Мотиви към Решение №  14   /18.04.2019г. по н.а.х.д. № 37 по описа на Районен съд - Г.Т. за 2019г.

 

На 22.03.2019г. Районна прокуратура – Г.Т., е внесла за разглеждане в Районен съд – Г.Т., предложение за освобождаване от наказателна отговорност по чл. 78а от НК, по досъдебно производство № 53/2017г.  по описа на РУ - Г.Т. при ОД на МВР - Д., по който е било образувано производство пред първа инстанция срещу И.И.И. с ЕГН – **********, В.В.Д. с ЕГН – **********, Е.И.К. с ЕГН – **********, С.Д.Д. с ЕГН – **********.

В съдебно заседание Районна прокуратура - Г.Т. не се представлява.

С.Д.Д. и Е.И.К. се явяват в съдебно заседание, представляват се от адв. Ч. от АК - Б.

И.И.И. се явява в съдебно заседание, представлява се от адв. И. ***.

В.В.Д. се явява в съдебно заседание, представлява се от адв. П. ***.

 С оглед разпоредбите на чл.378, ал.І от НПК, съдът е пристъпил към разглеждане на делото.

По същество се пледира за налагане на административно наказание „Обществено порицание“ с оглед разпоредбите на чл. 78а, ал.VІ от НК. Признават се всички факти и обстоятелства установени на досъдебното производство. Изразява се претенция да не се провеждат разпити и да не се събират нови доказателства.

            Съдът, като обсъди всички доказателства, събрани по делото – обясненията на обвиняемите, показанията на свидетелите дадени в хода на досъдебното производство, писмените доказателства прочетени и приобщени като доказателства по делото, намери за установено следното:

            Четиримата обвиняеми заедно с М. М. Б. и А. И. М., за които настоящото наказателно производство е приключило с влязло в сила Споразумение били приятели и често излизали заедно в гр.Г.Т. и в гр.Д., при което спонтанно вземали решения и извършвали противоправни и общественоопасни деяния. На 08.04.2017г. вечерта И.И.И. и М. М. Б. били на заведение в гр.Д.. След полунощ тръгнали да се прибират и минали край автомобила на св.К.Г. К.. М. М. Б. установил, че същият не е заключен. Двамата решили и взели от багажника лакове за нокти, УВ лампа за печене на нокти, комплект инструменти за маникюр, дамска чанта, очила и 1,5 литра моторно масло.Според заключението на назначената оценъчна експертиза стойността на вещите възлиза на 291.51лева.

            На 10.04.2017г. вечерта В.В.Д., Е.И.К. и М.М. Б. се разхождали в гр. Г.Т., при което М. М. Б.заявил, че няколко дена преди това е откраднал ключовете на една кола. Тримата решили да я вземат и да я карат, след което да я върнат. Отишли да паркирания автомобил “Опел Вектра“ с peг.№ **** и собственост на свидетеля Й. Н. Й.. Чрез използване на откраднатия ключ го привели в движение, като се сменяли на мястото за управление, докато автомобила се повредил. Според Заключението на назначената оценъчна експертиза, автомобила е на стойност 2669.80 лева, а последвала повреда на стойност 301,40 лева.

            На 14.04.2017г. вечерта С.Д.Д., М. М. Б. и А. И. М. се разхождали в гр.Г.Т., когато М. М. Б. казал на останалите, че има ключ за един автомобил, който бил паркиран до двора на гимназията. Тримата решили да го покарат и отишли до автомобил „БМВ218 ТДС“ с рег. №**** собственост на Д. Г. Д.. Отворили го с ключа, но се включила алармата. Тогава отворили предния капак и С.Д.Д. разкачил клемите на акумулатора, след което започнали да го бутат, за да го отдалечат от дома на собственика. Когато се опитали да го приведат в движение чули шум и избягали, като оставили автомобила на средата на улицата. Според заключението на назначената оценъчна експертиза, автомобилът бил на стойност 1980 лева.

                        Изложената фактическа обстановка е приета от съда за категорично и безспорно установена въз основа събраните по делото гласни и писмени доказателства, обясненията на обвиняемите, показанията на свидетелите, дадени в хода на досъдебното производство, писмените доказателства прочетени и приобщени като доказателства по делото. Между тях не съществуват противоречия относно главния факт на доказване. Точно и категорично се установяват всички факти от значение за правилното решаване на делото – извършването на деянието, авторството му и обстоятелствата от значение за наказателната отговорност на дейците. Гласните и писмените доказателства, в своето единство изясняват пълно, последователно и безпротиворечиво приетата от съда за установена фактическа обстановка.

            От заключенията по изготвените комплексни съдебнопсихиатрични и психологични експертизи по категоричен начин става ясно, че обвиняемите са разбирали свойството и значението на извършеното и са могли да ръководят постъпките си.

