VIII клас /дубликат/ peг. №121/20.01.2008год. е съставено върху бланка типова печатна форма, предназначена за този вид документи от Министерството на образованието и науката през този период. Текстът, с който са попълнени Свидетелство за основно образование серия Е-08, №055562 и Удостоверение за завършен VIII клас /дубликат/ peг. №121/20.01.2008год. е изпълнен от Н.Й.В.. От нея са положени подписите за директор в свидетелството и този след изписания текст “Дубликат” в горния десен ъгъл на удостоверението. Подписът за директор в удостоверението не се явява подпис на Н.В., сравняван с представените образци от подписа й. Отпечатъците от печат в мястото на положените подписи за директор са положени с печата на Основно училище “Х. Б.“, с. К., общ. Г.Т., използван през този период, образец от който е представен с писмо изх. №РД 18-80/08.02.2017г. по досъдебното производство. В частта, с която се е изобразил в удостоверението отпечатъкът от печат съответства също на печата на училището.

 

Според заключението на изслушаната тройна съдебно - криминалистическа експертиза за почерково и техническо изследване на документи:

От извършеното изследване на представеното копие на Свидетелство за основно образование серия ДН, бл.№ 012388, рег.№ 80-12/25.09.2008г., дубликат на Свидетелство за основно образование сер.№453/1998г. издадено от ОУ „Х. Б”, с.К., общ. Г.Т. на Е.Г., се установява, че ръкописният текст в свидетелството е изпълнен от подс. Н.В., подписите от името на „Директор“ са изпълнени от подс. Н.В., отпечатъците от печат в това свидетелство напълно съвпадат с отпечатъците от печата на училището представени като сравнителни по форма, размер и разположение на отделните елементи и шрифта на текстовете. Не се установило наличие на признаци сочещи, че тези отпечатъци не са положени с оригиналния печат на училището.

От извършеното изследване на представения оригинал на Удостоверение за завършен 8-ми клас рег.№ 121/20.01.2008г./дубликат/, издадено от ОУ „Х. Б.“, с.К., Община Г.Т. на Е.С. се установява, че ръкописният текст в удостоверението е изпълнен от подс. Н.В., подписът след ръкописния текст „Дубликат“ положен в горния десен ъгъл на документа е изпълнен от подс. Н.В., не е възможно да се отговори на въпроса дали подписът вдясно от бланковия текст в “Директор” положен в долната част на документа е изпълнен от Н.Й.В., отпечатъците от печат в удостоверението напълно съвпадат с отпечатъците от печата на училището, представени като сравнителни, по форма, размер и разположение на отделните елементи и шрифта на текстовете, не се установява наличие на признаци сочещи, че тези отпечатъци не са положени с оригиналния печат на училището.

От извършеното изследване на представеното копие на Свидетелство за основно образование серия Е-08, бл.№ 055562, рег.№ 72-18/11.03.2008г. издадено от ОУ „Х. Б.“, с.К., Община Г.Т. на Е.С. се установява, че ръкописният текст в това свидетелство е изпълнен от подс. Н.В., подписите от името на „Директор“ в същото свидетелство са изпълнени от подс. Н.В., а отпечатъците от печат в свидетелството са положени с оригиналния печат на училището.

От проведеното изследване на представеното копие на Свидетелство за основно образование серия ДН, бл.№ 019263, рег.№ 95-1/22.02.2010г., дубликат на Свидетелство за основно образование сер.№153/15.06.1995г. издадено от ОУ „Х. Б”., с.К., общ. Г.Т. на Д.С. се установява, че подписите от името на “Директор” в свидетелствата са изпълнени от подс. Н.В.. Отпечатъците от печат в свидетелството са положени с оригиналния печат на училището.

 

От приложените в кориците по делото заверени копия от книгата на подлежащите на задължително обучение деца, водена в Основно училище „Х. Б.“ с. К. става ясно, че св. Е.С. е бил ученик само в първи и втори клас на училището, след което не продължил образованието си.

От приложените писма в кориците по делото става ясно, че св. Д.С. към 2010г. не е ходила на училище и не е имала образование. Според писмо изх. № РД-18-243/28.07.2016 г. на Директора на Основно училище „Х. Б.“ с. К., Д.С. е завършила основно образование в самостоятелна форма на обучение, но едва през учебната 2013/2014г. Документът, който й е бил издаден, е със серия Е-14 № 011430, peг. № 153-13 от 01.07.2014г. Дубликат на свидетелство за основно образование със серия ДН № 019263, е бил регистриран в книгата за издадени дубликати на документи за завършена степен на образование и придобита професионална квалификация, но на лицето Н. М. З. с ЕГН - **********. Според документацията на училището е издаден и документ за основно образование, вписан в книгата за вписвания на свидетелствата за основно образование - под № 153 от 1988г. също на Н. М. З.

