О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№………

19.11.2018г., град Добрич

 

 

Добрички окръжен съд                                             Наказателно отделение

на деветнадесети ноември,

две хиляди и осемнадесета година

в закрито заседание в следния състав:

                       

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕТЪР МОНЕВ

                 ЧЛЕНОВЕ: КАЛИНА ДИМИТРОВА

КАЛИПТЕН АЛИД

като разгледа, докладваното от съдия Алид

ВАНД № 365 по описа на съда за 2018г.,

за да се произнесе взе предвид следното:

 

Въззивното производство е образувано по жалба на обвиняемия С.Г.С. чрез защитника му срещу решение № 43/25.10.2018г.  по АНД № 196/2018 година на Районен съд – Г.Т..

Преценена с оглед изискванията за допустимост по чл.320, ал.1 от НПК, жалбата не може да сложи валидно начало на въззивното производство за проверка на първоинстанционния съдебен акт по следните съображения:

С жалбата бланкетно се атакува първоинстанционния съдебен акт относно неправилно  приложение на закона и липса на обстоен анализ на доказателствената съвкупност.

Към датата на изготвянето на жалбата мотивите към решението не са били изготвени, поради което жалбоподателят е визирал, че именно поради този факт не може да релевира конкретни възражения.

За съдията в първоинстанционния съд е съществувало задължението по силата чл.323, ал.1, т.1 от НПК да предостави седмодневен срок на обвиняемия за мотивиране на жалбата според изискването на чл.320, ал.1 от НПК, тъй като в наличния й обем същата категорично не изпълва изискването за съдържание/в тази насока е практиката и на АС – Варна/.

Във връзка с горното, компетентният съдия в първоинстанционния съд е следвало да прецени допустимостта на бланкетната жалба на плоскостта на чл.323, ал.1, т.1 от НПК. За осъществяването на фактическия състав е необходимо спазване на процедурата чрез изричното указание до страните за съществуващия мотивен пропуск и възможността за отстраняването му в седмодневен срок от поканата, с очакваната последица при бездействие – връщане на жалбата.

Изложеното налага делото да се върне на първоинстанционния съд за администриране, поради което настоящият въззивен състав

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА   съдебното производство по ВАНД № 365/2018г. по описа на Окръжен съд - Добрич и ВРЪЩА делото на Районен съд – Г.Т. за администриране по реда на чл.323, ал.1, т.1 от НПК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           ЧЛЕНОВЕ: 1.                        2.