            При така констатираното, настоящият състав намира, че:

            Обвиняемият И.И.И. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.195, ал.І, т.2 във вр.с чл.194 ал.І, във вр.с чл.20, ал.ІІ, във вр.с чл.63. ал.І, т.3 от НК. Същият, като непълнолетен, но след като е разбирал свойството и значението на извършеното, и е могъл да ръководи постъпките си, в съучастие с М. М. Б., като съизвършител, отнел чужди движими вещи, оставени без постоянен надзор - лакове за нокти, УВ лампа за печене на нокти, комплект инструменти за маникюр, дамска чанта, очила и 1,5 литра моторно масло, всичко на обща стойност 291.51лева(двеста деветдесет и един лева и петдесет и една стотинки) от владението на К. Г. К., без ничие съгласие с намерение противозаконно да присвои имуществото.

            Обвиняемият В.В.Д. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението чл.346. ал.ІІ, т.1 и т.3 във вр.с ал.І, във вр.с чл.20, ал.ІІ, във вр.с чл.63, ал.І, т.3 от НК. Същият, на 10.04.2017г. в гр. Г.Т., като непълнолетен, но след като е разбирал свойството и значението на извършеното, и е могъл да ръководи постъпките си, в съучастие с М. М. Б. и Е.И.К., като съизвършител, чрез използване на техническо средство – ключ, противозаконно отнел чуждо моторно превозно средство - л.а. „О. В.“ с рег.№ *** на стойност 2669.80лева(две хиляди шестотин шестдесет и девет лева и осемдесет стотинки) от владението на Й. Н. Й., без ничие съгласие с намерение да го ползва, като при това е последвала повреда на стойност 301.40лева(триста и един лева и четиридесет стотинки).

            Обвиняемият Е.И.К. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението чл.346, ал.ІІ, т.1 и т.3 във вр.с ал.І, във вр.с чл.20, ал.ІІ, във вр.с чл.63, ал.І, т.3 от НК. Същият, на 10.04.2017г. в гр. Г.Т., като непълнолетен, но след като е разбирал свойството и значението на извършеното, и е могъл да ръководи постъпките си, в съучастие с М. М. Б. и В.В.Д., като съизвършител, чрез използване на техническо средство – ключ, противозаконно отнел чуждо моторно превозно средство - л.а. „О. В.“ с рег.№ *** на стойност 2669.80лева(две хиляди шестотин шестдесет и девет лева и осемдесет стотинки) от владението на Й. Н. Й., без ничие съгласие с намерение да го ползва, като при това е последвала повреда на стойност 301.40лева(триста и един лева и четиридесет стотинки).

            Обвиняемият С.Д.Д. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението чл.346, ал.ІІ, т.3 във вр.с ал.І,във вр. с чл. 18, ал.І, във вр.с чл.20, ал.ІІ, във вр.с чл.63, ал.І, т.3 от НК. Същият, на 10.04.2017г. в гр. Г.Т., като непълнолетен, но след като е разбирал свойството и значението на извършеното, и е могъл да ръководи постъпките си, в съучастие с М. М. Б. и А. И. М., като съизвършител, чрез използване на техническо средство – ключ, противозаконно отнел чуждо моторно превозно средство - л.а. „БМВ 218 ТДС“ с рег.№ **** на стойност 1980лева(хиляда деветстотин и осемдесет лева) от владението на Д. Г. Д., без ничие съгласие с намерение да го ползва, като деянието е останало недовършено поради независещи от дееца причини.

                        От субективна страна, обвиняемите  са извършили престъпленията умишлено, като са съзнавали общественоопасния характер на деянието си.

                        За възведените престъпни състави по отношение на всички обвиняеми, законът след редуциране съобразно разпоредбата на чл. 63, ал.І, т.3 от НК, предвижда наказание лишаване от свобода до три години. Всички обвиняеми не са осъждани, не са освобождавани от наказателна отговорност, причинените имуществени вреди били възстановени. Поради това, съдът приложи разпоредбата на чл. 78а от НК и освободи обвиняемите от наказателна отговорност за извършените от тях престъпления, като им наложи административно наказание „Обществено порицание“, което да бъде изпълнено чрез публикация в местния печат.  Съдът намира, че такова наказание е  справедливо и достатъчно за осъществяване целите за персонална и генерална превенция.

            Изводът на съда в тази насока е базиран на преценката на смекчаващите и отегчаващите отговорността обстоятелства, обществената опасност на деянието и на дейците. Обвиняемите, извършили престъплението са съдействали за разкриване на обективната истина по делото, изразяват критичност. Посоченото разкрива ниска степен на лична опасност на всички тях, като съдът намира, че е в резултат на младежка наивност и занижен родителски контрол. Горните обстоятелства съдът прецени като смекчаващи отговорността. 

            С така определеното по вид наказание, съдът намира, че ще се въздейства превъзпитателно върху четиримата обвиняеми, за да спазват установения в страната правов ред.

           

           

 

Водим от горното съдът постанови решението си.

 

 

Съдия:

            / Р. С. /