От приложените Удостоверение и Свидетелство за начално образование, писмо изх. № РД-18-233/29.06.2016 г. на Директора на ОУ „Х. Б.“ с. К., както и приложените към него документи става ясно, че св. Е.Г. е учил само до четвърти клас. Същият не е завършил основно образование в ОУ „Х. Б.“ с. К.

 

Видно от приложената справка за съдимост към времето на извършване на деянията, както и към настоящият момент подсъдимата е с чисто съдебно минало.

 

Горната фактическа обстановка съдът приема за установена от показанията на свидетелите и тези прочетени по реда на чл. 281 от НПК, въз основа на писмените заключения на изслушаните експертизи и разпита на вещите лица в съдебно заседание, а така също въз основа на приложените писмени доказателства приети по реда на чл. 283 от НПК.

 

Така изложената фактическа обстановка се установява по безспорен начин от показанията на разпитаните в хода на съдебното следствие свидетели С.С., К.Б., А.Д., Б.Ш.. При разпита свидетелите Е.С., Б.С., С.С. са заявили, че не си спомнят определени факти и обстоятелства, с оглед на което съдът е приложил разпоредбите на чл. 281 от НПК. По отношение на св. Е.Г. и невъзможността му да се яви в съдебно заседание, съдът също е приложил разпоредбите на чл. 281 от НПК и прочел показанията му дадени пред съдия в досъдебното производство. Показанията на свидетелите съдът кредитира изцяло като логични, последователни, взаимодопълващи се и кореспондиращи с останалите доказателства по делото.

Всички ценени от съда доказателства събрани и приети по реда на чл. 283 от НПК, преценени както по отделно, така и в тяхната съвкупност като безпротиворечиви и взаимно допълващи се обосновават решението на съда по следните ПРАВНИ СЪОБРАЖЕНИЯ:

От обективна и субективна страна, подсъдимата Н.В. *** Т., със своите действия е осъществила състава на престъплението както следва: по пункт 1-  по чл. 311, ал. І във вр. с чл. 26 от НК, по пункт 2 – по чл. 311, ал.І от НК и по пункт 3 – по чл. 311, ал.І от НК, тъй като:

 1.На неустановени дати, през периода от началото на 2009г. до 21.04.2009г. в с. К., общ. Г.Т., в качеството си на длъжностно лице - директор в Основно училище „Х. Б." с.К., общ.Г.Т., в кръга на службата си, при условията на продължавано престъпление, през непродължителни периоди от време, съставила официални документи - Удостоверение за завършен осми клас/дубликат/ peг. № 121/20.01.2008г., и Свидетелство за основно образование серия Е - 08, № 055562, на името на Е. Б. С. с ЕГН - **********, в които удостоверила неверни обстоятелства, а именно, че Е. Б. С. е учил в дневна форма на обучение и завършил основно образование в Основно училище „Х. Б.“ с. К., общ.Г.Т. през учебната 2004/2005 година, с общ успех „Среден 3,00“, с цел да бъдат използвани тези документи, като доказателство за тези обстоятелства,

          2.На неустановена дата в периода от началото на 2010г. до 10.06.2010г. в с. К., общ. Г.Т., в качеството си на длъжностно лице - директор в Основно училище „Х. Б.“ с.К., общ.Г.Т., в кръга на службата си, съставила официален документ - Свидетелство за основно образование серия ДН № 019263 и peг. № 95 - 1/22.02.2010г. на името на Д.Д.С. с ЕГН – **********, в които удостоверила неверни обстоятелства, а именно, че Д.Д.С. е учила в дневна форма на обучение в Основно училище „Х. Б." с. К., общ.Г.Т. и завършила основно образование в Основно училище „Х. Б.“ с. К., общ. Г.Т. през учебната 1994/1995 г. с общ успех „Мн. Добър 4,60", с цел да бъде използван този документ, като доказателство за тези обстоятелства,

          3.На неустановена дата в периода от началото на 2013г. до 09.04.2013г. в с. К., общ. Г.Т., в качеството си на длъжностно лице - директор в Основно училище „Х. Б.“ с.К. общ.Г.Т., в кръга на службата си, съставила официален документ Свидетелство за основно образование серия ДН №012388 и peг. № 80 - 12/25.09.2008г. на името на Е.А.Г. с ЕГН - **********, в които удостоверила неверни обстоятелства, а именно, че Е.А.Г. е учил в дневна форма на обучение в Основно училище „Х. Б.“ с. К., общ.Г.Т. и завършил основно образование в Основно училище „Х. Б.“ с. К., общ. Г.Т. през учебната 1997/1998г. с общ успех „Среден 3.00“, с цел да бъде използван този документ, като доказателство за тези обстоятелства.

