Мотиви към Решение №    / 04.09.2019г. по а.н.х.д. № 102 по описа на Районен съд - Г.Т.за 2019г.

 

На 07.08.2019г. Районна прокуратура – Г.Т.е внесла за разглеждане в Районен съд – Г.Т.предложение за освобождаване от наказателна отговорност по чл. 78а от НК, по досъдебно производство № 18/2019г..  по описа на РУ – Г.Т.. при ОД на МВР - Добрич, по който е било образувано производство пред първа инстанция срещу В.И.К. с ЕГН - **********, за извършено от нея престъпление от общ характер, наказуемо по чл.183, ал. І от НК.

В диспозитивната част на постановлението е посочено, че В.И.К., за времето от 01.07.2018г. до 19.12.2018г. в гр. Г.Т.като е осъдена да издържа свой низходящ – А. Д. А., роден на ***г., по силата на Решение № 107/25.10.2016г. по гр. дело № 205/2016г. по описа на Районен съд - Г.Т.в сила от 21.11.2016г., не изпълнила задължението си в размер на повече от две месечни вноски, а именно 6 месечни вноски от по 150(сто и петдесет)лева всяка, или 900.00 (деветстотин)лева.

В.И.К. не се явява, представлява се от адв. Н. от АК – Д..

С оглед разпоредбите на чл.378, ал. І от НПК, съдът е пристъпил към разглеждане на делото.

По същество процесуалният представител на К. пледира за освобождаване от наказателна отговорности пирлагане разпоредбите на чл. 183, ал.ІІІ от НК. Признават се всички факти и обстоятелства установени на досъдебното производство. Изразява се претенция да не се провеждат разпити и да не се събират нови доказателства.

         Съдът, като обсъди всички доказателства, събрани по делото – обясненията на обвиняемия, показанията на свидетелите дадени в хода на досъдебното производство, писмените доказателства прочетени и приобщени като доказателства по делото, намери за установено следното:

         С Решение № 107/25.10.2016г. по гр. дело № 00205/2016 г. на Районен съд - Г.Т.в законна сила от 21.11.2016г., В.И.К. е била осъдена да заплаща на малолетното си дете А. Д. А., родено на ***г., чрез неговия баща и законен представител Д.А.А. с ЕГН-**********, месечна издръжка в размер на сто и петдесет лева с падеж десето число на месеца, ведно със законната лихва при закъснение на вноска. Първоначално, между двамата родители, била постигната спогодба натрупалите се задължения за издръжка да бъдат изплатени разсрочено и на няколко различни от падежа вноски Съгласно договореното, В.И. успяла да погаси всичките си задължения, но през 2018 г. била платила месечните издръжки едва за първите шест месеца - до месец юни 2018г., включително, което накарало свидетелят Д.А.А., в качеството му на законен представител на детето А. Д. А., да депозира жалба в прокуратурата - вх. № 492/2018г. от 19.12.2018г. В продължение на шест месеца след месец юни 2018г., обвиняемата не била направила нито една месечна вноска, въпреки че знаела за задължението си. Към датата на привличане на В.И. в качеството й на обвиняемо лице по досъдебното производство, същата е представила доказателства за платените издръжки за шест месеца за периода от 01.07.2018г. до месец декември 2018г. включително, а освен това и за изпълненото задължение за издръжка и за месеците януари и февруари на 2019г. К. е привела дължимата сума за издръжка на детето, за която са предявени претенции с жалба към прокуратурата на 19.12.2018 г.

Изложената фактическа обстановка по делото е приета от съда за безспорна и категорично установена, базирайки се на  събраните по делото гласни и писмени доказателства - обясненията на обвиняемия, показанията на свидетелите дадени в хода на досъдебното производство, писмените доказателства прочетени и приобщени като доказателства по делото. Посочените в своята съвкупност изчерпват изцяло главния факт на доказване. Точно и категорично се установяват всички факти от значение за правилното решаване на делото – извършването на деянието, авторството му и обстоятелствата от значение за наказателната отговорност на дееца. Гласните и писмените доказателства, в своето единство изясняват пълно, последователно и безпротиворечиво приетата от съда за установена фактическа обстановка.

          При така констатираното, настоящият състав намира, че обвиняемата В.И.К. е осъществила от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл. 183, ал. І от НК. Същата за времето от 01.07.2018г. до 19.12.2018г. в гр. Г.Т.като е осъдена да издържа свой низходящ – А. Д. А., роден на ***г., по силата на Решение № 107/25.10.2016г. по гр. дело № 205/2016г. по описа на Районен съд - Г.Т.в сила от 21.11.2016г., не изпълнила задължението си в размер на повече от две месечни вноски, а именно 6 месечни вноски от по 150(сто и петдесет)лева всяка, или 900.00 (деветстотин)лева.

Съдът намира за безспорно установени всички елементи на възведения престъпен състав. Гласните и писмени доказателства са безпротиворечиви, че за посочените периоди обвиняемата не е изпълнявала изцяло задължението за издръжка, оставайки неиздължена със сумата от 900лева, както и че до приключване на съдебното следствие сумата е издължена в пълния й размер.       

 Предвид всички изложени съображения съдът намира за безспорно установен елемента от субективна страна „съзнателно” неизпълнение на задължението за издръжка. Деянието е извършено от обвиняемата виновно при форма на вината – пряк умисъл по смисъла на чл. 11 ал. 2 пр. І от НК, тъй като същата е съзнавала противоправността и обществената опасност на конкретно извършеното деяние и е целяла настъпването на вредоносния резултат.

Причините за извършване на деянието следва да се търсят в липсата на родителска отговорност у обвиняемата. 

С оглед изложеното налице са всички основание и съдът е освободил В.И.К. от наказателна отговорност, а на основание чл. 183, ал.ІІІ от НК я е освободил от налагане на предвиденото наказание.

         Съдът е потвърдил наложената на В.И.К. мярка за неотклонение от типа “Подписка” до влизане на Решението в сила.

        

        Водим от горното съдът постанови решението си.

 

 

Съдия:

        / Р. Стоянов /