Мотиви към Решение №    9 /07.03.2019г.. по н.а.х.д. № 00018 по описа на Районен съд – Г.Т.. за 2019г.

 

На 18.02.2019г. Районна прокуратура – Г.Т. е внесла за разглеждане в Районен съд – Г.Т. предложение за освобождаване от наказателна отговорност по чл. 78а от НК, по бързо досъдебно производство № 72/2019г..  по описа на РУ – Г.Т.. при ОД на МВР - Д., по който е било образувано производство пред първа инстанция срещу Ж.Д.И.. с ЕГН - **********, за извършено от него престъпление от общ характер, наказуемо по чл.345, ал. ІІ от НК.

В диспозитивната част на постановлението е посочено, че Ж.Д.И., управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Пежо 405“ , с рама № ***, като същото не е регистрирано по надлежния ред и е с прекратена регистрация от 27.11.2018г., поради неспазване на законовия срок за регистрация от закупуване на автомобила. В съдебно заседание Районна прокуратура – Г.Т. не се представлява.

Ж.Д.И. се явява лично и се представлява се от адв. В.. от ДАК.

С оглед разпоредбите на чл.378, ал. І от НПК, съдът е пристъпил към разглеждане на делото.

По същество процесуалният представител и подсъдимият пледират за налагане на административно наказание „Глоба“ в минималния размер предвиден в закона. Признават се всички факти и обстоятелства установени на досъдебното производство. Изразява се претенция да не се провеждат разпити и да не се събират нови доказателства.

         Съдът, като обсъди всички доказателства, събрани по делото – обясненията на обвиняемия, показанията на свидетелите дадени в хода на досъдебното производство, писмените доказателства прочетени и приобщени като доказателства по делото, намери за установено следното:

         На 08.02.2019г.. около 7:10 часа, Ж.Д.И. управлявал лек автомобил с марка ” Пежо 205“ с рама № ***  по ул.“Т. М.“ гр. Г.Т., област Д., когато бил спрян за проверка от полицейски служители. При извършената проверка констатирали, че автомобилът е регистриран с рег. № ***, но регистрацията е била служебно прекратена на 27.11.2018г на основание чл. 143 ал. XV от ЗДВП, след която дата и година няма нова регистрация.

        

         Изложената фактическа обстановка по делото е приета от съда за безспорна и категорично установена, базирайки се на  събраните по делото гласни и писмени доказателства - обясненията на обвиняемия, показанията на свидетелите дадени в хода на досъдебното производство, писмените доказателства прочетени и приобщени като доказателства по делото. Посочените в своята съвкупност изчерпват изцяло главния факт на доказване. Точно и категорично се установяват всички факти от значение за правилното решаване на делото – извършването на деянието, авторството му и обстоятелствата от значение за наказателната отговорност на дееца. Гласните и писмените доказателства, в своето единство изясняват пълно, последователно и безпротиворечиво приетата от съда за установена фактическа обстановка.

          При така констатираното, настоящият състав намира, че обвиняемият Ж.Д.И. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл. 345, ал. ІІ от НК. Същият на 08.02.2019г. по улица „Т. М.“, гр. Г.Т., обл. Д., управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Пежо 305” с рама № ***, което не е регистрирано по надлежния ред, с прекратена регистрация на 27.11.2018г.

         Съгласно чл. 143 ал. XV от ЗДвП, служебно, с отбелязване в автоматизираната информационна система, се прекратява регистрацията на регистрирано пътно превозно средство на собственик, който в двумесечен срок от придобиването не изпълни задължението си да регистрира превозното средство. В конкретния случай обвиняемият е управлявал лекият автомобил, знаейки че не е регистриран по надлежния ред и че същата е прекратена.

         От субективна страна, обвиняемият  е извършил престъплението с форма на вина – пряк умисъл, той е съзнавал общественоопасния характер на деянието си, знаел е, че автомобилът  не е регистриран, въз основа на което не следва да го управлява по обществени пътища, но въпреки това го е привел в движение и управлявал по улиците на гр. Г.Т. до спирането му от полицейските служители за проверка

         Спрямо конкретния случай, не може да се приеме, че извършеното от обвиняемия Ж. П. И., разкрива явно незначителна обществена опасност, поради което то е непрестъпно, съгл. чл. 9 ал. ІІ от НК. Касае се за формално престъпление, което по своята дефиниция, осъществява признаците  на престъплението от обективна и субективна страна  и разкрива достатъчно висока степен на обществена опасност, за да бъде криминализирано и без да е необходимо да са настъпили някакви други вредни последици. Хипотезата на чл. 9 ал. ІІ от НК ще е релевантна за случая ако особено важни обстоятелства са налагали управлението на нерегистрирано МПС и обвиняемият не е имал друга възможност, освен да го използва. Също така незнанието на обстоятелството, че управлението на нерегистрирано МПС е престъпно, не е извинително – „незнанието на закона не е извинение“. Данните за личността на обвиняемия в случая могат да послужат като добра основа за определяне на наказание при превес на смекчаващи вината обстоятелства, но не и да обосноват прилагане на чл. 9 ал. II НК

         За престъплението по чл. 345, ал. ІІ от НК, законът предвижда наказание лишаване от свобода до една година или глоба от 500 до 1000 лв. Обвиняемият е осъждан, реабилитиран е по право и не е освобождаван от наказателна отговорност. От извършеното от него деяние не са настъпили имуществени вреди. Поради това, съдът приложи разпоредбата на чл. 78а от НК и освободи обвиняемия от наказателна отговорност за извършеното от него престъпление по чл.345 ал. ІІ от НК. На същият наложи административно наказание глоба. Предвиденият от закона размер на това административно наказание е от 1000лв. до 5000лв. Съдът определи размера на административното наказание - 1000.00 лв., т.е. минималният.  Наказание с такъв размер е  справедлив и достатъчен за осъществяване целите за персонална и генерална превенция.

         Изводът на съда в тази насока е сформиран въз основа на  смекчаващите и липсващите отегчаващи отговорността обстоятелства, обществената опасност на деянието и на дееца. Обвиняемият, извършил престъплението е с добри характеристични данни, съдействал е за разкриване на обективната истина по делото, изразява критичност. Посоченото разкрива ниска степен на обществена  опасност конкретно на самия деец. Горните обстоятелства съдът прецени като смекчаващи отговорността.  Не са налични обстоятелства, които да отегчават отговорността на обвиняемия.  Поради изложеното, съдът намери, че за извършеното от обвиняемия престъпление следва да му бъде определено административно наказание глоба само при наличието на смекчаващи обстоятелства, в най-ниския предвиден от закона размер – 1000 лв.

         С така определеното по вид и размер наказание, съдът намира, че ще се въздейства превъзпитателно върху обвиняемия, за да спазва установения в страната правов ред.

         Съдът е потвърдил наложената на Ж. П. И. мярка за неотклонение от типа “Подписка” до влизане на Решението в сила.

        

        

 

Водим от горното съдът постанови решението си.

 

 

Съдия:

        / Р. Стоянов /