Налице е извършено съставомерно деяние по посочения текст на наказателния закон. Авторството на деянието се установява по безспорен начин от показанията на всички разпитани по делото свидетели, прочетени показания по реда на чл.281 от НПК и писмените заключения на назначените експертизи. Подсъдимата В. е действала в качеството на длъжностно лице по смисъла на чл. 93 т.І от НК, в кръга на службата си, предвид възложените й с длъжностната характеристика функционални задължения.  Изпълнителното деяние е осъществено чрез действие и се е изразило в съставянето на официален удостоверителен документ с невярно съдържание, а именно: че св. Е.С. през   2004/2005г. е завършил осми клас в дневна форма на обучение в ОУ „Х. Б.“ с. К., с общ успех „среден 3“, че  св.Д.С. през   1994/1995г. е завършила осми клас в дневна форма на обучение в ОУ „Х. Б.“ с. К., с общ успех „много добър 4.60“, че св. Е.Г. през   1997/1998г. е завършил осми клас в дневна форма на обучение в ОУ „Х. Б.“ с. К., с общ успех „среден 3“

Процесните дубликати на свидетелство за завършено основно образование са официален документ по смисъла на чл. 93 т.5 от НК. Общият извод от изслушаните по делото експертизи е, че са съставени от подс.В., в качеството й на длъжностно лице, в кръга на службата й, но са с невярно съдържание, тъй като видно от заверени копия от книгата на подлежащите на задължително обучение деца, водена в Основно училище „Х. Б.“ с. К. става ясно, че св. Е.С. е бил ученик само в първи и втори клас на училището, след което не продължил образованието си. От приложените писма в кориците по делото става ясно, че св. Д.С. към 2010г. не е ходила на училище и не е имала образование. Според писмо изх. № РД-18-243/28.07.2016 г. на Директора на Основно училище „Х. Б.“ с. К., Д.С. е завършила основно образование в самостоятелна форма на обучение, но едва през учебната 2013/2014г. Документът, който й е бил издаден, е със серия Е-14 № 011430, peг. № 153-13 от 01.07.2014г. Дубликат на свидетелство за основно образование със серия ДН № 019263, е бил регистриран в книгата за издадени дубликати на документи за завършена степен на образование и придобита професионална квалификация, но на лицето Н. М. З. с ЕГН - **********. Според документацията на училището е издаден и документ за основно образование, вписан в книгата за вписвания на свидетелствата за основно образование - под № 153 от 1988г. също на Н. М. З.. От приложените Удостоверение и Свидетелство за начално образование, писмо изх. № РД-18-233/29.06.2016 г. на Директора на ОУ „Х. Б.“ с. К., както и приложените към него документи става ясно, че св. Е.Г. е учил само до четвърти клас. Същият не е завършил основно образование в ОУ „Х. Б.“ с. К..

 

Подсъдимата В. е осъществила деянието по пункт – 1, при условията на продължавано престъпление, тъй като през непродължителни периоди от време, в кръга на службата си, съставила официални документи - Удостоверение за завършен осми клас/дубликат/ peг. № 121/20.01.2008г., и Свидетелство за основно образование серия Е - 08, № 055562, на името на Е. Б. С. с ЕГН - **********, в които удостоверила неверни обстоятелства, а именно, че Е. Б. С. е учил в дневна форма на обучение и завършил основно образование в Основно училище „Х. Б.“ с. К., общ.Г.Т. през учебната 2004/2005 година, с общ успех „Среден 3,00“, с цел да бъдат използвани тези документи, като доказателство за тези обстоятелства

 

От субективна страна подсъдимата е действала с пряк умисъл. Подсъдимата В. е съзнавала, че в качеството си на длъжностно лице, в кръга  на службата си съставя официални удостоверителни документи с невярно съдържание, тъй като  знаейки, че Е.С., Д.С. и Е.Г. не са завършили основно образование, им е издавано Свидетелство за завършено основно образование, е съставила процесните дубликати на свидетелство за завършено основно образование, в който удостоверила неверни обстоятелства. В. е била наясно, че издадените от нея дубликати на свидетелство за завършено основно образование ще бъдат ползвани при явяване на изпит за  придобиване на правоспособност за управление на МПС, за удостоверяване на неверните обстоятелства.

