Мотиви към Решение №    /07.03.2019г. по н.а.х.д. № 00015 по описа на Районен съд - Г.Т. за 2018г.

 

На 08.02.2019г. Районна прокуратура – Г.Т. е внесла за разглеждане в Районен съд – Г.Т.., предложение за освобождаване от наказателна отговорност по чл. 78а от НК, по бързо досъдебно производство № 478/2018г.  по описа на РУ – Г.Т. при ОД на МВР - Д., по което е било образувано производство пред първа инстанция срещу Н.А.И. с ЕГН - **********, за извършено от него престъпление от общ характер, наказуемо по чл.345, ал. ІІ от НК.

В диспозитивната част на постановлението е посочено, че Н.А.И., управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Форд фиеста“ ” с рама № ****, което не е регистрирано по надлежния ред, с прекратена регистрация на 10.10.2018г., поради неизпълнено задължение за регистриране в двумесечен срок от закупуването.

 

В съдебно заседание Районна прокуратура - Г.Т. не се представлява.

Н.А.И. се явява лично, представлява се от адв. Д. от ДАК.

Въз основа на разпоредбите на чл.378, ал. І от НПК, съдът е пристъпил към разглеждане на делото.

Защитникът на подсъдимия пледира за налагане на административно наказание „Глоба“ в минималния размер предвиден в закона. Признават се всички факти и обстоятелства установени на досъдебното производство. Изразява се претенция да не се провеждат разпити и да не се събират нови доказателства.

         Съдът, като обсъди всички доказателства, събрани по делото – обясненията на обвиняемия, показанията на свидетелите дадени в хода на досъдебното производство, писмените доказателства, прочетени и приобщени като доказателства по делото, намери за установено следното:

         На 07.12.2018г. около 13:00 часа,  в района на ГКПП – К., Н.А.И. управлявал лек автомобил с рама № ***, същият  бил спрян за проверка от полицейски служители. При извършената проверка на място се констатирало, че лекият автомобил е бил регистриран с рег. № **** , но регистрацията е била прекратена на 10.10.2018г., след която дата и година няма нова регистрация.        

                   При анализ на  фактическа обстановка, същата е приета от съда за категорично и безспорно установена, въз основа събраните по делото гласни и писмени доказателства - обясненията на обвиняемия, показанията на свидетелите дадени в хода на досъдебното производство, писмените доказателства, прочетени и приобщени като доказателства по делото. Същите в своята съвкупност изчерпват изцяло главният факт на доказване. Точно, ясно  и категорично се установяват всички факти от значение за правилното решаване на делото – извършването на деянието, авторството му и обстоятелствата от значение за наказателната отговорност на дееца. Гласните и писмените доказателства, в своето единство изясняват пълно, безпротиворечиво  и последователно приетото от съда.

          При така установеното, настоящият състав намира, че обвиняемият Н.А.И. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл. 345, ал. ІІ от НК. Същият на 07.12.2018г. в района на ГКПП К., община Г.Т., област Д. е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Форд Фиеста“ с рама № ****, което не е регистрирано по надлежния ред, с прекратена регистрация на 10.10.2018г.

         Съгласно чл. 143 ал. XV от ЗДвП, служебно, с отбелязване в автоматизираната информационна система, се прекратява регистрацията на регистрирано пътно превозно средство на собственик, който в двумесечен срок от придобиването не изпълни задължението си да регистрира превозното средство. В конкретния случай обвиняемият е управлявал лекият автомобил, знаейки че не е регистриран по надлежния ред и че регистрацията му е прекратена.

         От субективна страна, обвиняемият  е извършил престъплението с пряк умисъл, тъй като  е съзнавал общественоопасния характер на деянието си, бил е наясно , че лекият автомобил не е регистриран и въз основа на това  не следва да го управлява по пътищата, отворени за обществено ползване. Това не му е подействало като контрамотив. Подсъдимият го привел в движение и управлявал в района на ГКПП К.  до спирането му  от полицейските служители за проверка.

                  За престъплението по чл. 345, ал. ІІ от НК, законът предвижда наказание лишаване от свобода до една година или глоба от 500 до 1000 лв. Обвиняемият не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност. От извършеното от него деяние не са настъпили имуществени вреди. Въз основа на това, съдът приложи разпоредбата на чл. 78а от НК и освободи обвиняемия от наказателна отговорност за извършеното от него престъпление по чл.345 ал. ІІ от НК. На същият наложи административно наказание глоба. Предвиденият от закона размер на това административно наказание е от 1000лв. до 5000лв. Съдът определи размера на административното наказание в минимален възможен размер - 1000.00 лв.  Наказание с такъв размер е  справедлив и достатъчен за осъществяване целите за персонална и генерална превенция.

         Изводът на съда в тази насока е базиран на преценката на смекчаващите и липсващите отегчаващи отговорността обстоятелства, обществената опасност на деянието и на дееца. Обвиняемият, извършил престъплението е с добри характеристични данни, чрез своите действия е указал съдействие за разкриване на обективната истина по делото, изразява критичност. Посоченото разкрива ниска степен на лична опасност на дееца. Горните обстоятелства съдът прецени като смекчаващи отговорността.  Не са налични обстоятелства, които да отегчават отговорността на обвиняемия.  Поради изложеното, съдът намери, че за извършеното от обвиняемия престъпление следва да му бъде определено административно наказание глоба само при наличието на смекчаващи обстоятелства, в най-ниския, предвиден от закона размер – 1000 лв.

         С така определеното по вид и размер наказание, съдът намира, че ще се спазят целите на генералната и личната превенция по чл. 36 НК спрямо обвиняемия.

         Съдът е потвърдил наложената на Н.А.И. мярка за неотклонение от типа “Подписка” до влизане на Решението в сила.

        

        

 

Водим от горното съдът постанови решението си.

 

 

Съдия:

        / Р. Стоянов /