Мотиви към Решение №   6  /04.02.2019г. по н.а.х.д. № 298 по описа на Районен съд - Г.Т. за 2018г.

 

На 20.11.2018г. Районна прокуратура – Г.Т., е внесла за разглеждане в Районен съд – Г.Т., предложение за освобождаване от наказателна отговорност по чл. 78а от НК, по досъдебно производство № 81/2018г.  по описа на РУ - Г.Т. при ОД на МВР - Д., по който е било образувано производство пред първа инстанция срещу Д.В.Г. с ЕГН – ********** и С.Р.Й. с ЕГН – **********, за извършено от тях престъпление от общ характер, наказуемо по чл. 216, ал.І във вр. с чл. 20, ал.ІІ, във вр. с чл. 63, ал.І, т.4 от НК. 

В диспозитивната част на постановлението е посочено, че Д.В.Г. с ЕГН – ********** и С.Р.Й. с ЕГН – **********, на 21.05.2018г. в гр. Г.Т., като непълнолетни, но след като съ разбирали свойството и значението на извършеното и са могли да ръководят постъпките си, в съучастие с И. Г.И., като съизвършители повредили противозаконно чужда движима вещ – лек автомобил „Опел Вектра“ с рег.№***, собственост на Й. Ж. Й., като причинените вреди са на стойност 403.70лева(четиристотин и три лева и седемдесет стотинки) – престъпление по чл. 216, ал.І във вр. с чл. 20, ал.ІІ, във вр. с чл. 63, ал.І, т.4 от НК.

В съдебно заседание Районна прокуратура - Г.Т. не се представлява.

Д.В.Г. и С.Р.Й. се явяват в съдебно заседание, представлява се от адв. Б. и адв.С. ***.

С оглед разпоредбите на чл.378, ал.І от НПК, съдът е пристъпил към разглеждане на делото.

По същество се пледира за налагане на административно наказание „Обществено порицание“ с оглед разпоредбите на чл. 78а, ал.VІ от НК. Признават се всички факти и обстоятелства установени на досъдебното производство. Изразява се претенция да не се провеждат разпити и да не се събират нови доказателства.

            Съдът, като обсъди всички доказателства, събрани по делото – обясненията на обвиняемия, показанията на свидетелите дадени в хода на досъдебното производство, писмените доказателства прочетени и приобщени като доказателства по делото, намери за установено следното:

            На 20.05.2018г. около 23.00 часа Д.В.Г. и С.Р.Й. се срещнали с И. Г.И. в гр.Г.Т. Последният разказал на двамата обвиняеми, че предния ден брат му управлявал мотоциклет и са го спрели за проверка полицейски служители, които са му съставил акт за административно нарушение, за това, че няма свидетелство за управление на МПС и поради тази причина иска да си отмъсти на единия от полицейските служители. Предложил да отидат тримата и да нарежат гумите на лекия му автомобил, който бил паркиран на улицата пред дома му. Понеже били приятели, двамата се съгласили и около 00.30 часа на 21.05.2018г. се качили в автомобила И. Г.И., с който се придвижили в близост до дома на пострадалия, оставили автомобила и продължили пеш. Когато приближили мястото, И.о Г.И. показал на обвиняемите автомобила и се скрил до намиращият се там магазин. Двамата обвиняеми отишли до автомобила, а С.Р.Й. извадил сгъваем нож от джоба си и с него нарязал задната дясна гума, след което тримата се качили на автомобила на И. Г.И. и отишли на центъра на града. Там си поговорили, при което И. Г.И. предложил да се върнат и да счупят предното стъкло на автомобила на пострадалия. Двамата обвиняеми се съгласили, като този път тримата отишли до мястото пеш. И. Г.И. намерил едно парче от бетон, дал го на Д.В.Г. и отново се скрил до магазина. Двамата приближили до автомобила на пострадалия. Д.В.Г. хвърлил парчето от бетон, което паднало върху предното стъкло и го счупило.

            Според заключението на назначената експертиза стойността на причинените вреди възлизат на 403,70 лева. Същите били възстановени от Д.В.Г., С.Р.Й. и от И. Г.И..

                        Изложената фактическа обстановка е приета от съда за категорично и безспорно установена въз основа събраните по делото гласни и писмени доказателства, обясненията на обвиняемите, показанията на свидетелите, дадени в хода на досъдебното производство, писмените доказателства прочетени и приобщени като доказателства по делото. Между тях не съществуват противоречия относно главния факт на доказване. Точно и категорично се установяват всички факти от значение за правилното решаване на делото – извършването на деянието, авторството му и обстоятелствата от значение за наказателната отговорност на дейците. Гласните и писмените доказателства, в своето единство изясняват пълно, последователно и безпротиворечиво приетата от съда за установена фактическа обстановка.

          При така констатираното, настоящият състав намира, че обвиняемите Д.В.Г. и С.Р.Й. са осъществили от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл. 216, ал.І във вр. с чл. 20, ал.ІІ, във вр. с чл. 63, ал.І, т.4 от НК. Същите на 21.05.2018г. в гр. Г.Т., като непълнолетни, но след като са разбирали свойството и значението на извършеното и са могли да ръководят постъпките си, в съучастие с И. Г.И., като съизвършители повредили противозаконно чужда движима вещ – лек автомобил „Опел Вектра“ с рег.№***, собственост на Й. Ж. Й., като причинените вреди са на стойност 403.70лева(четиристотин и три лева и седемдесет стотинки).

            От заключенията по изготвените комплексни съдебнопсихиатрични и психологични експертизи е, че двамата са разбирали свойството и значението на извършеното и са могли да ръководят постъпките си.

                        От субективна страна, обвиняемите  са извършили престъплението умишлено, като са съзнавали общественоопасния характер на деянието си.

                        За престъплението по чл. 216, ал.І във вр. с чл. 20, ал.ІІ, във вр. с чл. 63, ал.І, т.4 от НК, законът след редуциране съобразно разпоредбата на чл. 63, ал.І, т.4 от НК, предвижда наказание лишаване от свобода до две години. Двамата обвиняеми не са осъждани, не са освобождавани от наказателна отговорност, причинените имуществени вреди били възстановени. Поради това, съдът приложи разпоредбата на чл. 78а от НК и освободи обвиняемите от наказателна отговорност за извършеното от тях престъпление по 216, ал.І във вр. с чл. 20, ал.ІІ, във вр. с чл. 63, ал.І, т.4 от НК, като им наложи административно наказание „Обществено порицание“, което да бъде изпълнено чрез публикация в местния печат.  Съдът намира, че такова наказание е  справедливо и достатъчно за осъществяване целите за персонална и генерална превенция.

            Изводът на съда в тази насока е базиран на преценката на смекчаващите и отегчаващите отговорността обстоятелства, обществената опасност на деянието и на дейците. Обвиняемите, извършили престъплението са съдействали за разкриване на обективната истина по делото, изразяват критичност. Посоченото разкрива ниска степен на лична опасност на двамата, като съдът намира, че е в резултат на младежка наивност и занижен родителски контрол. Горните обстоятелства съдът прецени като смекчаващи отговорността. 

            С така определеното по вид наказание, съдът намира, че ще се въздейства превъзпитателно върху двамата обвиняеми, за да спазват установения в страната правов ред.

           

           

 

Водим от горното съдът постанови решението си.

 

 

Съдия:

          / Р. Стоянов /