Съдът намира, че причините за извършване на престъпното деяние следва да се търсят в пренебрежителното отношение на подсъдимата В. към установения в държавата правов ред и ниско правно съзнание.

       За да определи наказанието на подсъдимата, съдът се съобрази и със степента на обществена опасност на извършените престъпни деяния и данните за личността й, и констатира следните обстоятелства, от значение за отговорността й:

Подсъдимата Н.Й.В. е  родена на ***г***, общ. Г.Т., обл. Д., ************, ЕГН - **********.

Като смекчаващи вината обстоятелства съдът отчита чистото съдебно минало, липсата на образувани други наказателни производства, сравнително позитивната характеристика

При определяне на вида и размера на наказанието, което следва да наложи на подсъдимата В., съдът се съобрази с установените принципи в наказателно-правната система, а именно законоустановеност и индивидуализация на наказанието. При индивидуализиране на наказанието, съдът взе предвид посочените по - горе смекчаващите вината обстоятелства. При определяне на наказанието, съдът се съобрази и с високата степен на обществена опасност на деянието,обусловена от обстоятелството, че с действията си подс. В. е дала възможност на  три лица без основно образование да се сдобият със свидетелства за управление на МПС. Свидетелите Е.С. и Д.С. са се сдобили с такова, а св. Е.Г. не е могъл да издържи изпит за придобиване на свидетелство за управление на МПС. Законодателя не напразно е предвидил образователен ценз за придобиване на такова свидетелство. Наторен факт е, че една от причините за зачестилите случаи на тежки пътнотранспортни произшествия, в това число със смъртни случаи, е именно придобиването на свидетелство за управление на МПС, използвайки неистински документ за завършено основно образование. Това прави извършените деяния от подс.В., особено укорими и общественоопасни. В този смисъл съдът намери, че не  са налице изключителни или многобройни смекчаващи вината обстоятелства за прилагане разпоредбите на чл. 55 от НК.

При така установените по делото обстоятелства, съдът определи наказанията в близост до минималния размер на санкцията, но над него, а именно: по пункт 1 като се взе предвид, че деянието е извършено при условията на продължавано престъпление – лишаване от свобода за срок от една година, както и наказание лишаване от право да заема държавна ръководна длъжност в учебно заведение в структурата на Министерство на образованието и науката, за срок три години; по пункт 2 – лишаване от свобода за срок от девет месеца, както и наказание лишаване от право да заема държавна ръководна длъжност в учебно заведение в структурата на Министерство на образованието и науката, за срок три години; по пункт 3 – лишаване от свобода за срок от девет месеца, както и наказание лишаване от право да заема държавна ръководна длъжност в учебно заведение в структурата на Министерство на образованието и науката, за срок три години. На основание чл. 66, ал.І от НК съдът е отложил изпълнение то на наложените наказания „Лишаване от свобода“ за срок от три години. За да приложи института на условното осъждане съдът взе предвид  размера на наказанието,обстоятелството,че до настоящия момент подсъдимата не е осъждана на наказание лишаване от свобода и след преценка,че целите на наказанието могат да бъдат постигнати и без неговото ефективно изтърпяване.

Съдът, на основание чл. 23 ал. І от НК групира наложените подс. Н.В. наказания “Лишаване от свобода”, като определи за изтърпяване най – тежко общо наказание „Лишаване от свобода” за срок от една година, чието изпълнение на основание чл.66, ал.І от НК отлага за срок от три години, като присъедини към наложеното общо най-тежко наказание и наказанието лишаване от право да заема държавна ръководна длъжност в учебно заведение в структурата на министерство на образованието и науката, за срок три години.

Съдът прецени, че така наложените наказания са в състояние да осъществят целите, определени в чл. 36 от НК.

 

еоргиев

На основание чл. 189 от НПК, съдът е осъдил подсъдимата Н.В. да заплати сторените разноски по делото в размер на 843.78лв./осемстотин и четиридесет и три лева и седемдесет и осем стотинки/ по сметка на ОД на МВР - Д. и 600лв./шестотин лева/ по сметка на Районен съд - Г.Т..

 

Водим от горното съдът постанови присъдата си.

 

 

 

 

                                      Районен съдия:

                                                                      / Р. Стоянов /